referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Drepturile functionarilor publici

Categoria: Referat Drept

Descriere:

Abordând problema drepturilor funcÅ£ionarilor publici trebuie să subliniem că, aÅŸa cum se susÅ£ine în realitatea juridică, nu există drepturi ÅŸi obligaÅ£ii independente unele de altele. Astfel, fiecărui drept îi corespunde o obligaÅ£ie corelativă ÅŸi fiecare obligaÅ£ie naÅŸte, la rândul său, un drept...

Varianta Printabila 


1

DREPTURILE

FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

1.   NOŢIUNI INTRODUCTIVE

 

Abordnd problema drepturilor funcţionarilor publici trebuie să subliniem că, aşa cum se susţine n realitatea juridică, nu există drepturi şi obligaţii independente unele de altele. Astfel, fiecărui drept i corespunde o obligaţie corelativă şi fiecare obligaţie naşte, la rndul său, un drept.

Funcţionarii publici au, n considerarea calităţii lor de angajaţi, drepturi specifice dreptului muncii, cum ar fi: dreptul la salariu, la concedii de odihnă, medicale sau de studii, asistenţă medicală, pensie etc.  n cadrul raportului juridic de drept administrativ n care funcţionarul public este parte, acesta are o serie de drepturi şi obligaţii, ndatoriri şi chiar interdicţii.

Dacă instituţia publică, naţională sau europeană, are dreptul să ceară de la funcţionarul său un comportament profesional şi extraprofesional adecvat, n mod similar, funcţionarul public este ndreptăţit să pretindă şi să obţină de la instituţia publică n care este ncadrat recunoaşterea şi respectarea drepturilor sale garantate de lege.

Din perspectiva prevederilor legale, drepturile funcţionarilor publici din Romnia sunt stipulate n Capitolul V, Secţiunea I, din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1999 (r 1). De asemenea, considerăm oportună şi prezentarea drepturilor funcţionarilor publici comunitari, aşa cum sunt prevăzute acestea n Statutul funcţionarilor publici europeni, care a intrat n vigoare din luna mai a anului 1997.

 

2.   DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI N ROMNIA

Funcţionarii publici au n condiţiile legii o serie de drepturi de natură politică, economică şi socială. Aceste drepturi sunt determinate pe cale generală, impersonală şi unilaterală pentru toţi funcţionarii publici şi au fost calificate ca fiind drepturi obiective, n conformitate cu statutul funcţionarilor publici.

Astfel, drepturile funcţionarilor publici prevăzute n Statutul funcţionarilor publici sunt următoarele:

a)     dreptul la opinie este garantat de lege (art. 25, alin. 1 din Legea nr. 188 din 08 decembrie 1998) ca expresie a consacrării constituţionale a libertăţii de exprimare. Acest drept presupune o conduită adecvată a funcţionarului public att la serviciu, ct şi n afara acestuia, bazată pe neutralitate, loialitate şi creşterea prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte. Totodată, n alin. 2 al art.25 din Statutul funcţionarilor publici se prevede interdicţia discriminării funcţionarilor publici pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială, sau de orice altă asemenea natură;

b)     dreptul la informare cu privire la deciziile care se iau n aplicareA statutului funcţionarilor publici şi care i vizează n mod direct (art. 26). Acest drept cu valoare de principiu reflectă democratizarea funcţiei publice şi realizarea dialogului social;

c)     dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici, cu excepţia celor care sunt numiţi n categoria nalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi altor categorii de funcţionari publici cărora le este interzis acest drept prin statute speciale (art. 27, alin. 1). Acest drept social-politic este consecinţa dreptului constituţional al liberei asocieri n partide politice, sindicate şi alte forme de asociere. Dreptul la asociere sindicală este interzis nalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi unor funcţionari cu statut special n considerarea importanţei activităţii desfăşurate, pentru promovarea interesului public care trebuie să primeze n dauna celui privat. Alin. 2 prevede că , n baza acestui drept funcţionarii publici pot n mod liber să nfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la ele şi să exercite orice mandat n cadrul acestora;

d)     dreptul la grevă este recunoscut n condiţiile legii speciale cu respetarea principiului continuităţii şi celerităţii serviciului public (art. 28) , ca o garanţie pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale funcţionarilor publici;

e)     dreptul la salariu pentru activitatea desfăşurată (art. 29). Salariul reprezintă contravaloarea activităţii desfăşurate de funcţionarul public şi se compune din: salariul de bază, sporuri pentru vechimea n muncă, suplimentul postului, suplimentul gradului profesional. Totodată, funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, n condiţiile legii (art. 29, alin 2). Funcţionarii publici de conducere primesc pe lngă salariul de bază şi o indemnizaţie de conducere. Salarizarea funcţionarilor publici se face n conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici;

f)       dreptul la gratuitate uniformei n cazul funcţionarilor publici care au obligaţia purtării uniformei (art. 30). Activitatea acestor funcţionari publici este reglementată prin statute speciale;

g)     dreptul la perfecţionarea pregătirii profesionale (art. 31, alin. 1). Acest drept se exercită n mod continuu, iar perioada n care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite. Drepturile salariale se acordă, conform art. 31, alin. 2 din Statut, numai dacă funcţionarul public urmează o formă de perfecţionare organizată la iniţiativă sau n interesul autorităţii sau instituţiei publice n care şi desfăşoară activitatea, sau la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, ori dacă perfecţionarea se realizează la Institutul Naţional de Administraţie, la Centrele Regionale de Formare Continuă sau la alte instituţii specializate din ţară sau străinătate. n situaţiile de mai sus, n care formarea şi perfecţionarea profesională se realizează n afara localităţii unde şi are sediul autoritatea sau instituţia publică, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare, n condiţiile legii (alin. 3). Statutul prevede (art. 31, alin. 4) obligativitatea pentru entităţile publice de a prevedea n bugetul anual propriu aceste sume destinate activităţilor menţionate mai sus;

h)     dreptul la o zi de muncă de 8 ore şi de 40 de ore pe săptămnă (art. 32). Pentru orele lucrate la dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau n zilele de sărbători legale ori zile declarate nelucrătoare, funcţionarii publici de execuţie au dreptul, conform art. 32, alin 2 din Legea 188 / 1999, la recuperarea sau plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază.  Numărul orelor plătite cu acest spor nu poate depăşi 360 de ore ntr-un an. Din raţiuni  ce privesc specificul activităţii desfăşurate şi a faptului că activitatea lor nu este normată, funcţionarilor publici de conducere nu li se aplică acest regim al orelor lucrate peste program;

i)       dreptul de a fi ales sau numit ntr-o funcţie de demnitate publică, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele privind apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională (art. 33);

j)       dreptul la concediu de odihnă, concedii medicale şi la alte concedii (art. 34, alin. 1). n alin. 2 al aceluiaşi articol, se stipulează că, funcţionarii publici au dreptul, pe lngă indemnizaţia de conducere, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării n concediu, care se impozitează separat. Motivaţia acestei indemnizaţii rezultă din faptul că, acest concediul de odihnă are o importanţă deosebită pentru influenţarea pozitivă a stării de sănătate a funcţionarului public şi pentru creşterea randamentului acestuia. Aşa cum s-a menţionat, funcţionarii publici mai au dreptul şi la concedii medicale plătite conform legii, la concedii de studii plătite sau fără salariu, precum şi la concedii plătite pentru maternitate şi pentru creşterea şi educarea copilului şi alte concedii conform legii. n perioada concediului de boală, a concediului de maternitate şi a celui pentru creşterea şi educarea copilului, raportul de serviciu a celui n cauză nu poate fi modificat dect din iniţiativa funcţionarului public (art.35);

k)     dreptul la condiţii normale de muncă şi igienă de natură să le ocotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică (art. 36). Acest drept se poate exercita fie prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă şi igienă la locul de muncă, fie n cazuri excepţionale, prin schimbarea compartimentului n care şi desfăşoară activitatea, pentru motive de sănătate. Schimbarea compartimentului se poate face pe o funcţie publică corespunzătoare, dacă funcţionarul public este apt profesional să ndeplinească noile atribuţii care i revin;

l)       dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente, n condiţiile legii (art. 37);

m)   dreptul la pensie şi la celelalte drepturi de asigurare, potrivit legii (art. 38). De asemenea, art. 39 stipulează faptul că, n caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei care au dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de trei luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public decedat;

1

a)     dreptul la protecţia legii n exercitarea atribuţiilor (art. 40). Fiind purtător al autorităţii publice, funcţionarul public şi familia sa sunt protejaţi, att prin mijloace administrative, ct şi penale. Potrivit art. 41 din Statutul funcţionarilor publici, autoritatea sau instituţia publică n care şi desfăşoară activitatea este obligată să asigure protecţia funcţionarului public mpotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime n exercitarea funcţiei publice sau n legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, entitatea publică este obligată să ceară sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. Dacă n timpul exercitării atribuţiilor, funcţionarul public a suferit un prejudiciu material din culpa autorităţii sau instituţiei publice n care şi desfăşoară activitatea, aceasta este obligată să-l despăgubească conform legii.

 

1.   DREPTURILE FUNCŢIONARILOR COMUNITARI

 

Din perspectiva Statutului care prevede regulamentele şi reglementările aplicabile funcţionarilor şi altor agenţi ai Comunităţilor Europene, este funcţionar al Comunităţilor orice pesoană care a fost numită n condiţiile Statutului sus-menţionat,  ntr-o funcţie permanentă ntr-una din instituţiile U.E., printr-un act scris al autorităţii nvestite cu putere de numire din această instituţie.

Reglementarea legală a aspectelor privind drepturile şi obligaţiile funcţionarului se regăseşte n titlul II, din acelaşi statut. Astfel, din perspectiva acestuia, drepturile funcţionarului comunitar sunt următoarele:

a)     dreptul de opinie şi exprimare este recunoscut funcţionarului public comunitar. Acest drept trebuie exercitat cu respectarea obligaţiei de loialitate faţă de instituţia comunitară căreia i aparţine, precum şi de obligaţia de rezervă şi discreţie (art. 17);

b)     dreptul de asociere al funcţionailor comunitari. Ei pot fi membri ai organizaţiilor sindicale şi profesionale ale funcţionarilor comunitari (art. 24bis). n prezent, sunt recunoscute şi funcţionează 6 sindicate, interesant fiind de menţionat faptul că doar 30% din personalul Comunităţii este nscris n unul dintre acestea;

c)     dreptul la grevă este recunoscut funcţionarilor comunitari, cu toate că el nu este expres prevăzut de statut;

d)     dreptul fundamental la concediu anual de odihnă. Acesta are o durată de minim 24 de zile lucrătoare, la care se adaugă un număr suplimentar de zile, n funcţie de vechimea n muncă. Alături de concediul de odihnă, funcţionarilor comunitari le este recunoscut şi dreptul la concediu pe perioada n care funcţionarul ndeplineşte o funcţie electivă, precum şi dreptul la concediu pentru creşterea unui copil mai mic de 5 ani sau handicapat;

e)     dreptul de a candida la funcţii elective. n cazul n care funcţionarul european va fi ales ntr-o astfel de funcţie, autoritatea nvestită cu putere de numire va adopta una dintre următoarele soluţii: fie va menţine n activitate funcţionarul, acesta realiznd un cumul de funcţii, fie funcţionarul va fi considerat n concediu pe perioada mandatului electiv. Decizia de alegere ntre aceste soluţii se va face n funcţie de importanţa fiecărei funcţii şi de obligaţiile care i revin titularului ei (art. 15, alin. 2);

f)       dreptul la carieră le este recunoscut funcţionarilor europeni. Pornind de la premisa că o carieră normală permite avansarea n interiorul aceleiaşi categorii, cu aspecte specifice pentru fiecare dintre ele, notarea funcţionarilor publice europeni se face după anumite criterii specifice. Prevederile legale aplicabile acestor aspecte se regăsesc n Titlul III al Statutului, Capitolul III, care reglementează problemele „notării, avansării n eşalon şi promovării”;

g)     dreptul la pensie al funcţionarilor comunitari mbracă cele două forme cunoscute şi n legislaţia romnească, respectiv pensionarea la cerere (la mplinirea vrstei de 60 de ani, pentru o vechime de 35 de ani) şi pensionarea pentru limită de vrstă (se realizează din oficiu, la mplinirea vrstei de 65 de ani, att la bărbaţi, ct şi la femei);

h)     dreptul la perfecţionarea pregătirii profesionale. Pe parcursul derulării unei cariere europene, persoana care ocupă o asemenea funcţie nu trebuie să stagneze din punctul de vedere al pregătirii profesionale. Astfel, doctrina comunitară recunoaşte obligaţia U.E. de a favoriza perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor comunitari;

i)       dreptul de a fi remunerat pentru activitatea prestată este reglementat n Titlul V al Statutului , intitulat „regimul pecuniar şi avantajele sociale ale funcţionarilor”. Importanţa care se acordă acestei probleme este subliniată de faptul că acest aspect face obiect de reglementare a unui titlu separat. n afară de salariul de bază, funcţionarii comunitari au dreptul la diferite sporuri şi indemnizaţii. De asemenea, aceştia sunt ndreptăţiţi să primească anumite alocaţii familiale, precum şi indemnizaţii de deplasare ori restituirea cheltuielilor ocazionate de debutul n funcţie, mutare etc. n caz de deces al unui funcţionar, moştenitorii acestuia primesc retribuţia globală a defunctului timp de 3 luni după decesul acestuia;

j)       dreptul la protecţie socială vizează nu doar funcţionarul comunitar, ci şi membrii familiei acestuia (soţ/soţie, copii, persoane aflate n ntreţinerea sa). Acest drept este reglementat n Capitolul 2 al Titlului V, intitulat „securitatea socială” şi vizează aspecte precum: riscul mpotriva bolilor, asigurări medicale, anumite prestaţii băneşti acordate n caz de deces, de invaliditate totală sau parţială, pentru cheltuieli medicale şi farmaceutice etc.;

k)     dreptul la ajutor şi asistenţă a funcţionarului public din partea U.E. (art. 24) presupune orice urmărire mpotriva autorilor unor fapte de ameninţări, ultraje, injurii, defăimări sau atentate mpotriva persoanei şi bunurilor funcţionarului sau membrilor familiei sale care sunt legate de calitatea de funcţionar. De asemenea este prevăzut principiul solidarităţii ntre instituţie şi funcţionar pentru prejudiciile produse de acesta, n măsura n care acesta nu se găseşte nsă, cu intenţie sau prin neglijenţă gravă, la originea acestor prejudicii şi nu s-a putut obţine repararea de către autorul lor;

l)       dreptul de a-i fi comunicată n scris orice decizie cu caracter individual care l priveşte pe funcţionar (art. 25). Prin aceasta se realizează fundamentarea de facto şi de iure a deciziei, se asigură transparenţa acţiunii autorităţii şi se facilitează controlul jurisdicţional exercitat de autorităţile competente.

 

2.   CONCLUZII

 

         Avnd n vedere cele prezentate mai sus, se poate spune că drepturile funcţionarilor publici pot fi mpărţite n două categorii:

        drepturi pe care le au funcţionarii n legătură cu funcţia pe care o exercită;

        drepturi pe care le au funcţionarii n legătură cu profesia.

Odată cu numirea pe funcţie şi investirea cu competenţă, funcţionarul are dreptul la exercitarea funcţiei sale - trebuie să fie respectat ca persoană, să i se respecte dispoziţiile, să i se nlesnească realizarea funcţiei. Organele administraţiei publice trebuie să sprijine, să asigure realizarea atribuţiilor de serviciu pe care le au funcţionarii acestor entităţi publice - ori de cte ori funcţionarul are probleme, este mpiedicat să-şi exercite drepturile specifice funcţiei, administraţia este obligată să intervină şi să asigure realizarea funcţiei publice folosind mijloace de convingere sau, chiar de constrngere. De asemenea, exercitarea acestor drepturi faţă de cei administraţi se face n limitele competenţei legale ce revine autorităţii sau instituţiei publice din care face parte, neputnd exercita alte drepturi specifice altor organe dect cele conferite de propria lege de organizare, de normele speciale sau de dispoziţiile ierarhice.

n ceea ceea ce priveşte drepturile funcţionarilor n legătură cu profesia, trebuie observat că toate funcţiile publice au caracter profesional, pentru fiecare n parte este necesară ndeplinirea unor condiţii de studii. Totodată, trebuie subliniat accentul pe care att legislaţia europeană, ct şi cea naţională l pune pe perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici, aceştia fiind sprijiniţi de către entităţile publice n realizarea acestui drept.

Prevederile legale, naţionale şi comunitare, referitoare  la drepturile de care beneficiază funcţionarii publici sunt concepute n scopul de a-i stimula şi motiva  prin crearea de condiţii optime necesare exercitării funcţiilor de serviciu, prin garantarea drepturilor de asistenţă socială adecvată, precum şi prin protecţia juridică oferită acestei categorii de personal care şi desfăşoară activitatea pentru organizarea executării şi executarea n concret a legilor.

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica