referat, referate , referat romana, referat istorie, referat geografie, referat fizica, referat engleza, referat chimie, referat franceza, referat biologie
 
Informatica Educatie Fizica Mecanica Spaniola
Arte Plastice Romana Religie Psihologie
Medicina Matematica Marketing Istorie
Astronomie Germana Geografie Franceza
Fizica Filozofie Engleza Economie
Drept Diverse Chimie Biologie
 

Ordonanta presedentiala

Categoria: Referat Drept

Descriere:

În materie locativă se recurge frecvent la folosirea ordonanÅ£ei preÅŸedenÅ£iale, lucru posibil ori de câte ori sunt întrunite condiÅ£iile art. 581C. proc. civ. În practică au fost admise ordonanÅ£e preÅŸedenÅ£iale pentru:...

Varianta Printabila 


1

Conceptul de ordonanţă preşedenţială este folosit n doctrină n mai multe accepţiuni. Astfel ntr-o primă accepţiune prin ordonanţă preşedenţială se desemnează ansamblul de norme după care se conduc părţile şi instanţa n soluţionarea uznei cause urgente. Ordonanţa preşedenţială se nfaăţişează ca o procedură specială reglementată de lege n scopul luării unor măsuri vremelnice n cazuri urgente.

            ntr-o altă accepţiune, ordonanţa preşedenţială evocă nsăşi actul final şi de dispoziţie prin care instanţa statuează asupra cererii promovate de partea interesată. Conceptul de ordonanţă preşedenţială evocă n acest caz idea de act procedural.

Procedura ordonanţei preşedenţiale este reglementată, n principal de art. 581-582 C. proc. civ.

            Ordonanţa preşedenţială are ntotdeauna carater contencios chiar şi atunci cţnd se dă fară citarea părţilor.

            Condiţii (speciale) de admisibilitate a ordonanţei preşedenţiale

           

            Pe lngă condiţiile generale ce trebuie să existe n cazul oricărei forme concrete caret intră n conţinutul acţiunii civile (formularea unei pretenţii, interesul, capacitatea procesuală şi  calitatea procesuală), adimisibilitatea ordonanţei preşedenţiale presupune şi ndeplinirea unor condiţii speciale care desprind din art. 581 alin1 C.proc.civ.

Potrivit art. 581 alin 1 C. proc. civ. „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice, n cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept ce s-ar putea păgubi prin ntrtiere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru nşăturarea piedicilorce s-ar ivi cu prilejul uneii executări”.

n doctrină, s-a subliniat că textul de lege stabileşte două din situaţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedenţială, anume urgenţa şi caracterul vremelnic al măsurii solicitate a se lua pe această cale, precum şi că, din această din urmă condiţie decurge o a treia de admisibilitate anume ca prin măsura luată să nu se prejudece cazul.

I. URGENŢA

 

Prima condiţie ce justifică folosirea ordonanţei preşedenţiale este urgenţa, care urmează a fi apreciată de către instanţă n concret, n raport cu circumstanţele obiective ale cauzei, criteriile subiective fiind, de regulă, irelevante. Tinem să subliniem că nu trebuie să se recurgă la o apreciere n abstracto, ci la una n concreto, adică la o estimare adaptată la mprejurările cauzei.

Legea nu defineşte conceptul de urgenţă, ea indică doar situaţiile ce pot face necesară şi posibilă o intervenţie a justiţiei, respectiv pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin ntrziere, prevenirea unei pagube iminente ce nu s-ar putea repara, nlăturarea piedicelorivite cu prilejul executării.

Condiţia urgenţei nu trebuie confundată cu celeritatea, chiar dacă unele texte din Codul de procedură civilă ar putea conduce la o asemenea confuzie. Celeritatea trebuie să fie o caracteristică a oricărui procescivil, n sensul finalizării acestuia ntr-un termen rezonabil. n schimb, urgenţa la care se referă art. 581 alin. 1 C. proc. civ. ţine de nsăşi natura ordonanţei preşedenţiale, fără a exclude, ci dimpotrivă, presupunnd celeritate. nsă nu n toate cazurile n care legea prevede că judecata are loc de urgenţă şi cu precădere (de exemplu art. 320. alin 1 şi art. 400 C. proc. civ.), se poate trage concluzia că judecata va avea loc  pe calea ordonanţei preşedenţiale.

Este necesar ca urgenţa să persiste pe tot parcursul judecăţii, astfel nct cererea de ordonanţă preşedenţială nu poate fi admisă dacă urgenţa există doar la data introducerii cererii, nsă a dispărut ulterrior acestui moment şi nainte de pronunţarea hotărrii.

Instanţa va arăta mprejurările din care a tars concluzia că este ndeplinită această cerinţă. Uneori, sarcina instanţei este simplificată, deoarece chiar legea apreciază existnţa urgenţei, de exemplu, n cazul suspendării execuţiei vremelnice art. 280, alin. final C. proc. civ., n cazul luării, n timpul procesului de divorţ, a unor măsuri vremelnice referitoare la ncredinţarea copiilor minori, la obligaţia de ntreţinere, la alocaţia pentru copii şi la  folosirea locuinţei. Această condiţie de admisibilitate este reţinută constantă n practică, astfel s-a decis că evacuarea provizorie a chiariaşilor pentru efectuarea lucrărilor de consolidare a imobilului n care locuiesc poate fi dispusă pe calea ordonanţei preşedenţiale, nsă, dacă din expertiza efectuată rezultă că imobilul necesită reparaţii, dar acestea nu sunt urgente, astfel nct n lipsa lor să se prăbuşească or să devină impropriu utilizării normale, nu se mai justifică evacuarea chiriaşilor pe calea ordonanţei preşedenţialepnă la termninarea lucrărilor.

 II CARACTERUL VREMELNIC

 

A doua condiţie de admisibilitate este a măsura ordonată de instanţă să fie vremelnică.

Această condiţie se află ntr-o strnsă legătură cu neprejudecarea fondului cauzei. Ordonanţa preşedenţială este o instituţie pusă la dispoziţia părţilordoar pentru a se lua măsuri provizorii, adică n termenii legii a unor „măsuri vremelnice”, iar nu definitive. Ordonanţa preşedenţială nu are ca scop stabilirea definitivă a drepturilor părţilor şi, tocmai de aceea, partea nemulţumită de măsura luată prin ordonanţă are posibilitatea de a se adresa instanţei, pe calea procedurii de drept comun.

n fapt, ar fi posibil ca măsurile luate pe calea ordonanţei preşedenţialesă rămnă definitive, dacă partea mpotriva căreia au fost luate, din diverse motive (de ex. convingndu-se de justeţea lor), nu mai urmează calea dreptului comun. Această situaţie nu schimbă nsă caracterul vremelnic al ordonanţei preşedenţiale, n sensul că există posibilitatea discutării fondului dreptului n instanţa de drept comun, deci ordonanţa şi va produce efectele pnă la pronunţarea unei hotărri pe fond.

Caracterul vremelnic decurge fie din nsăşi natrura măsurii luate, fie din cuprinsul ordonanţei care arată expres că aceasta şi produce efectele numai un anumit timp, de exemplu, pe durata procesului de divorţ.

III. NEPREJUDECAREA FONDULUI

 

Cea de a treia condiţie de admisibilitate a ordonanţei preşedenţiale este ca măsura luată să nu prejudece fondul dreptului. Această condiţie decurge att din condiţie refritoare la caracterul vremelnic al măsurtii ce urmează a fi dispusă, ct şi din prevederea legală conform căreia ordonanţa va putea fi dată de chiar şi atunci cnd există judecată asupra fondului.

Cnd rezolvă o cerere de ordonanţă preşedenţială, instanţa nu are de cercetat fondul dreptului discutat ntre părţi, dar, pentru ca soluţia să nu fie arbitrară, va cerceta aparenţa acestui drept. mprejurarea că dreptul subiectiv este litigios nu mpiedică pronunţarea ordonanţei preşedenţiale, ntruct aparenţa de drepteste suficientă pebtru ca instanţa să ordone o măsură urgentă şi vremelnică, urmnd ca problema existenţeisau inexistenţei dreptului subiectiv să se rezolve pe calea procedurii de drept conmun, n cadrul unei judecăţi care vizează fondul.

s-a decis că este inadmisibilă cererea prin care propreitaruil unei locuinţe solicită obligarea, pe calea ordonanţei, a celulilalt coproprietar să i permită accesul n locuinţa respectivă pe care acesta din urmă o foloseşte n exclusivitate, reclamantul-proprietaravnd locuinţa asigurată n alt imobil, deoarece nu este vorba de ocrotirea unui drept ce s-ar păgubi prin ntrziere, iar pentru soloţionarea pretinsului drept sunt necesare verificări de fond.

Sfera de aplicare a ordonanţei preşedenţiale

 

n materia executării silite

Art. 581, alin. 1 C. proc. civ. permite folosirea ordonanţei preşedenţiale pentru nşăturarea piedicilor ce s.ar ivi cu prilejul unei executări.

1

De asemenea art. 280, alin. 5 . proc. civ. dispune că suspendarea executării provizorii (vremelnice) poate fi ncuviinţată vremelnic şi prin ordonanţa preşedenţială.

            Uneori se consideră că pe calea ordonanţei preşedenţiale s-ar putea obţine şi ntoarcerea executării slite, nsă această soluţie presupune o interpretare mai largă a cerinţelor potrivit cărora măsura ordonată trebuie să aibă caracter vremelnic şi, totoodată, să nu prejudece fondul, dndu-se acestor două condiţii de admisibilitate un nţeles special n această materie şi anume pnă la restabilirea situaţiei anterioare. Menţionăm, că n doctrină, soluţia se propune mai ales n cazurile n care executarea silită a constat n evacuarea sau n predarea unui bun, nsă, n ce ne priveşte, apreciem că o asemenea soluţie este totuşi forţată.

            n schimb, n mod justificat, s-a decis că nu se poate dispune, pe calea ordonanţei preşedenţiale, anularea formelor de excuatre silită.

 

n materie locativă se recurge frecvent la folosirea ordonanţei preşedenţiale, lucru posibil ori de cte ori sunt ntrunite condiţiile art. 581C. proc. civ. n practică au fost admise ordonanţe preşedenţiale pentru:

            - constatrea stării locuzinţei nchiriate;

            - asigurarea folosirii paşnice a locuinţei;

            - eliberarea accesuluila camera reclamantului;

            - a se permite efectuarea unor reparaţii necesare şi urgente;

            - ncetarea unor abuzuri de folosinţă, etc.

Ct priveşte evacuarea locatarului, soluţia de principiu eferită de jurisprudenţă este n sensul că această măsură nu poate fi dispusă pe calea ordonanţei preşedenţiale, deoarece vizează fondul dreptului, iar nu o măsură vremelnică.

 

n materie comercială

Datorită celerităţii cu care se desfăşoară operaţiunile comerciale, există tendinţa de a se recurge frecvent la proceduar ordonanţei preşedenţiale n materie comercială.

Astfel s-a putea recurge la procedura ordonanţei preşedenţiale dacă se solicită:

- Oprirea unor acte de concurenţă neloială;

- Suspendarea din funcţie a administratorului unei societăţi comerciale;

- ncetarea faptelor prin care se mpiedică folosirea unui spaţiu comercial;

- Permiterea accesului la spaţiile comerciale.

n schimb nu s-ar putea obţine pe calea ordonanţei preşedenţiale:

- obligarea la plata unor despăgubiri pentru actele de concurenţă neloială săvrşite;

- stabilirea valabilităţii unui contract comercial;

- revocarea din funcţie a unui administator al societăţii comerciale;

- nregistrarea n registrul de acţiuni a cesiunii unor acţiuni;

- stabilirea dreptului de proprietate asupra unor spaţii comerciale;

- obligarea unei persoane să se asocieze cu o altă persoană etc.

Ordonanţa preşedenţială şi găseşte o eficientă şi amplă aplicaţie n cadrul raporturilor de dreptul familiei. Adeseori ordonanţa este folosită n procesele de divorţ, chiar legea referindu-se la o atare posibilitate. n acest sens art. 613 C. proc. civ. precizează că: „instanţa, poate lua pe tot timpul procesului, prin ordonanţă preşedenţială, măsuri vremelnice cu privire la ncredinţarea copiilor minori, la obligaţia de ntreţinere, la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei”.

Mai mult, unele măsuri vremelnice pot fi luate n baza art. 581 C. proc. civ., chiar dacă ntre soţi un proces de divoţ. Aşa este, bunăoară, cazul izgonirii di locuinţă a unuia dintre soţi. Pe calea ordonanţei preşedenţiale, n măsura n care sunt ndeplinite condiţiile de admisibilitate, se poate obţine: restituirea bunurilor de uz personal sau a celor necesare exercitării profesiei; reintegrarea soţului alungat, eventual şi a copiilor, n locuinţa comună; evacuarea provizorie a soţului tulburent; mpărţierea provizorie a folosinţei locuinţei comune; stabilirea unui program provizoriu de vizitare a minorului pnă la definitivarea procesului privind stabilirea domiciliului minorului etc.

SPEŢE

1. Suspendarea judecării cauzei. Imposibilitatea suspendării judecării ordonanţei preşedenţiale.

Prin ncheierea civilă nr. 3/ 03.07.2002, Judecătoria Topliţa a dispus suspendarea judecării cauzei din dosarul nr. 912/20002, pe motiv că pe rolul instanţei se află spre soluţionare cauza penală n care reclamantele l-au chemat nb judecată pe prt pentru infracţiunea de tulburare n posesie prevăzută de art. 220 C. penal.

mpotriva ncheierii au declarat recurs reclamantele, solicitnd admiterea recursului şi repunerea pe rol a cauzei din dosarul nr. 912/2002.

Recurentele motivează că, faţă de obiectul acestui proces, au solicitat luarea unei măsuri vremelnice, şi anume aceea de a intra n curte la garaj şi de a se  folosi de acea intrare, cazul fiind tipic unei ordonanţe preşedenţiale.

Cauza penală promovată tot de recurente are ca obiect tulburarea de posesie solicitmndu-se condamnarea inculpatului.

Soluţionarea cauzei civile – ce presupune o anumită urgenţă -, nu are  nici o autoritate de lucru judecat n cauza penală, cum susţine instanţa de judecată.

Recurtsul a fost admis ca fondatm, pentru următoarele considerente.

Recurentele au calitatea de reclamante n cauza a cărei judecată s-a suspendat, solicitnd, pe cale de ordonanţă preşedenţială, eliberarea căă de acces la garajul unde şi ţine autoturismul.

Tot recurentele, n calitate de părţi vătămate, au formulat plngere penală mpotriva aceleiaşi persoane care are ca obiect tulburarea de posesie prevăzută de art. 220 C. pen.

Hotărrile pronunţate n procedura specială a ordonanţei preşedenţiale sunt vremelnice, executorii, procesele avnd caracter de urgenţă, n cauză neprejudecndu-se fondul.

n aceste condiţii, existenţa pe rol a unui dosar penal, chiar dacă se referă la ncălcarea aceluiaşi drept, nu are drept consecinţă aplicarea prevederilor de art. 244, pct.2 C. proc. civ., tocmai datorită caracterului vremelnic al hotărrii că n această cauză nu se rezolvă fondul.

Trib. Harghita, decizia civilă nr. 885 din 14.08.2002

 


2. Ordonanţa preşedenţială. Aparenţa dreptului. Admisibilitate.

 Judecătoria Sighetu Marmaţiei, prin Sentinţa civilă nr. 1057 din 16.08.2002, a admiscererea de ordonanţă preşedenţială formulată de reclamanţii P.S.S. şi  P.V. mpotriva prţilor P. Gh., P.D.F. şi B.V. şi a obligat prţii să sisteze lucrările de demolare a casei de locuit pnă la soluţionarea dosarului de fond privind  imobilul n litigiu.

Tribunalul Maramureş, prin decizia civilă nr. 591/R/24.06.2002, a admis recursul prţilor P.S. şi P.E.F., a modificat sentinţa Judecătoriei Sighetu Marmaţiei şi a respins cererea de ordonanţă preşedenţială, reţinnd următoarele.

La 14.01.2002, ntre reclamnţi şi numita B.V. s-a ncheiat un contract sub semnătură privatănumit „contract de vnzare - cumpărare”, prin care primii au cumpărat de la vnzătorul B.V. casa de lucuit şi terenul aferent.

Ulterior vnzătorul a ncheiat un contract de vnzare cumpărare n formă autentică prin care a vndut  terenul de mai sus părţilor P.G. şi P.E.F. cu preţul de 75.000.000 lei. Pentru admiterea cererii de ordonanţă preşedenţială, potrivit art. 581 C. proc. civ. se cer a fi ntrunite următoarele condiţii: urgenţă, păstrarea unui drept care s-ar păgubiprin ntrziere, prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara.

n materia ordonanţei preşedenţiale se pune păroblema examinării aparenţei dreptului a cărui  apărare se solicită. n cauza de faţă, ambele părţi opun una alteia un titlu de proprietate sau de deţinere. n astfel de situaţii, instanţa nu are dreptul să  examineze validitatea titlurilorinvocate de părţi, ntruct prin aceasta ar rezolva fondul, ci ea trebuie să se mărginească la stabilirea, n raport cu probele prezentate de părţi, a părţii n favoarea căreia există aparenţă de drept.

Prtul a prezenat contractul autentic de vn-cumpărare, autorizaţia de desfinţare a construcţiei, iar aparenţa de drept este n favoarea acestuia. Mai mult, prtul a recunoscut dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra casei  ce o demolează, angajndu-se să protejeze materialele rezuktate şi să le predea proprietarului.

Neexistnd aparenţa de drept invocată de reclamanţi şi nici situaţia producerii unei pagube care nu s-ar putea repara, nu sunt ndeplinite condiţiile ordonanţei preşedenţiale reglementate de art. 581 C. proc. civ., astfel că cererea trebuia respenă.

Tribunalul Maramureş, decizia civilă nr. 581/R/24.06.2002

Referat oferit de www.ReferateOk.ro
Home : Despre Noi : Contact : Parteneri  
Horoscop
Copyright(c) 2008 - 2012 Referate Ok
referate, referat, referate romana, referate istorie, referate franceza, referat romana, referate engleza, fizica