referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Serviciile bancare

Categoria: Referat Economie

Descriere:

Bancile efectueaza plati si in numele guvernului, in special cele privind finantarea unor proiecte de investitii de stat. Spre exemplu, statul poate finanta, constructia unei noi scoli sau a unui spital. Companiile de constructii vor primi banii aferenti lucrarilor efectuate si finantate din fondurile statului, prin intermediul bancilor...

Varianta Printabila 


Seviciile bancare
. TIPURI DE SERVICII
Bãncile furnizeazã clienþilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt:
1.   Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri);
          2.   Facilitãþi de împrumut (de credit);
         3.   Servicii privind transferul fondurilor.

 • Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri)

O bancã atrage bani de la clienþii sãi, prin conturi bancare, plãtindu-le, în schimb, dobândã pentru depozitele constituite. Plata acestor dobânzi este o cheltuialã pentru bancã.
Atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice, bãncile deschid, în evidenþa lor, urmãtoarele tipuri de conturi­­:

 • conturi curente (la vedere ), în lei si/sau în valutã, conturi în care titularii pot face operaþiuni de încasãri si plãþi curente;
 • conturi de depozit (la termen), în lei si/sau în valutã, conturi în care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioadã în care titularii nu pot efectua nici depuneri în cont, nici plãþi din aceste conturi.

În funcþie de anumite activitãþi specifice, pentru clienþii persoane juridice, bãncile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:

 • conturi blocate, in care sunt depuse sume în lei si/sau în valutã, reprezentând capitalul social necesar constituirii unei societãþi comerciale. Dupã ce clientul prezintã la bancã dovada înregistrãrii societãþii la Registrul Comerþului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate în contul curent al societãþii;
 • conturi blocate cu destinaþie specialã, sunt conturi în care disponibilitãþile titularului sunt temporar blocate, în raport de o anumitã operaþiune, ca mãsurã de protecþie pentru bancã si pentru buna desfãsurare a unor obligaþii de platã cãtre strãinãtate (acreditive, garanþii etc.). Ele se pot constitui, dupã caz, în lei si/sau în valutã;
 • conturi pentru credite, destinate sã evidenþieze creditele (în lei si/sau în valutã ) acordate de bancã clienþilor si din care urmeazã ca acestia sã dispunã plãþi;
 • conturi cu suma dobânditã prin participare la licitaþiile valutare, evidenþiazã sume în lei sau valutã rezultate din operaþiunile de vânzare/cumpãrare de valutã sau lei pe piaþa interbancarã, ordonate de client si efectuate de bancã în contul acestuia.

2.  Facilitãþi de împrumut (de credit)
Bãncile împrumutã clienþilor lor sume de bani pentru finanþarea afacerilor acestora. Unele bãnci oferã împrumuturi atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice. Clientul trebuie sã plãteascã un tarif pentru analizarea de cãtre bancã a oportunitãþii acordãrii creditului si o dobândã pentru creditul primit. Aceste tarife si dobânzi reprezintã un venit pentru bancã.

 • Servicii privind transferul fondurilor

Bãncile furnizeazã si servicii privind plãþile prin transferul fondurilor (atãt electronic cât si prin instrumente de platã), în numele si la cererea clienþilor lor. Banca percepe un comision pentru acest serviciu, comision a cãrui mãrime variazã în funcþie de valoarea sumei si tehnica de transfer a banilor.
Acest comision aduce un venit bãncii.
Majoritatea persoanelor juridice folosesc o parte, sau chiar toate aceste servicii, la un moment dat, la fel cum unele persoane fizice pot apela la ele, din când în când.

 • 2. ALTE SERVICII OFERITE DE BANCI
 •         În afarã de tipurile de conturi menþionate mai sus, persoanele juridice ( si, într-o proporþie mai micã sii persoanele fizice) pot avea si alte solicitãri decât cele privind operaþiunile de bazã ale bãncilor. Bãncile oferã multe servicii care aduc venituri din comisioanele, spezele si tarifele percepute pentru efectuarea lor. În prezent, bãncile românesti fac eforturi pentru diversificarea ofertei de produse bancare.

 • VALUTA.
 • În cazul cãlãtoriilor în strãinãtate, sunt necesare si mici cantitãþi din moneda þãrii respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti sã foloseascã cecuri de cãlãtorie sau instrumente de platã asemãnãtoare, în loc sã poarte asupra lor valutã în numerar. Bãncile pot asigura clienþilor posibilitatea de a procura majoritatea valutelor þãrilor lumii.
  Bãncile vând monedã strãinã (valutã) la cursuri de schimb competitive si percep un comision, pentru serviciut prestat. Principalii concurenþi ai bancilor, în acest domeniu, sunt casele de schimb valutar si agenþiile de turism, în special din zonele de destinaþie ale cãlãtoriilor de vacanþã. Aceste douã tipuri de organizaþii trebuie sã-si procure, la rândul lor, monedele destinate schimbului valutar (de obicei acestea cumpãrând valutã de la bãnci).

 • CECURILE DE CALATORIE
 • Cecurile de cãlãtorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite persoanelor care cãlãtoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor si servicilor, în toate þãrile lumi sau pot fi schimbate, oricând, în numerar.
  Un cec de cãlãtorie cuprinde promisiunea unei bãnci (sau a unei organizaþii cu o reputaþie similarã) de a plãti o sumã de bani oricãrei persoane ce posedã fila de cec de la persoana în numele cãreia a fost emis cecul. Cecurile de cãlãtorie se pot procura de la orice bancã. Pânã de curând, majoritatea bãncilor emiteau propriile cecuri de cãlãtorie. În prezent cele mai multe bãnci au încheiat acorduri de a emite cecurile uneia dintre cele mai mari companii internaþionale de cecuri de cãlãtorii.
  3. PLATI PRIVIND DERULAREA CHELTUIELILOR GUVERNAMENTALE
  Bãncile efectueazã plãþi si în numele guvernului, în special cele privind finanþarea unor proiecte de investiþii de stat. Spre exemplu, statul poate finanþa, construcþia unei noi scoli sau a unui spital. Companiile de construcþii vor primi banii aferenþi lucrãrilor efectuate si finanþate din fondurile statului, prin intermediul bãncilor.

   

 • ÎNCASAREA TAXELOR SI AMENZILOR
 •          Persoanele care trebuie sã plãteascã taxe sau amenzi pot folosi sistemul bancar, pentru plata sumelor datorate diferitelor instituþii sau chiar statului.

 • CONSEMNAREA DE DEPOZITE
 • La bãnci se pot constitui sume în depozit, cu un rol de garanþie, care sunt pãstrate pe perioada soluþionãrii unor diferende judiciare sau a altor cauze.
  6. SERVICII DE EXECUTOR TESTAMENTAR
  Unele bãnci oferã clienþilor acest tip de serviciu specializat, legat de mostenirile si proprietãþile clienþilor decedaþi. Bãncile trateazã rezolvarea acestor probleme cu autoritãþilr administrative, în numele si la cererea urmasilor sau a beneficiarilor respectivei proprietãþi. Pentru aceste servicii, banca percepe un comision, în funcþie de valoarea proprietãþii.
  7.  CASETE PENTRU PASTRAREA VALORILOR
  Clienþii unei bãnci pot folosi seifurile acesteia pentru pãstrarea unor valori. Serviciul se numeste casete pentru pãstrarea valorilor, bãncile percepând în schimb un comision.
  În baza acestui serviciu, clienþii îsi pot lãsa spre pãstrare articole de valoare, cutii închise, testamente sau alte documente importante. Banca emite o chitanþã pentru bunurile lãsate în pãstrare, asumându-si, astfel, rãspunderea asupra acestora.
  8.  SEIFURILE
  Acest tip de serviciu, la fel ca si casetele de valori, implicã folosirea unor spaþii special amenajate care aparþin bãncii. Clientului i se pune la dispoziþie un seif, accesul la seif fiind sub un dublu control, banca pãstrând o cheie si clientul cealaltã. Accesul la seif poate avea loc oricând în timpul orelor de program ale bãncii, timp în care clientul poate retrage sau depune orice obiecte sau documente.
  9.  BANCA LA DOMICILIU
  Aceastã sintagmã este un termen nou, utilizat în practica bancarã contemporanã si se referã la posibilitatea bãncilor de a oferi clienþilor serviciul bancar la domiciliu sau prin telefon. Folsind metode electronice, clienþii au acces la conturile lor fãrã sã-si pãrãseascã domiciliul. Mai existã alte câteva servici pe care bãncile occidentale le pot oferi clienþilor lor.
  10.  DEPUNERILE PENTRU O NOAPTE
  Aceastã facilitate este oferitã acelor clienþi care doresc sã depoziteze fonduri, în timpul când banca este închisã. Cei care apeleazã cel mai des la acest serviciu sunt gestionarii si casierii magazinelor, care doresc sã-si depoziteze,pentru siguranþã, încasãrile zilnice la bancã. În general, sunt douã metode de administrare a depozitului.
  Banca poate sã deschidã depozitul în absenþa clientului ( dupã verificarea sumelor aduse) si apoi sã crediteze contul clientului. În a doua variantã, clientul adunã banii destinaþi depozitãrii peste noapte urmând sã-i verse cu regularitate sau la anumite perioade de timp. Pentru astfel de operaþiuni, bãncile au spaþii special amenajate si, binenþeles, percep un comision.

 • EUROCECURILE 
 • O carte de credit Eurocec permite clientului sã schimbe cecul în numerar, la bãncile afiliate la sistemul Eurocec, din orice þarã din Europa. Avantajul utilizãrii eurocecurilor, comparativ cu folosirea cecurilor de cãlãtorie este dat de faptul cã, în limita unei anumite sume (de exemplu 200 $), clientul nu trbuie sã achite în prealabil contravaloarea acestora. Valoarea cecurilor este debitatã în contul clientului, în momentul transmiterii lor la banca emitentã. Cãrþile de  credit  Eurocec sunt folosite cu sisteme de identificare speciale.

 • ASIGURAREA DE CALATORIE
 • E bine ca toþi cei care cãlãtoresc în strãinãtate sã fie sfãtuiþi ca înainte de începerea cãlãtoriei sã fie asiguraþi pe timpul acesteia, recurgând în acest sens la “ asigurarea de cãlãtorie “. De regulã, bãncile oferã un pachet standard prin care asigurã clientul împotriva principalelor riscuri de cãlãtorie contra plãþii unei prime de asigurare. Principalul risc, acoperit prin aceste asigurãri, este cel privind asistenþa medicalã, în puþine þãri strãine având acces direct la un tratament de urgenþã gratuit.
  Asigurarea de cãlãtorie permite rambursarea sumelor cheltuite, desi poate exista o limitã maximã a sumei recuperabile. Þãrile din Uniunea Europeanã au încheiat acorduri reciproce cu privire la asigurarea asistenþei medicale.

  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica