referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Dreptul civil

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Dreptul civil este acea ramura de drept care reglementeaza raporturi juridice, patrimoniale si nepatrimoniale, in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi. Explicatie: dreptul civil are ca obiect relatiile dintre oameni, in care persoanele se afla in raport de egalitate.

Varianta Printabila 


Dreptul civil


Dreptul civil este acea ramură de drept care reglementează raporturi juridice, patrimoniale şi nepatrimoniale, în care părţile figurează ca subiecte egale în drepturi.

Explicaţie: dreptul civil are ca obiect relaţiile dintre oameni, în care persoanele se află în raport de egalitate.

Exemplu: raport de drept civil poate fi dreptul de proprietate (în cazul în care cineva are un teren şi o altă persoană îi încalcă dreptul de proprietate). Ca urmare a acestei egalităţi amîndouă părţile pot prezenta dreptul de proprietate.


Raporturile patrimoniale sînt relaţii evaluabile în bani.

Raporturile nepatrimoniale sînt relaţii care nu sînt evaluabile în bani, ca de ex.:

 • dreptul la nume;

 • dreptul la viaţă;

 • dreptul la reluare numelui de fată după divorţ.


Legea fundamentală care reglemetează raporturile de drept civil este CODUL CIVIL, intrat în vigoare la 1. decembrie 1865.

Un cod reprezintă un ansamblu de legi existente anterior, care pentru a fi mai uşor aplicate au fost codificate într-un cod.

Codul civil român a fost întocmit după modelul codului civil al lui Napoleon.

Codul civil român cuprinde 1914 articole, din care circa 1800 mai sînt şi astăzi în vigoare.


Raportul juridic

Este relaţia socială cu caracter patrimonial sau nepatrimonail reglementată de norma de drept civil şi care se naşte între persoane fizice şi/sau persoane juridice.


Caracterele raportului juridic civil:

 • este o relaţie socială;

 • -animalele nu au capacitate de folosinţă (drepturi şi obligaţii).

 • are un caracter voliţional, pentru că:

 • exprimă voinţa legiuitorului (raportul juridic există dacă părţile îşi manifestă dorinţa în acest sens);

 • implică manifestarea de voinţă a părţilor.

 • 3. este un raport de drept în care părţile au o poziţie de egalitate juridică.


  Structura raportului juridic:

  Raportul juridic are 3 mari componente:

 • Subiect;

 • Conţinut;

 • Obiect.


 • Subiectele raportului juridic civil:

  Persoanele fizice şi persoanele juridice.

  Calitatea de subiect de drept presupune capacitatea civilă. Aceasta este formată din:

  • capacitatea de folosinţă

  • capacitatea de exercitare  Capacitatea de folosinţă

  Este aptitudinea generală a persoanelor de a dobîndi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii.

  Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se deosebeşte de cea a persoanei fizice prin aceea că aceasta nu este generală şi egală, ci este specifică fiecăreia dintre acestea. O persoană juridică are doar drepturi şi obligaţii izvorînd din scopul pentru care a fost înfiinţată, existînd aşadar principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice.


  Dobîndirea capacităţii de folosinţă:

 • Persoana fizică dobîndeşte această capacitate:

 • - de la naştere, ca regulă;

  - din momentul concepţiei copilului, ca excepţie, cu condiţia însă de a se naşte viu (de interes major în cazul în care şi acesta vine la moştenire).

 • Persoana juridică dobîndeşte această capacitate din momentul în care ia fiinţă. Are o capacitate de folosire restrînsă chiar de la data actului de înfiinţare (adică înainte de înregistrare), cît priveşte drepturile ce se constituie în favoarea ei; (neîndeplinirea obligaţiilor necesare pentru ca persoana juridică să ia naştere în mod valabil)?.


 • Încetarea capacităţii de folosinţă:

 • pentru persoana fizică: - la moartea ei;

 • - la declararea judecătorească a morţii.

 • pentru persoana juridică în cazul dizolvării.

 • Dizolvarea poate avea loc:

  • prin voinţa persoanelor care au constituit-o;

  • de drept - la împlinirea termenului pentru care a fost înfiinţată;

  - în funcţie de realizarea sau de imposibilitatea realizării scopului propus;

  - în cazul scăderii numărului membrilor organizaţiei sub limita stabilită de lege sau statut.

  În cazul dizolvării, persoana juridică intră în lichidare.


  Capacitatea de exerciţiu

  Presupune aptitudinea unei persoane de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii săvîrşind acte juridice.

 • Persoana fizică dobîndeşte capacitea de exercitări depline la vîrsta de 18 ani. Pînă la 14 ani este complet lipsită de capacitate de exerciţiu. Între 14-18 ani are capacitatea de exerciţiu restrînsă, putînd face singură acte de administrare, dacă nu-i pricinuiesc vreo vătămare. Minorul care a împlinit 16 ani poate dispune personal prin testament de jumătate din averea de care poate dispune un major. Minorul sub 14 ani răspunde de fapta sa producătoare de prejudicii dacă a avut discernămînt în momentul săvîrşirii faptei. După 14 ani se prezumă că minorul are discernămînt şi răspunde de fapta ce l-a prejudiciat pe altul.

 • Majorii sînt lipsiţi de capacitatea de exerciţiu în situaţia în care sînt puşi sub interdicţie de către instanţa de judecată.

  Astfel persoanele fizice pot fi:

  • persoane deplin capabile;

  • persoane cu capacitate de exerciţiu restrînsă;

  • persoane lipsite de capacitate de exerciţiu.

  Capacitatea de exerciţiu încetează la moartea persoanei sau în momentul punerii sub interdicţie.

  În privinţa persoanelor juridice urmează a se avea în vedere că drepturile şi obligaţiile lor se exercită prin intermediul organelor persoanei juridice, ale căror acte şi fapte juridice sînt actele şi faptele personei (jurdidice) însăşi (art. 35 din Decretul nr. 31/1954). Atît timp cît nu au fost constituite încă aceste organe, persoana juridică poate exista, avînd deci capacitate de folosinţă, însă ea nu va avea deocamdată capacitatea de exerciţiu. Voinţa organelor de conducere este voinţa persoanei juridice, astfel că actele întocmite în numele său o obligă. O persoană juridică răspunde de paguba provocată prin neexecutarea culpabilă a obligaţiilor asumate sau prin fapta sa ilicită şi culpabilă cu bunurile din patrimoniul său.

  Este vorba aşadar de actele şi faptele juridice săvîrşite de organele de conducere ale persoanei juridice în limitele puterilor care le-au fost conferite. O persoană juridică nu răspunde de obligaţiile personale ale asociaţilor ce o compun, aceştia răspunzînd în nume propriu.

  Statul este personană juridică, apărînd ca subiect de drepturi şi obligaţii.


  Conţinutul raportului juridic civil

  Este construit din drepturile subiectului activ şi din îndatoririle subiectului pasiv.


  Clasificarea drepturilor subiective:

 • După sfera persoanelor obligate sînt:

  • absolute: se caracterizează prin aceea că:

  - titularul dreptului (subiectul activ) este determinat;

  - subiectul pasiv (cel obligat) este constituit din toate celelalte persoane.

  Drepturile absolute sunt opozabile tuturor în sensul că toate celelalte persoane (subiect pasiv) sînt obligate să respecte facultăţile pe care titularul dreptului le are asupra lucrului şi să se abţină de la orice acţiune de natură să îl împiedice să-şi exercite dreptul.

  Ex.: dreptul la nume, reputaţie, onoare (drepturi personale); dreptul de proprietate, dreptul de autor (drepturi patrimoniale).

  • relative: ele există în folosul unei anumite persoane determinate.

  Atît subiectul activ, cît şi pasiv sînt determinate.

  Este drept relativ acel în virtutea căruia o persoană numită creditor are dreptul să pretindă unei alte persoane, numită debitor să dea, să facă sau să nu facă ceva.

 • După conţinutul lor:

  • patrimoniale: pot fi evaluate în bani, au un conţinut economic;

  • nepatrimoniale: nu pot fi evaluate în bani (dreptul la nume, reputaţie, etc.). Toate acestea sînt şi drepturi absolute.

  Drepturile patrimoniale se clasifică la rîndul lor în:

  • drepturi reale: - acestea se stabilesc cu privire la un lucru determinat, între o persoană ca subiect activ şi toate celelalte ca subiecte pasive nedeterminate;

  - "reprezintă acel drept subiectiv în virtutea căruia titularul său poate să-şi exercite atributele asupra unui lucru determinat, în mod direct şi nemijlocit, fără a fi necesară intervenţia unei alte persoane."(C. Stătescu)

  • drepturi de creanţă: - acestea reprezintă dreptul pe care îl are o persoană numită creditor de a pretinde unei alte persoane, numite debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva.

  Deosebiri existente între drepturile reale şi drepturile de creanţă:

 • Dreptul real (ca un drept absolut) presupune existenţa unui subiect activ de la început determinat şi un subiect pasiv nedeterminat, format din toate celelalte persone, pe cînd dreptul de creanţă (ca un drept relativ), presupune determinarea de la început atît a subiectului activ, cît şi a subiectului pasiv (singurul subiect obligat fiind acest subiect pasiv determinat).

 • La dreptul real obligaţia ce revine subiectului pasiv nedeterminat este acea de a nu face nimic de natură a stînjeni exercitarea de subiectul activ a dreptului său. Subiectului pasiv îi revine astfel o obligaţie generală negativă.
  În cazul dreptului de creanţă, obligaţia ce revine subiectului pasiv poate fi atît pozitivă - de a da, a face ceva -, cît şi negativă - de a nu face ceva, din cele ce, în lipsa obligaţiei, subiectul pasiv ar fi putut să facă.
  Dreptul real are întotdeauna ca obiect un lucru determinat, pe cînd dreptul de creanţă are întotdeauna ca obiect un lucru determinat sau determinabil în viitor.

 • Titularul dreptului real îşi exercită prerogativele direct asupra lucrului, fără a avea nevoie de concursul altei persoane, în timp ce titularul dreptului de creanţă nu poate obţine realizarea dreptului său decît cu concursul debitorului.

 • Din punctul de vedere al opozabilităţii:
  - dreptul real este opozabil tuturor;
  - dreptul de creanţă este opozabil numai debitorului.

 • Din punctul de vedere al efectelor:
   Dreptul real conferă titularului său:
  - dreptul de urmărire, care constă în posibilitatea titularului său de a urmări bunul în patrimoniul oricui s-ar afla;
  - dreptul de preferinţă, care constă în facultatea pe care o conferă dreptul real de a avea prioritate faţă de orice alt drept, prioritate care dă putinţa satisfacerii titularului dreptului real înaintea titularilor altor drepturi.
   Dreptul de creanţă conferă titularului său un gaj general asupra patrimoniului debitorului în concurs cu ceilalţi creditori ai acestuia.

 • Drepturile reale sînt limitate, prevăzute de lege;
  Drepturile de creanţă sînt într-un număr nelimitat.


 • Obiectul raportului juridic:

  reprezintă prestaţia pe care subiectul activ o poate pretinde din partea subiectului pasiv, care poate fi pozitivă (de a da, de a face) sau negativă (de a nu face).  Clasificarea bunurilor


 • După însuşirile lor fizice:
  a) bunuri corporale: cele care au o înfăţişare concretă, materială, pot fi percepute cu propriile noastre simţuri;
  b) bunuri incorporale: cele care au o existenţă abstractă (drepturi reale, drepturi de creanţă).

 • După cum se consumă sau nu de la prima întrebuinţare:
  a) bunuri compatibile;
  b) bunuri necompatibile.
  Utilitate practică a clasificării: numai asupra bunurilor necompatibile se pot constitui drepturi care să poată permite o întrebuinţare prelungită, cu obligaţia de a fi restituite în natură.

 • După cum se pot înlocui unele cu altele:
  a) fungibile;
  b) nefungibile.
  Utilitate practică: debitorul unui lucru fungibil se liberează de obligaţia sa predînd creditorului un bun de acelaşi gen. Debitorul unui lucru nefungibil se liberează numai dacă predă debitorului său exact lucrul determinat prin obligaţia asumată.

 • După cum se pot sau nu divide:
  a) divizibile: se pot împărţi, fără ca prin aceasta să-şi piardă valoarea economică;
  b) indivizibile.
  Utilitate practică: în cazul împărţirii (ex.: la masa testamentară).

 • După cum au o existenţă de sine stătătoare, independente sau nu:
  a) principale;
  b) accesorii.
  Utilitate practică: soarta bunului principal este urmată de bunul accesoriu.

 • După cum pot fi mutate dintr-un loc în altul, fără a li se altera substanţa:

  A) Bunuri mobile:
  a) bunuri mobile corporale, care sînt caracterizate astfel prin natura lor: se mişcă prin forţa lor proprie (animalele) sau prin intervenţia unei forţe străine;
  b) titlurile la purtător: sînt un înscris constatator al unui drept de creanţă, care nu are decît valoarea unui instrument de probă în care este încorporat dreptul creditorului la plata sumei înscrisă în titlu;
  Ex.: acţiunile societăţilor comerciale, obligaţiunile...
  c) bunuri mobile incorporale, care reprezintă toate drepturile şi acţiunile în justiţie care nu sînt imobile;
  i) drepturile reale asupra mobilelor, cu excepţia proprietăţii şi anume: uzul, uzufructul, dreptul de gaj, ipoteca.
  ii) drepturile de creanţă.
  iii) părţile asociaţilor în cadrul societăţilor comerciale, care exprimă aportul cu care asociatul participă la constituirea capitalului social.
  iv) drepturile intelectuale: - dreptul de autor;
  - dreptul de proprietate intelectuală;
  - fondul de comerţ.
  d) bunuri mobile prin anticipare, sînt bunuri care la momentul încheierii contractului erau imobile, dar contractul se încheie pentru ca acestea să fie separate de suportul pe care se aflau (o recoltă).
  Interesul mobilizării prin anticipaţie prezintă interes sub aspect procedural: instanţa de judecată competentă este cea de la domiciliul pîrîtului şi nu cea de la locul situării imobilului.
  Cumpărătorul nu beneficiază de protecţia posesorie specifică imobilelor.

  B) Bunuri imobile:
  a) bunuri imobile prin natura lor: sînt fixate de sol, indiferent dacă încorporarea are un caracter definitiv sau provizoriu;
  b) bunuri imobile prin destinaţie: sînt bunuri mobile prin natura lor, dar considerate ca imobile, datorită faptului că sînt legate de un bun imobil, al cărui accesoriu îl constituie.
  Condiţii pentru ca un bun mobil să devină imobil prin destinaţie:
  i) ambele bunuri să aparţină aceluiaşi propritar;
  ii) între cele 2 bunuri să existe un raport obiectiv de destinaţie, prin afectarea bunului mobil la exploatarea sau serviciul bunului imobil.
  c) bunurile imobile prin dreptul la care se referă: drepturile care poartă asupra unor lucruri imobile, acţiunile în justiţie referitoare la bunuri imobile.


 • Importanţa distincţiei dintre bunurile mobile şi imobile:

 • Înstrăinarea bunurilor imobile este supusă publicităţii imobiliare, pe cînd cea a bunurilor mobile se realizează prin simpla lor transmitere.

 • Imobilele pot fi ipotectae;
  Mobilele pot fi gajate.

 • Posesia în materie imobiliară poate duce la dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului altuia, prin trecerea timpului.
  În materie de mobile, posesia prezumă proprietatea.

 • Cu privire la instanţa competentă:
   imobile: instanţa de la locul situării bunului;
   mobile: instanţa domiciliului pîrîtului.

 • Procedura executării silite este diferită după cum bunul este mobil sau imobil.

 • Cu privire la capacitate: dispoziţiile legale sînt mai severe în materie imobiliară.

 • Bunurile soţilor au regim diferit după cum este vorba de bunuri mobile sau imobile. Înstăinarea bunurilor imobile se poate face doar cu consimţămîntul ambilor soţi. • Patrimoniul

  Def: patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană şi care sînt evaluabile în bani.

  Caractere:

 • Este o universalitate juridică, cuprinde un activ şi un pasiv legate între ele. Este distinct de drepturile şi obligaţiile ce îl compun, schimbările produse cu privire la acestea neafectînd patrimoniul ca unversalitate;

 • Orice persoană are în mod obligatoriu un patrimoniu, acesta fiind format atît din drepturile prezente cît şi din cele viitoare;

 • Patrimoniul este inerent persoanei; nu poate exista persoană fără patrimoniu sau patrimoniu fără persoană.
  În totalitatea sa nu poate fi transmis prin acte între vii, dar este transmisibil însă pentru cauză de moarte;

 • O persoană nu poate avea decît un patrimoniu, ca regulă.
  Excepţii: a) în cadrul unei familii poat exista mai multe mase de bunuri: masa bunurilor comune ale soţilor, masa bunurilor proprii (dobîndite anterior căsătoriei, sau în timpul căsătoriei prin donaţie, testament, moştenire);
  b) acceptarea moştenirii sub beneficiu de inventar (în limita activului ........ evită contopirea patrimoniului moştenitorului cu cel al defunctului).


 • Funcţiile patrimoniului:

 • Garanţie a satisfacerii creditorilor chirografari. Creditorii care nu şi-au construit o garanţie asupra bunurilor debitorului (gaj, ipotecă) se numesc chirografi. Aceştia pot cere justiţiei să fie urmărite oricare din bunurile aflate în patrimoniul debitorului la momentul respeciv. Debitorul poate dispune de bunurile sale, la poate chiar înstrăina, cu condiţia ca aceasta să nu fie făcută în frauda creditorilor săi.

 • Explică subrogaţia reală, fenomenul prin care un lucru ia locul unui alt lucru în patrimoniu.
  În cazul patrimoniului există o permanentă subrogaţie reală datorită faptului că patrimoniul constituie o universalitate de drept (universalitate juridică), în interiorul căreia drepturile şi obligaţiile ce îl compun nu sînt considerate în mod separat, ut singuli, ci împreună, ca valori legate între ele, care, pe parcursul existenţei patrimoniului pot fi înlocuite cu alte valori, fără ca fiinţa universalităţii să fie afectată.
  Valorile nou intrate în acest patrimoniu se subrogă celor ieşite şi capătă aceeaşi poziţie juridică pe care au avut-o acestea din urmă.
  Subrogaţia reală poate fi de 2 feluri:
   cu titlu universal, care operează automat în cazul vînzării-cumpărării: preţul ia locul bunului;
   cu titlu particular, referitoare la un bun privit izolat în cadrul patrimoniului, care nu operează automat, ci în temeiul unor dispoziţii legale.
  Exemplu: ipoteca se strămută asupra sumei de bani primită ca indemnizaţie de asiguare.
 • Contractele

  Def: Contractele reprezină convenţia dintre 2 sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice.

  Contractul este un acord între 2 sau mai multe persoane în scopul naşterii unui raport juridic.

  Încheierea contractelor este guvernată de principiul libertăţii contractuale, deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane.

  O parte este obligată prin contract numai pentru că şi-a exprimat dorinţa în acest sens şi numai în limitele în care a convenit.

  Principiul libertăţii contractuale se exprimă şi prin aceea că o persoană poate încheia orice fel de contract, poate să determine prin voinţa sa clauzele contractuale şi efectele pe care contractul urmează să le producă.

  De asemenea părţile pot să schimbe, să modifice sau să stingă obligaţiile exprimate în contract.

  Sub aspectul formei încheierii contractului, libertatea contractuală se exprimă prin ceea ce se numeşte consensualism; contractul se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor.

  Limitele principiului libertăţii contractule:

 • se realizează prin norme imperative ale legii:
   nu se pot încheia contracte care au cauze ilicite sau imorale sau un obiect ilicit;
   anumite categorii de persoane (de ex. judecătorii) nu pot încheia unele varietăţi de contracte decît sub condiţia obţinerii unei autorizaşii prealabile.

 • se realizează prin reguli de convieţuire socială (părţile nu pot încheia acte juridice care ar contraveni regulilor de convieţuire din orînduirea noastră):
   proxenetismul;
   concubinajul.


 • Rolul contractului

  Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este legal făcută, ea are "putere de lege" între părţi.

  Însemnătatea contractului, ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice se învederează (este evidentă) în toate domeniile, de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (ca de pildă, cumpărarea celor necesare traiului), pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale.

  Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare, educă oamenii în sensul disciplinei contractuale.


  Clasificarea contractelor

  În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante, a căror clasificare se poate face după mai multe criterii (asemănătoare cu cele privitoare la actele juridice), precum: conţinutul, modul de formare, scopul urmărit de către părţi, modul de executare.

 • După conţinutul lor, adică după felul obligaţiilor la care dau naştere, pot fi:
  a) Contracte sinalagmatice, care dau naştere la obligaţii reciproce între părţi.
  - deoarece ambele părţi au în acelaşi timp şi drepturi şi obligaţii, fiecare parte este totodată şi creditor şi debitor;
  - Ex.: vînzarea-cumpărarea, schimbul, locaţiunea, contractul de asigurare.
  b) Contractele unilaterale, care instituie obligaţii numai pentru una din părţi.
  - numai o parte se obligă, cealaltă parte stipulînd pentru sine o creanţă;
  - Ex.: împrumutul, comodatul, depozitul, donaţia fără sarcină, mandatul gratuit.
  - ! este diferit de actul unilateral, care este efectul unei singure voinţe.(testamentul)
  Utilitatea practică a distincţiei: numai în cadrul contractului sinalagmatic se pot pune probleme privind riscul contractual, excepţia de neexecutare. Pentru cele 2 forme sînt diferite probele prin înscrisuri.

 • După modul lor de formare, avem:
  a) Contracte consensuale, pentru a căror formare este suficient simplul acord de voinţă al părţilor, fără să mai fie nevoie de vreo formalitate sau vreo formă specială de manifestare a voinţei părţilor.
  Aceste contracte formează regula, contr. solemne şi reale întîlnidu-se în mod excepţional;
  b) Contractele solemne, pentru a cărui validitate, pe lîngă acordul de voinţă, mai este necesară îndeplinirea unor formalităţi impuse de lege;
  - sînt încheiate în faţa unui funcţionar public, abilitat prin lege să întocmească actele;
  - în lipsa formei solemne a contractului (care este un element constitutiv al său) acesta este lovit de nulitate absolută;
  - Ex.: donaţiunea, contractul de ipotecă, actele de înstrăinare a unor imobile.
  c) Contractele reale, pentru a cărui formare se consideră că, pe lîngă acordul de voinţă, mai este necesară şi remiterea unui lucu (res) de către una dintre părţi către cealaltă;
  - acestea sînt în fond contracte consensuale, deoarece încheierea lor nu este supusă de lege unor forme speciale, dar obligaţiile specifice lor nu iau naştere decît în momentul remiterii lucrului; Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa, înainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta;
  - Ex.: împrumutul, comodatul, depozitul şi gajul.

 • După scopul urmărit de părţi prin încheierea lor, avem:
  a) Contracte cu titlu oneros, în care una dintre părţi urmăreşte un folos, o contraprestaţie, în schimbul aceleia pe care o face, ori se obligă să o facă în favoarea celeilalte părţi;
  - Ex.: vînzarea, schimbul, contr. de locaţie, contr. de asigurare.
  b) Contracte cu titlu gratuit, prin care una dintre părţi procură celeilalte un folos, fără a primi ceva în schimb, (sau: una din părţi primeşte o prestaţie, fără a da ceva în schimb);
  - Ex.: liberalităţile, contractele de binefacere;
  - În cazul liberalităţilor cel ce se obligă îşi micşorează patrimoniul, înstrăinînd un element al acestuia (ca de pildă în cazul donaţiei);
  - În cazul contractelor de binefacere ("contracte dezinteresate"), cel ce se obligă nu îşi micşorează patrimoniul.
  Interesul distincţiei: legea impune în privinţa condiţiilor de validitate condiţii speciale pentru contr. cu titlu gratuit - chiar şi forme solemne; acţiunea pauliană se poate executa mai uşor împotriva contractelor cu titlu gratuit...

 • Contractele cu titlu oneros se împart, la rîndul lor în:
  a) Contracte comutative, în care întinderea prestaţiilor datorate de către părţi este certă şi poate fi apreciată chiar la momentul încheierii contractului, deoarece se stipuează şi se promit lucruri care există la acel moment, sau a căror existenţă viitoare este certă;
  - cea mai mare parte a contractelor cu titlu oneros sînt comutative;
  - Ex.: vînzarea unui obiect contra unui preţ determinat.
  b) Contracte aleatorii, în care întinderea prestaţiilor părţilor sau numai a uneia dintre ele depinde de un eveniment incert, aşa încît, la momentul încheierii contractului, nu se poate cunoaşte şi nu se poate aprecia cu certitudine cîştigul sau pierderea fiecărei părţi şi uneori nici nu se poate şti dacă va exista un cîştig sau o pierdere.
  - Ex.: contractele referitoare la loterie;
  Interesul distincţiei: atît pe plan economic cît şi juridic; în privinţa unui contract aleatoriu nu se poate intenta acţiunea în anulare pentru leziune;

 • După modul lor de executare, avem:
  a) Contracte cu executare imediată, care se execută imediat după încheierea lor;
  b) Contracte cu executare succesivă, a căror executare se desfăşoară în timp,
   fie sub forma unei prestaţii continue (contractul de locaţiune),
   fie sub forma unei succesiuni de prestaţii (contract de furnizare)-
  - Ex.: contr. de locaţiune, contr. de muncă, contr. de societate, contr. de asigurare;
  Interesul distincţiei: în cazul neexecutării obligaţiei de către una dintre părţi sancţiunea va fi:
  - în cazul contractelor cu execuţie imediată , rezoluţionarea pentru neexecutarea contractului (adică desfiinţarea contractului cu efect retroactiv), iar
  - în cazul contractelor cu executare succesivă, acţiunea va fi rezilierea (adică desfacerea contractului numai pentru viitor);
  -Unele contracte cu executare succesivă pot fi reziliate:
   prin voinţă unilaterală;
   prin voinţa oricăreia dintre părţi (ex.: contr. de locaţiune fără termen);
   prin voinţa numai uneia dintre ele (ex.: contr. individual de muncă, contr. de închiriere de locuinţe, contr. de depozit);
  -Problema suspendării executării obligaţiilor nu se poate pune, de regulă decît în privinţa contractelor cu executare succesivă (ex.: suspendarea contractului de locaţiune pe timpul cît durează un caz de forţă majoră);
  -Problema riscurilor contractuale se pune diferit pentru cele 2 tipuri de contract.

 • Din punctul de vedere al reglementării lor, avem:
  a) Contracte numite, care corespund unor anumite operaţii economice, poartă fiecare un nume specific şi este special reglementat prin lege;
  - Ex.: vînzarea, schimbul, locaţiunea, împrumutul, depozitul, ipoteca, gajul, mandatul.
  b) Contracte nenumite, care nu au un nume propriu şi care nu sînt supuse unor reglementări speciale, deoarece nu se încadrează într-o categorie anume determinată: prin mijlocirea lor se realizează operaţiile cele mai variate pe care părţile, în virtutea principiului libertăţii convenţiilor, pot să le săvîrşească.
  Părţile pot să îmbine elemente ale unor contracte diferite, numite şi nenumite, dînd astfel naştere unor contracte mixte.
  Importanţa distincţiei: calificarea unui contract drept numit sau nenumit are o deosebită importanţă în determinarea regimului juridic, aplicabil în lipsa unei precizări a părţilor.

 • După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor, avem:
  a) Contracte principale, care au o existenţă de sine stătătoare;
  b) Contracte accesorii, care sînt contracte a căror încheiere depinde de existenţa altui contract.
  Aceste contracte se pot naşte în acelaşi timp cu contractul principal sau numai după încheierea acestora din urmă;
  Ele pot fi incluse în contractul principal ca o clauză a acestuia sau pot fi încheiate separat.
  Importanţa calificării unui contract ca fiind principal sau accesoriu constă în faptul că, în vreme ce validitatea contractului principal se analizează în funcţie numai de propriile sale elemente, validitatea contractului accesoriu mai depinde şi de validitatea contractului principal, al cărui accesoriu este.

 • Contractul de adeziune, ale cărui clauze sînt stabilite numai de către una dintre părţi, cealaltă parte neavînd putinţa să le discute, ci numai facultatea să le accepte ca atare (adică să adere) sau să nu contracteze.
  Ex.: contractul de transport pe calea ferată.

 • Contracte mixte sau complexe, care rezultă din încheierea a două sau mai multor contracte.
  Ex.: contractul de hotelărie.


 • Condiţiile de validitate ale contractului

  Contractul, fiind un act juridic bilateral, ce se formează prin acordul de voinţă al părţilor, implică existenţa a cel puţin două părţi care să-şi exprime consimţămîntul valabil cu privire la obictul şi scopul contractului.Prin aceasta se invederează că elementele esenţiale pentru validitatea contractului sînt:
   capacitatea;
   consimţămînul;
   obiectul;
   cauza.

  Capacitatea de a contracta

  Am văzut mai înainte că există capaciate de folosinţă a drepturilor şi capaciate de exerciţiu a acestora.

 • Persona fizică
  Pentru ca o persoană fizică să poată încheia acte juridice capacitatea sa de folosinţă constituie o condiţie indispensabilă. Cel lovit de o incapacitate de folosinţă nu poate efectua valabil actele ce îi sînt interzise prin incapacitatea respectivă (chiar dacă ar avea capacitatea de exerciţiu).
  Capacitatea de folosinţă este inerentă personalităţii omului şi nimeni nu poate renunţa - nici parţial, nici total - la capacitatea de folosinţă.
  Orice persoană fizică are capacitatea de a contracta, dacă nu este declarată, de către lege, ca incapabilă.

 • Persoana juridică
  În privinţa acestora trebuie să relevăm că însăşi capacitatea de folosinţă a acestora este restrînsă prin regula specialităţii, în virtutea căreia o persoană juridică nu poate avea decît acele drepturi care corespund scopului ei.
  Prin urmare, persoana juridică poate săvîrşi orice fel de acte şi deci poate încheia orice fel de contracte, dar numai în limitele determinate de scopul ei, prevăzut, ca atare, în lege, în actul de înfiinţare sau în statut.

 • Aşadar, atît în privinţa persoanelor fizice, cît şi în privinţa persoanelor juridice, regula este capacitatea de a contracta, iar incapacitatea, excepţia.

  Aceasta înseamnă că incapacităţile nu pot rezulta decît din lege; ele nu se prezumă.

 • Incapacităţi generale
  Cînd incapacitatea de exerciţiu este generală, incapabilul nu poate încheia personal nici un contract.
  Minorul care nu a împlinit vîrsta de 14 ani nu are capacitate de exerciţiu şi drept urmare nu poate încheia, în principiu, contracte decît prin reprezentanul său legal.
  El poate face singur numai acte de conservare a drepturilor sale şi unele acte juridice de o valoare patrimonială foarte redusă, necesare satisfacerii unor nevoi elementare de ordin material şi cultural (cumpărarea de rechizite şcolare, de bilete de spactacole, contract de transport în comun).

 • Interzisul judecătoresc,
  adică persoana pusă sub interdicţie, din cauza alienanţei mintale sau a debilităţii mintale, nu are, de asemenea, capacitate de exerciţiu, astfel încît, atîta timp cît durează punerea sub interdicţie nu poate încheia nici un fel de contracte. Contractul încheiat întimpul interdicţiei este anulabil, chiar dacă ar fi fost încheiat într-un momnet de luciditate.
  Hotărîrea judecătorească de punere sub interdicţie are ca efect transformarea incapacităţii de fapt, naturală şi intermitentă a alienatului mintal sau a debilului mintal, într-o incapacitate de drept, totală şi continuă, care înlătură, din punct de vedere juridic, capacitatea naturală din timpul intervalelor de luciditate.
  Alienatul mintal sau debilul mintal, care nu a fost pus sub interdicţie are deplină capacitate de exerciţiu şi de aceea, în momentele sale de luciditate, el poate încheia orice fel de contracte, ca o persoană capabilă.
  Interesul distincţiei rezidă din diferenţa de probare în cazul anulării contractului; la primul se cere doar timpul la care s-a contractat, pe cînd la cel de al doilea se cere şi probarea incapacităţii sale de fapt, a stării de alienaţie mintală în momentul încheierii actului, alienatul neinterzis fiind prezumat, pînă la proba contrarie, a fi pe deplin capabil.

 • Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani are o capacitate de exerciţiu restrînsă, în virtutea căreia el îşi exercită drepturile şi îşi execută tot astfel obligaţiile, dar în genere, numai cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui.
  Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani poate face singur, fără încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui, actele de conservare, precum şi alte acte de administrare a patrimoniului (cum ar fi contracte privitoare la reparaţiile de întreţinere a bunurilor sale, contracte de asiguare a acestora), dar acestea din urmă numai în măsura în care nu-i pricinuiesc o leziune.
  În determinarea limitelor capacităţii minorului trebuie să se ţină seama şi de faptul că minorul se poate obliga prin fapta sa ilicită săvîrşită cu discernămînt. Astfel, dacă minorul a săvîrşit manopere dolosive pentru a fi crezut major de către cel cu care încheie contractul el comite o faptă ilicită ce îl obligă la reparaţie. Or, pentru partea indusă în eroare, cea mai adecvată reparaţie a prejudiciului nu ar rezulta din desfiinţarea contractului, ci tocmai din menţinerea lui, ca şi cum ar fi fost încheiat de o persoană capabilă (art. 1162 c.civ.).

 • Incapacităţi speciale
  Aceste nu pot rezulta decît dintr-o dispoziţie anume a legii.
  Art. 950 c.civ., după ce arată că sînt incapabili a contracta minorii şi interzişii, precizează că mai sînt incapabili "în genere toţi acei cărora legea le-a prohibit oarecare contracte".
  Astfel legea îi declară pe soţi incapabili de a vinde unul altuia (art. 1307 c.civ.) şi deci şi de a încheia între ei un contract de schimb.
  Mai sînt declaraţi incapabili unii administratori ai bunurilor altora, care nu pot fi adjudecatari ai bunurilor pe care le administrează.

 • Cît priveşte importanţa distincţiei dintre incapacitatea generală şi cea specială, aceasta se invederează în special pe terenul probelor:
   în cazul incapacităţii generale, actul este declarat nul dacă nu se dovedeşte că el se încadrează în categoria celor pe care incapabilul era, în mod excepţional, îndreptăţit de lege să îl săvîrşească;
   în cazul incapacităţii speciale, partea respectivă se consideră capabilă pînă la proba contrarie, deoarece incapacităţile nu se pot prezuma.


  Consimţămîntul

  Într-un prim sens, consimţămîntul înseamnă acordul de voinţă a părţilor unui contract, acord de voinţe care constituie însuşi contractul şi dă naştere, ca atare, obligaţiilor respective.

  Într-un alt sens, mai restrîns, prin consimţămînt se înţelege voinţa uneia dintre părţi, prin care se manifestă acceptarea propunerii de a contracta a celeilalte părţi. În acest sens se exprimă art. 948 c.civ., cînd, printre condiţiile esenţiale pentru validitatea unui contract, arată şi consimţămîntul valabil al părţii ce se obligă.

  Tot în sens restrîns este considerat consimţămînul cînd legea se referă la viciile acestuia, numindu-le vicii de consimţămînt, deşi în realitate sînt vicii ale voinţei uneia dintre părţile contractante.

 • Manifestarea consimţămînului
  Întrucît în dreptul nostru contractele sînt, în genere, consensuale, manifestarea de voinţă a fiecăreia dintre părţile contractante nu este supusă, în principiu nici unei formalităţi extrinseci.
  Regula este deci că, în lipsa unei dispoziţii legale care să dispună altfel, consimţămînul părţilor se poate manifesta în orice formă.
  Această libertate este însă limitată uneori de cerinţa preconstituirii unui mijloc de probă, iar alteori, prin voinţa însăşi a părţilor contractante, care pot să supună formarea contractului la unele condiţii de formă.

 • Voinţa directă şi voinţa indirectă
  a) Cînd manifestarea de voinţă are ca obiect închieierea contractului, cînd deci ea urmăreşte numai acest scop şi este adusă ca atare la cunoştiinţa celui interesat (cînd de pildă o parte oferă spre vînzare celeilalte spre vînzare un anumit obiect, la un anumit preţ), se spune că manifestarea de voinţă este directă.
  - ea poate fi orală sau scrisă;
  - poate rezulta din semne indicative ale voinţei, ori din alte fapte care au legătură directă cu încheierea conractului (cum ar fi, de pildă, începutul de executare al contractului, care nu poate fi interpretat decît ca o acceptare a ofertei de a contracta - ex.: reţinerea de către hotelier a camerei care a fost solicitată de către client)
  b) Manifestarea indirectă a voinţei rezultă din acte sau fapte care, deşi sînt făcute într-un cu totul alt scop, lasă să se înţeleagă fără nici o îndoială, voinţa autorilor lor în privinţa contractării.
  - Ex.: locatarul care la expirarea termenului contractual rămîne mai departe în locuinţa închiriată este socotit că în mod tacit şi indirect şi-a manifestat dorinţa de a continua relaţiile contractuale.

 • Voinţa expresă şi voinţa tacită
  a) Manifestarea de voinţă este expresă atunci cînd ea rezultă prin înscris (scripta manent), cuvinte, gesturi sau semne destinate anume pentru a exprima intenţia de a contracta.
  b) Manifestarea de voinţă este tacită sau implicită cînd ea rezultă din acte sau fapte, care nu sînt destinate anume spre a exprima intenţia de a contracta, dar care se pot interpreta ca exprimînd consimţămînul la contractare.
  Acest lucru se învederează mai cu seamă în privinţa acceptării de către o parte a ofertei făcută de către cealaltă.
  În principiu, din moment ce a fost stabilită, voinţa produce aceleaşi efecte, oricum s-ar manifesta, expres sau tacit.
  Uneori, legea prevede cerinţa unei manifestări exprese, pentru a atrage atenţia asupra importanţei unei obligaţii asumate (acceptarea unei donaţii), ori asupra unei renunţări.


 • Viciile voinţei

  Consimţămîntul, condiţie de validitate a contractului trebuie nu numai să existe, ci el trebuie să fie şi valabil, adică lipsit de vicii.

  Consimţămîntul, deşi viciat, constituie totuşi o manifestare de voinţă, care însă se formează în condiţii anormale şi de aceea actul juridic respectiv poate fi anulat (art. 961 c.civ.).

  Voinţa poate fi viciată:

   în conţinutul său intelectual: - prin eroare;

  - prin dol;

   în ce priveşte libertatea manifestării - prin violenţă.


 • Eroarea
  Element psihic, constă în reprezentarea inexactă a realităţii la încheierea unui act juridic: de pildă o parte consimte să se oblige prin contract numai fiindcă îşi închipuie că obiectul pe care îl oferă cealaltă parte are o anumită însuşire, pe care în realitate acesta nu o are. Persoana respectivă a voit într-adevăr ceea ce a exprimat, dar aceasta doar datorită erorii.
  Eroarea este socotită viciu de voinţă numai în două situaţii:
   cînd poartă asupra calităţilor substanţiale ale obiectului contractului, şi
   "...cînd consideraţia persoanei este cauza principală pentru care s-a făcut convenţia" (art.954c.civ.).
  Substanţa, asupra căreia cade eroarea, poate fi înţeleasă atît ca un element obiectiv al lucrului, cît şi ca o însuşire pe care părţile contractante i-o atribuie şi o apreciază în mod subiectiv.
  - eroarea bazată pe un element obiectiv - ex. aprecierea suprafeţei de teren;
  - eroarea sub aspectul său subiectiv - ex. autenticitatea unei opere de artă pentru un colecţionar.
  În genere se socoteşte drept o calitate substanţială a obiectului utilitatea pe care acesta o prezintă după aprecierea in concreto a părţilor şi care a fost determinantă pentru contractare, în sensul că, dacă ar fi ştiut că această utilitate nu există, partea nu ar fi contractat.
  Eroarea asupra persoanei: întrucît la contractele cele mai obişnuite - contractele cu titlu oneros - identitatea şi calitatea persoanei contractante sînt indiferente, eroarea asupra persoanei nu constituie viciu de voinţă, decît în mod excepţional, şi anume în contractele încheiate "în consideraţia persoanei" (intuitu personae). Asemenea contracte sînt, de obicei, cele cu titlu gratuit. Sînt însă şi unele contracte cu titlu oneros care se încheie în consideraţia persoanei, cum ar fi contractele avînd ca obiect prestaţia de servicii (contractul cu un arhitect, avocat, medic).
  Pentru a fi luată în consideraţie ca viciu al voinţei, eroarea trebuie să fi fost determinată, în sensul că partea căzută în eroare să nu fi contractat dacă ar cunoscut realitatea.
  Eroarea, fiind un element de fapt, se poate proba prin orice fel de mijloace, deci şi prin prezumţii, iar sarcina probei incumbă celui care invocă eroarea.
   Erori obstacol: uneori, eroarea în care a căzut o parte este atît de gravă încît împiedică însăşi formarea acordului de voinţă şi deci a contractului (ex. locaţie-vînzare).
  Există 2 tipuri de erori-obstacol:
  a) eroarea asupra naturii juridice a conractului (ex. ); împot. ei se poate invoca nulitatea absolută;
  b) eroarea de fapt şi eroarea de drept:
   eroarea de fapt, în care eroarea se înfăţişează ca o reprezentare inexactă a realităţii;
   eroarea de drept, care se referă la existenţa sau la conţinutul unui act normativ.

 • Dolul
  Prin dol se înţelege faptul de a surprinde, printr-o eroare provocată, consimţămîntul unei persoane şi de a o determina, în acest mod, să încheie un contract.
  Viciul voinţei este deci tot o eroare, dar, de data aceasta, eroarea nu este spontană, ci provocată: o parte este indusă în eroare prin acţiunile viclene ale celeilalte (de pildă fapta unui vînzător care furnizează date false asupra valorii obiectului pe care îl vinde, constituie un dol).
  Dolul apare deci ca o circumstanţă agravantă a erorii.
  La viciul de dol se pot distinge două elemente:
   un element intenţional, şi anume voinţa de a induce în eroare; drept urmare, dacă introducerea în eroare a fost provocată cu bună-credinţă, fără nici o urmă de intenţie, în acest caz nu există dol;
  un element material, şi anume acţiunile viclene folosite pentru a traduce în fapt intenţia de a provoca eroarea celeilalte părţi şi a o determina astfel să contracteze.
  Acţiunile viclene (minciuni, vicleşuguri) trebuie să prezinte o anumită gravitate, să depăşească anumite limite.
  Simpla tăcere nu contituie prin ea însăşi un dol decît numai cînd reticenţa se referă la unele elemente asupra cărora partea, dat fiind pregătirea sa tehnică şi profesională, era obliagtă să informeze pe contractant. Alteori însăşi natura contractului obligă părţile la anumite informări (contractul de asigurare).
  Dolul constituie un viciu al voinţei şi atrage anularea contractului, numai dacă a provocat o eroare determinantă, fără de care partea nu ar fi contractat.- în acest caz dolul se numeşte dol principal;
  Prin opoziţie, dolul incident, care, fiindcă nu a fost determinant la încheierea contractului, nu atrage anularea acestuia, ci îndreptăţeşte numai la o cerere de despăgubire, în măsura în care dacă ar fi cunoscut realitatea, partea ar fi contractat în condiţii mai puţin oneroase.
  Dolul atrage anularea numai dacă provine de la una din părţile contractante. El apare deci ca o sancţiune a comportării incorecte a unei părţi din contract; de aceea, dacă provine de la un terţ, dolul nu are influenţă asupra validităţii contractului, ci dă victimei numai dreptul la o acţiune în despăgubire împotriva terţului pentru prejudiciul suferit. Dacă o parte a fost complice la dolul practicat de către un terţ împotriva celeilalte părţi, atunci dolul atrage, de asemenea anularea contractului. (aceasta se explică prin faptul că şi în acest caz dolul a fost provocat de celalaltă parte, chiar dacă a îmbrăcat numai forma complicităţii). Tot din această cauză atrage anularea contractului dolul săvîrşit de către reprezentantul uneia dintre părţi sau de către prepusul acesteia. Considerăm că şi în cazul în care dolul este opera exclusivă a unui terţ anularea contractului se impune, în măsura în care dolul ar fi o eroare, care ar îndeplini condiţiile cu privire la eroarea-viciu de consimţămînt (dar în acest caz anularea contractului se cere invocînd eroarea şi nu numai dolul care a provocat-o).
  Dolul, întocmai ca şi eroarea trebuie să fie dovedit de către partea ce-l invocă. Fiind un fapt juridic, el poate fi probat prin orice mijloace.
  Efecte: dată fiind natura sa dublă - viciu al voinţei victimei, pe de o parte, şi faptă culpabilă a autorului acţiunilor dolosive, pe de altă parte - dolul poate să ducă atît la anularea contractului cît şi la o acţiune în despăgubire.
  Cînd victima cere anularea contractului, trebuie să fie îndeplinite toate condiţiile arătate mai sus. Dacă, dimpotrivă, victima pretinde despăgubiri, trebuie să fie îndeplinite condiţiile răspunderii delictuale. Iar dacă, obţinînd anularea contractului, victima continuă să sufere un prejudiciu, nimic nu se opune ca ea să reclame despăgubiri, în condiţiile răspunderii civile delictuale.

 • Violenţa
  Viciu de consimţămînt, este siluirea voinţei unei persoane pentru a-i smulge consimţămîntul la contractare prin:
   mijloace de constrîngere fizică;
   ameninţare cu asemenea mijloace su cu altele de natură morală.
  Violenţa nu este viciu de consimţămînt prin ea însăşi, ci numai prin teama pe care o provoacă (aşa cum dolul este viciu de consimţămînt prin eroarea pe care o provoacă).
  Ceea ce este determinant în cazul violenţei este temerea sub imperiul căreia partea consimte la contractare; romanii numeau aceasta metus (teamă sau temere), spre a o deosebi de vis (constîngere fizică propriu-zisă).
  Datorită violenţei libertatea voinţei este afectată, în sensul că numai sub inflenţa ameninţării pe care o cuprinde violenţa, partea a consimţit la contractare, împotriva voinţei sale. În realitate, ea nu vrea să contracteze, dar datorită violenţei exercitată asupra ei, consimte totuşi, aparent, la contractare.
  Violenţa cuprinde:
   un element obiectiv - constrîngerea;
   un element subiectiv - teama insuflată, care determină lipsa de libertate a consimţămîntului.
  Violenţa se poate prezenta sub forma constrîngerii fizice, precum smulgerea consimţămîntului prin torturi fizice. Dar oricare ar fi mijlocul de constrîngere (fizic, moral, patrimonial, actual sau viitor), efectul pe care îl produce violenţa este de ordin psihic şi anume teama persoanei respective că ameninţarea se va îndeplini, sau că actuala suferinţă va continua; deci în toate cazurile determinantă este temerea de o suferinţă prezentă sau viitoare, dacă realizarea ei este considerată de către victimă ca fiind sigură şi gravă.
  Condiţii. Întocmai ca şi dolul, violenţa este nu numai un viciu al voinţei, care poate atrage anularea contractului în măsura în care temerea ce a insuflat-o a fost determinantă pentru contractare, dar şi un delict civil. De aici decurg unele consecinţe:
  a) Temerea insuflată persoanei trebuie să fi fost de aşa natură, încît fără acestea partea nu ar fi contractat. Gravitatea suferinţei sau a ameninţării şi a temerii pe care a determinat-o se apreciază in conctreto, ţinîndu-se seama în această privinţă de vîrstă, sex, precum şi de alte asemenea împrejurări, adică de criterii subiective.
  b) Temerea insuflată pe calea violenţei este determinantă, desigur, cînd ameninţarea se adresează persoanei contractante, al cărei consimţămînt se află astfel viciat. Dar ea poate fi de asemenea determinantă cînd ameninţarea este îndreptată împotriva unor alte persoane; în privinţa acestora din urmă legea pare să facă o distincţie şi anume:
  - dacă ameninţarea este îndreptată asupra soţului, descendenţilor sau ascendenţilor unei părţi din contract, se prezumă că ea este determinantă în aceeaşi măsură ca şi cum s-ar exercita asupra părţii contractante însăşi;
  - dacă ameninţarea priveşte alte persoane apropiate victimei, partea va trebui să facă dovada caracterului determinant al temerii insuflate, probînd, de pildă legăturile de afecţiune cu acele persoane;
  c) Ameninţarea constitutivă de violenţă este viciu de consimţămînt chiar cînd provine de la un terţ. Mai mult, ea constituie un asemenea viciu, chiar atunci cînd teama nu se datoreşte faptei unei persoane, ci unor cauze naturale sau unor împrejurări care, prin ameninţarea unei primejdii, constrîng voinţa părţii şi o silesc să contracteze sub imperiul stării de necesitate în care se află. Această soluţie se impune şi mai mult atunci cînd numai acţiunea unui asemenea factor extern părţilor contractante dtermină partea să-şi dea consimţămîntul, iar cealaltă parte a profitat de pe urma stării de necesitate pe care a cunoscut-o la momentul încheierii contractului;
  d) Ameninţarea trebuie să fie nelegitimă, adică să nu constituie exerciţiul unui drept. Această condiţie invederează de altfel caracterul violenţei de a fi un delict civil. Astfel fapta unui creditor de a ameninţa pe debitor cu executarea silită, pentru a-l determina pe această cale să-i acorde o garanţie, nu constituie violenţă care să ducă la anularea obligaţiei asumate în asemenea condiţii, deoarece, procedînd în acest mod, creditorul nu face decît să ameninţe cu exercitarea unui drept.
  Proba. Incumbă celui care invocă violenţa de a proba atît faptul constitutiv de violenţă, cît şi caracterul determinant al temerii insuflate. Fiind vorba de un fapt, dovada violenţei se poate face prin orice mijloace de probă. Uneori prin legi speciale se stabilesc prezumţii de violenţă cu privire la unele acte juridice.
  Efecte. Întrucît violenţa constituie în acelaşi timp atît un viciu de consimţămînt, cît şi un delict civil, ea poate justifica sancţiuni diferite: ca viciu de consimţămînt atrage nulitatea relativă a contractului, întrucît este vorba de o nulitate de protecţie, iar în măsura în care provoacă prejudicii, ea poate justifica, întocmai ca şi dolul, o acţiune în răspundere civilă.

 • Leziunea
  Prin leziune se înţelege paguba ce rezultă pentru o parte contractantă din disproporţia existentă între prestaţiile reciproc stipulate în contractul respectiv; o parte dintr-un contract este lezată cînd se obligă la o prestaţie care este disproporţională faţă de prestaţia ce i se promite de către cealaltă parte... • Obiectul contractului

  Orice contract are ca obiect crearea de obligaţii, al căror obiect este întotdeauna o prestaţie (de a da, de a face, de a nu face); prestaţia, la rîndul ei, are drept obiect fie transmiterea unui derpt, fie un fapt al debitorului (fapt pozitiv sau o abstenţiune).
  Cînd legea se referă la obiect ca o condiţie de validitate a contractului (art. 962-965 c.civ.), ea cuprinde în reglementarea sa, deopotrivă, obiectul contractului, obiectul obligaţiei şi obiectul prestaţiei.
  Cît priveşte obiectul contractului, adică felul obligaţiilor care se nasc, părţile au o deplină libertate, mărginită numai de normele imperative şi de regulile de convieţuire socială.
  Obiectul obligaţiei. Prestaţia care formează obiectul obligaţiei contractuale poate fi realizată în cele două forme ale sale:

   transmiterea unui drept către creditor, sau
   un fapt al debitorului.
  Cînd prestaţia are ca obiect transmiterea unui drept se spune în mod obişnuit că ea are ca obiect un lucru. În realitate, obiectul prestaţiei poate fi şi un drept care nu poartă asupra lucrurilor. Dar chiar şi atunci cînd dreptul respectiv se referă la un lucru, ceea ce se transmite prin contract nu este lucrul, ci dreptul real purtînd asupra lui.
  Astfel, lucrul, obiect al prestaţiei de a da, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) Lucrul trebuie să existe în momentul încheierii contractului; cînd părţile au contractat, ignorînd că lucrul nu mai există, lipseşte un element esenţial al contractului, ceea ce atrage nulitatea absolută a acestuia (legea prevede că "dacă în momentul vînzării lucrul era pierit în tot, vinderea este nulă").
  Condiţia existenţei lucrului nu înseamnă însă că părţile nu pot conveni cu privire la "lucrurile viitoare" (vînzarea recoltei viitoare, a unui lucru pe care o întreprindere urmează să-l producă).
  b) Lucrul trebuie să se afle în circuitul civil. Nu poate fae obiectul unei obligaţii contractuale, în primul rînd lucrurile care prin natura lor nu sînt susceptibile de a forma obiectul unui drept de proprietate, cum sînt lucrurile ce se află la dispoziţia tuturor (aerul, lumina); de asemenea, lucrurile pe care legea - din considerente de ordin economic, politic, social - le scoate din circuitul civil.
  c) Lucrul trebuie să fie determinat sau determinabil. În privinţa gradului de determinare a lucrului, legea prevede că lucrul poate fi un corp cert, cînd el este estimat chiar în individualitatea sa, sau un lucru determinat prin specia din care face parte (genus). Lucrul trebuie să fie determinat în privinţa cantităţii, în sensul precizării cantităţii ce trebuie livrată, dar aceasta nu trebuie să fie exprimată neapărat în cifre, ci este suficient ca în contract să existe elementele necesare pentru ca obiectul să poată fi determinat ulterior, la epoca executării contractului. Cu alte cuvinte este suficient ca la momentul încheierii contractului lucrul să fie determinabil.
  Într-un contract de vînzare, preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului, este supus aceloraşi reguli: el poate fi determinat la încheierea contractului, după cum părţile pot conveni ca preţul să fie stabilit de către un terţ, ori să fie cel arătat în tarifele oficiale. Poate fi determinat în cele din urmă de către instanţă.
  Cel care transmite un drept real trebuie să fie titularul acestuia. Astfel o ipotecă constituită de către altă persoană decît proprietarul imobilului a non domino este nulă (nulitatea absolută).
  Cînd prestaţia are ca obiect un fapt personal al debitorului, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) Faptul promis trebuie să fie posibil. Imposibilitatea prestaţiei atrage nulitatea absolută a contractului pentru lipsă de obiect. Dar pentru aceasta imposibilitatea trebuie să aibă caracter obiectiv, executarea prestaţiei să fie cu neputinţă nu numai pentru debitor ci şi pentru oricare altă persoană. În caz contrar, contractul este valabil. Imposibilitatea prestaţiei trebuie să existe în momentul încheierii contractului: dacă se iveşte ulterior ea nu atrage anularea contractului, ci în cadrul contractelor sinalagmatice, ridică numai problema riscului conractual.
  b) Fapta promisă trebuie să fie licită, adică să nu contravină normelor imperative sau regulilor de convieţuire socială;
  c) Fapta trebuie să fie proprie celui care o promite. O persoană nu poate fi obligată decît prin voinţa sa. Drept urmare, promisiunea cu privire la fapta altuia nu are nici o eficienţă juridică;
  d) Fapta promisă trebuie să prezinte interes pentru creditor. În caz contrar, acesta nu va putea cere executarea prestaţiei prin acţiunea în justiţie, care îi va fi respinsă, ca fiind lipsită de interes.  Cauza

  Printre elementele esenţiale pentru validitatea contractului, legea prevede şi o "cauză licită" (art. 948 c.civ.) adăugînd că "obligaţia fără cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită nu popate avea nici un efect".

  Orice obligaţie asumată de o persoană persoană presupune un scop; nu se poate concepe ca o persoană să se oblige fără a urmări realizarea unui scop.

  Actul de voinţă prin care o persoană se obligă, include, aşadar, nu numai consimţămînutul său de a-şi asuma o obligaţie, ci în acelaşi timp şi consideraţiunea scopului pe care vrea să-l înfăptuiască prin obligaţia asumată, obligaţia fiind numai un mijloc pentru a ajunge la realizarea unui anumit scop (de pildă vînzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra unui lucru al său, în scopul de a obţine suma de bani pe care o reprezină preţul).

  În drept acest scop este desemnat prin termenul cauză.

  Pentru a desprinde şi mai bine noţiunea de cauză nu trebuie să ne întrebăm de ce debitorul se află obligat sau care este temeiul juridic al obligaţiei lui, deoarece, la acestă întrebare răspunsul îl constituie însăşi existenţa contractului pe care l-a încheiat, ci urmează să ne întrebăm numai pentru ce a consimţit debitorul să se oblige.

  De aici rezultă, pe de o parte, că problema cauzei se pune în privinţa obligaţiilor ce se nasc prin voinţa celui ce se obligă, iar pe de altă parte, că noţiunea de cauză a obligaţiei este luată în sensul de finalitate, adică de scop; numai în vederea realizării căruia a înţeles debitorul să-şi asume obligaţia.

  Cauza astfel determinată constituie o parte componentă a voinţei juridice (adică a voinţei de a se obliga a părţii contractante), distinctă de consimţămînt. Noţiunea de consimţămînt răspunde deci la întrebarea dacă partea a voit să se oblige, în timp ce cauza invederează pentru ce a vrut patrea să se oblige; fiecare dintre aceste două elemente ale voinţei de a se obliga are, prin urmare, un domeniu diferit.
  Cauza este de asemenea distinctă de obiectul obligaţiei, acesta din urmă fiind prestaţia pe care debitorul se obligă să o furnizeze creditorului.

  Obiectul unei obligaţii constituie răspunsul la întrebarea: ce se datorează? (quid debetur?) în timp ce cauza unei obligaţii este răspunsul la întrebarea: pentru ce a vrut partea să se oblige? De aceea o obligaţie poate avea drept obiect o prestaţie licită prin ea însăşi şi cu toate acestea cauza obligaţiei să fie ilicită.
  Conţinutul noţiunii de cauză se precizează mai ales prin referire la fiecare categorie de contracte.

 • În contractele sinalagmatice, cauza fiecăreia dintre obligaţiile părţilor o constituie perspectiva executării prestaţiei promise de cealaltă parte (ex.: vînzarea-cumpărarea).

 • În contractele cu titlu gratuit, cauza obligaţiei celui care dispune constă în intenţia acestuia de a mări patrimoniul celui gratificat cu un elemant activ, fără a primi în schimb vreo contraprestaţie. Cauza este deci intenţia liberală manifestată în privinţa persoanei gratificate.

 • În contractele aleatorii elementul risc constituie cauza obligaţiilor.

 • Condiţiile de validitate. În privinţa cauzei obligaţiei, legea prevede că ea trebuie să fie reală şi licită.
   Cauza nu este reală, ci falsă cînd debitorul s-a obligat numai în credinţa greşită a existenţei sale.
   "Cauza este nelicită cînd este prohibită de legi, cînd este contrarie bunelor moravuri şi ordinii publice" (art. 968 c.civ.).

  Astfel, într-un contract de vînzare cu privire la un bun scos din circuitul civil, obligaţia cumpărătorului este nulă pentru că are o cauză ilicită.

  Uneori noţiunea de cauză ilicită pare să facă dublă întrebuinţare cu aceea de obiect ilicit. Dar pentru a evita o confuzie trebuie să se ţină seama că, cel mai adesea cauza pare ilicită sub aspectul său subiectiv ce trebuie desprins din intenţia comună a părţilor, ceea ce duce la concluzia că, pentru a vicia contractul, cauza ilicită trebuie să fi fost cunoscută de către cealaltă parte.

  Proba cauzei.

  În privinţa cauzei, legea dispune: "Convenţia este valabilă, cu toate că cauza nu este expresă", iar mai departe adaugă:"Cauza este prezumată pînă la dovada contrarie" (art. 967 c.civ.).

  Drept urmare, cel care invocă inexistenţa cauzei trebuie să dovedească acest fapt.


  Încheierea contractului

  Acordul de voinţă al părţilor se realizează prin ofertă şi acceptare.

 • Oferta este propunerea de a contracta în anumite condiţii adresată unei persoane determinate sau nedaterminate.
  Se poate realiza:
   oral, prin viu grai (oferta expresă),
   în scris (ex. trimiterea unui proiect de contract - prin trimiterea unor cataloage cuprinzînd descrierea mărfii şi preţul),
   prin expunerea unor mărfuri în vitrină şi indicarea preţului (oferta tacită).
  Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta:
   să fie directă şi certă,
   să fie fermă,
   să fie neechivocă,
   să fie precisă şi completă.
  Atîta timp cît oferta nu a fost acceptată ea poate fi revocată.
  Regula revocabilităţii ofertei suferă unele excepţii:
  - dacă ofertantul a fixat un anumit termen în care oferta poate fi acceptată, ea nu mai poate fi revocată pînă la împlinirea acelui termen; dacă pînă la expirarea termenului de acceptare oferta nu a fost acceptată ea devine caducă.

 • Acceptarea.
  Forma acceptării nu este supusă unor condiţii speciale, ci este suficient ca din felul manifestării să rezulte voinţa neîndoielnică de a accepta oferta respectivă.
  Acceptarea poate fi:
   expresă, atunci cînd se face în scris sau verbal;
   tacită, cînd rezultă din acţiuni ori din atitudini ce pot fi interpretate în acest sens.
  Există împrejurări expres prevăzute de lege în care simpla tăcere este interpretată ca o acceptare:
  reînoirea contractului de închiriere, dedusă din faptul că la sfîrşitul termenului contractului, locatarul continuă să rămînă în posesia lucrului închiriat, fără nici o împiedicare a lui din partea locatorului (art. 1437, 1452 c.civ.).
  Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acceptarea:
  a) să se refere la acelaşi obiect ca şi oferta; neconcordanţa dintre ofertă şi acceptare împiedică formarea contractului;
  b) să fie neîndoielnică;
  c) dacă oferta a fost făcută unei persoane determinate, doar aceasta o poate accepta;
  d) acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fie retrasă sau să devină caducă.

 • Încheierea contractului prin reprezentant

  Reprezentarea poate fi:

 • legală (ex.: tutorele pentru minorul aflat sub tutela sa);

 • convenţională (în virtutea unui contract de mandat).

 • Contractul încheiat prin reprezentant în limitele puterii ce i-au fost conferite se consideră că a fost încheiat de către cel reprezentat şi produce efecte între acesta şi cealaltă parte contractantă.

  Reprezentantul se află în raporturi juridice cu reprezentatul, faţă de care răspunde de executarea contractului de mandat (împuternicire).

  Dacă reprezentantul acţionează peste limitele mandatului său se consideră că acţionează în nume propriu.


  Momentul încheierii contractului

  În virtutea conceptului consensualismului, contractul se formează din momentul în care s-a realizat acordul de voinţe.

  Încheierea contractului între absenţi
  În doctrină se găsesc mai multe soluţii care pot fi grupate astfel:

 • Sistemul emisiunii sau al declaraţiunii: se consideră că un act se naşte chiar din momentul acceptării. În acest sistem formarea contractului ar depinde numai de voinţa acceptantului.

 • Sistemul expedierii acceptătii: momentul formării contractului este considerat acela în care acceptantul a expediat acceptarea sa (trimiterea telegramei, a scrisorii). Împotriva acestei soluţii s-a ridicat obiecţia că acceptarea nu mai poate fi revocată, deşi nu a ajuns la cunoştiinţa ofertantului.

 • Sistemul recepţiunii: acceptarea este considerată irevocabilă în momentul în care a ajuns la cunoştiinţa ofertantului, chiar dacă nu a luat la cunoştiinţă efectiv despre aceasta.
  Împotriva acestui sistem s-a ridicat obiecţia că momentul în care ia cunoştiinţă ofertantul este greu de dovedit, încheierea contractului fiind incertă.

 • Sistemul informaţiunii: contractul se încheie în momentul în care ajunge efectiv la cunoştiinţa ofertantului. Acest sistem prezintă inconvenientul că încheierea contractului se află la discreţia ofertantului.

 • Din această cauză sistemul a fost amendat, în sensul că un contract se consideră încheiat din momentul în care acceptarea a ajuns la ofertant. Din acest fapt se prezumă că, pînă la dovada contarie, ofertantul a luat la cunoştiinţă efectiv de acceptarea ofertei.

  Interesul practic al momentului încheierii contractului:

 • Pînă la acesta se poate revoca acceptarea sau oferta.

 • Moartea sau incapacitatea ofertantului sau a acceptantului întîmplate după încheierea contractului nu mai produc nici un efect.

 • Existenţa viciilor de consimţămînt se apreciază la momentul încheierii contractului.

 • Momentul încheierii contractului constituie punctul de plecare a diferitelor termene, precum acela privind prescripţia extinctivă.

 • În cazul ofertei făcute mai multor persoane, care a fost acceptată succesiv de mai mulţi destinatari, numai primul contract va fi considerat valabil încheiat.

 • Momentul încheierii contractului formează punctul de plecare al tuturor efectelor acestuia dacă legea sau părţile nu fixează alt termen.

 • Acţiunea pauliană nu poate fi intentată de creditorii creditorii chirografari anteriori contractului fraudulos.

 • Momentul încheierii contractului determinaă şi locul formării acestuia (interes pentru instanţa competentă).


 • Promisiunea de contract

  Încheierea unui contract poate fi precedată de un acord prealabil între părţi, prin care acestea se obligă să încheie în viitor contractul respectiv. Obiectul acordului prealabil îl constiuie deci încheierea ulterioară a contractului.

  Beneficiarul promisiunii are dreptul de a cere încheierea contractului, iar promitentul este ţinut de o obligaţie,"de a face" (adică de a încheia contractul la cererea celeilalte părţi).

  Condiţiile pentru validitarea promisiunii:

 • Promitentul trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a se obliga prin contract. Beneficiarul promisiunii trebuie să fie capabil în momentul realizării promisiunii, întrucît numai atunci el se obligă.

 • Caracterul licit al cauzei şi al obiectului trebuie apreciat în momentul realizării promisiunii.

 • Promisiunea de a contracta dă naştere unui drept de creanţă.

  Utilitatea practică a promisiunii de a contracta se invederează prin interesul pe care părţile îl au de a nu încheia de îndată contractul promis.

  Comparaţie între oferta de a contracta şi promisiunea de contract:

 • Oferta este un act juridic unilateral, pe cînd promisiunea este un contract.

 • Oferta poate fi revocată înainte de acceptare, pe cînd promisiunea de contract se stinge numai prin expirarea termenului stipulat sau pierderea lucrului, obiect al contractului promis.

 • Numai beneficiarul unei promisiuni de contract are dreptul de a lua măsuri conservatorii cu privire la dreptul născut în favoarea sa.


 • Proba actelor juridice

  Oricine pretinde un drept trebuie să dovedească existenţa acestuia.În practică, a nu dovedi un drept este ca şi cum acesta nu ar exista.

  Proba - este tot ce este de natura să determine stabilirea unui adevăr, adică orice mijloace de convingere îngăduite de lege, pentru a demonstra instanţei, adevărul faptelor pretinse.

  Obiectul probei:

   actele juridice,

   faptele materiale generatoare de drepturi.

  Faptele materiale pot fi probate prin orice mijloc de probă, pe cînd actele juridice sînt supuse unui sistem de probe preconstituite, care iau de obicei forma unor înscrisuri.

  În mod firesc proba se face cu privire la faptele pozitive. Existenţa faptelor negative se poate dovedi prin dovedirea unui fapt pozitiv. (ex. se dovedeşte că o persoană a fost în alt oraş la o anumită dată şi în consecinţă nu a fost în oraş).

  Cînd pentru validitatea unui act juridic legea cere ca el să îmbrace o anumită formă, proba existenţei lui nu se poate face dcît prin dovada care rezultă din îndeplinirea formei respective. Dacă o atare formă lipseşte, proba actului juridic nu se poate face în nici un alt mod (înscrisul autentic).

  Forma actelor solemne are un caracter imperativ şi nu poate fi modificat prin convenţia părţilor.


  Dreptul la probă şi limitele lui

  Oricare parte din proces are dreptul să facă dovada faptului ori a actului generator al dreptului pretins.

  Condiţii:

   administrarea probei să nu fie oprită de lege: astfel nu se poate face nici o probă împotriva unei prezumţii legale absolute, cum ar fi împotriva prezumţiei de adevăr ce rezultă din puterea lucrului judecat.

   proba să fie pertinentă (să aibă o legătură cu dreptul pretins)

   proba să fie concludentă (să se refere la împrejurări care duc la soluţionarea litigiului)

   să fie utilă (să nu tindă la dovedirea unor împrejurări incontestabile)

  Reclamantul este ţinut să dovedească susţinerile sale. Pîrîtul, care poate să conteste afirmaţiile reclamantului, întrucît formulează prin această negare el însuşi o pretenţie, va fi ţinut să o dovedească, deoarece el devine reclamant.

  În cursul desfăşurării procesului proba se împarte între reclamant şi pîrît, sub supravegherea instanţei, căreia îi revine iniţiativa şi răspunderea în stabilirea adevărului.


  Mijloace de probă

 • Înscrisurile:
  Reprezintă orice scriptură provenind de la o parte sau de la un terţ, ca instrument de probă.
  După scopul lor sînt:
   originare sau primordiale - întocmite în scopul constatării raporturilor juridice dintre părţi;
   recognitive - întocmite în scopul constatării raporturilor juridice preexistente între părţi;
   confirmative - prin care se acoperă nulitatea relativă a unui act juridic.
  După modul de întocmire:
  Înscrisuri autentice: cele făcute cu solemnităţile prevăzute de lege, de către un funcţionar de stat, chemat să instrumenteze, în limitele atribuţiilor sale, în locul unde actul s-a făcut.
  Uneori forma autentică este cerută de lege (donaţie), alteori este convenită de părţi.
  Ele fac proba pînă la înscrierea în fals, privind constatările personale făcute de funcţionarul respectiv, cum ar fi menţiunile despre prezenţa părţilor, despre semnarea înscrisului de către părţi în faţa sa...
  Fac dovada numai pînă la proba contară menţiunile privind adevărul celor declarate de către părţi, deoarece funcţionarul instrumentator nu a putut decît să ia act de aceste declaraţii.
  Înscrisul autentic mai prezintă avantajul de a permite investirea lui directă cu formula executorie, fapt care îngăduie punerea lui în executare fără ca între părţi să fi urmat o judecată.
  Înscrisuri sub semnătură privată: înscrisuri care constatînd un act juridic, sînt întocmite şi semnate de către părţi, fără intervenţia unui organ de stat. Semnătura părţilor este de obicei singura condiţie ce se cere în privinţa unui înscris sub semnătură privată.
  Data înscrisului sub semnătură privată are între părţi şi succesorii lor în drepturi acceaşi forţă probantă ca însuşi conţinutul înscrisului, adică pînă la proba contrară.
  Legea cere ca actele înscrisuri sub semnătură privată, care constată contractele sinalagmatice, să fie întocmite în atîtea exemplare originale cîte părţi sînt cu interese contrare şi ca pe fiecare exemplar să se facă menţiune despre numărul originalelor întocmite ("formalitatea dublului exemplar").
  Înscrisul sub semnătură privată, nul pentru neîndeplinirea formalităţii dublului exemplar, are totuşi valoarea probatorie a unui început de dovadă scrisă.
  Legea mai cere ca înscrisul sub semnătură privată să fie ori scris în întregime de către cel care se obligă, ori în caz contrar, să se mai îndeplinească o formalitate: semnătura debitorului să fie precedată de cuvintele "bun şi aprobat", precum şi de indicarea în cifre şi litere a sumei de bani sau a întinderii obligaţiei, ambele menţiuni fiind scrise de mîna debitorului. În cazul în care nu se îndeplineşte formalitatea "bun şi aprobat", înscrisul este nul, lipsit de putere probatorie.
  Scrisorile reprezentînd corespondenţa între două persoane pot constitui mijloace de probă, în măsura în care conţinutul lor înfăţişează mărturisiri scrise extrajudiciare.
  Telegramele fac dovada întocmai ca un înscris sub semnătură privată, cînd originalul ei este semnat de însăşi persoana care o trimite.

 • Proba cu martori
  Martorii sînt persoanele chemate pentru a informa instanţa cu privire la faptele concludente în soluţionarea unui litigiu.
  Declaraţia făcută de martori în faţa instanţei asupra unor fapte aflate în legătură cu pretenţia părţilor se numeşte mărturie sau depoziţie de martor.
  Mărturia constituie deci un mijloc de probă: în mod obişnuit această probă este denumită probă cu martori sau proba testimonială.
  Există mai multe reguli:
  - un act juridic nu poate fi probat decît prin înscrisuri;
  - nu se poate dovedi cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris;
  - proba cu martori este admisă numai în ceea ce priveşte actele al căror obiect are o valoare mai mică de 250 lei, cu condiţia ca dispoziţii normative speciale să nu impună, cu privire la dovedirea actelor respective, proba scrisă;
  - proba cu martori este admisă indiferent de valoarea obiectului actului juridic, ori de cîte ori există un început de dovadă scrisă, deoarece într-o asemenea situaţie proba testimonială vine numai să completeze proba scrisă;
  - proba cu martori mai este admisibilă, indiferent de valoarea obiectului actului juridic, ori de cîte ori constituirea unei probe scrise nu a fost cu putinţă;

 • Prezumţiile
  -sînt consecinţe ce se trag dintr-un fapt cunoscut în privinţa unui fapt necunoscut.
  Aceste consecinţe pot fi deduse de către:
  - oameni (judecător, arbitru)  prezumţii de fapt,
  - lege. prezumţii legale (ex.: dacă un minor locuieşte cu părinţii săi, legea prezumă că părinţii sînt în culpă în cazul în care acel minor pricinuieşte prejudicii unei persoane, în măsura în care ei ar fi putut împiedica faptul prejudiciabil).
  Prezumţia constituie deci mijlocul de probă prin care existenţa unui fapt este stabilită prin dovedirea altui fapt, cu care se află în strînsă legătură.
  Este deci un mijloc de probă indirect, întrucît, în loc să se probeze faptul pretins, asupra căruia poartă litigiul şi care este imposibil sau greu de dovedit, se probează un alt fapt, aflat cu primul într-o legătură aşa de strînsă, încît existenţa lui poate duce la concluzii în privinţa celuilalt.
  Legea prevede o limitare cu privire la prezumţiile de fapt la cazurile în care este admisă proba cu martori.
  Prezumţiile legale sînt cele prevăzute într-un text de lege: nulla praesumtio sine lege. Ele nu pot fi aplicate extensiv sau prin analogie, întrucît textele pe care le instituie sînt de strictă interpretare.
  De asemenea unele prezumţii legale pot fi combătute prin dovada contrară, deci au o forţă probantă relativă, în timp ce altele, neadmiţînd posibilitatea unei probe contrare, au o putere absolută.

 • Prezumţia autorităţii lucrului judecat.

  Dintre prezumţiile stabilite de lege, puterea lucrului judecat prezintă aspecte cu totul deosebite. Prin lucrul judecat se înţelege ceea ce s-a decis printr-o hotărîre judecătorească , iar puterea sau autoritatea lucrului judecat înseamnă forţa cu care se impune lucrul judecat şi care este aceea a unei prezumţii absolute, în virtutea căreia se prezumă că tot ce a decis instanţa corespunde adevărului, aşa încît nici o probă contrarie nu poate fi admisă, nici chiar mărturisirea.


  Referat oferit de www.ReferateOk.ro
  Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
  Horoscop
  Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
  referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica