1

CONTABILITATEA

OPERATIUNILOR CU TITLURI

 

1 Structura titlurilor si a operatiunilor bancare cu titluri

Titlurile care fac obiectul operaŃiunilor bancare se clasifică după mai multe criterii:

1. După natura titlului avem:

>• valori mobiliare (actiuni si obligatiuni);

> titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie);

> titluri de creantă negociabile,

> titluri de piată interbancare;

> alte titluri negociabile.

2. După intentia avută în momentul achizitionării, cu privire la durata detinerii:

> titluri de tranzactie;

> titluri de plasament;

> titluri de participare;

> titluri de investitii;

> titluri în activităti de portofoliu;

> părti în societăti comerciale legate.

3. După veniturile pe care le generează:

> titluri cu venit fix;

> titluri cu venit variabil.

Valorile mobiliare sunt instrumente negociabile, emise sub formă materială sau evidentiate prin înscrieri în cont, care oferă detinătorului lor drepturi patrimoniale asupra emitentului, conform legii si în conditiile specifice de emisiune a acestora.

Valorile mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, precum si instrumentele financiare derivate si orice alte titluri stabilite de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Transmiterea lor se realizează la bursa de valori.

Actiunile sunt titluri de valoare purtătoare de venituri variabile sub formă de dividende.

Ele conferă proprietarului calitatea de asociat si următoarele drepturi:

> dreptul la dividende;

> dreptul de a participa la operatiunile de capital;

> dreptul de a lua decizii prin vot;

> dreptul de a fi informat;

Actiunile sunt negociabile, pot face obiectul unei cotări la bursă si prezintă următoarele caracteristici:

> valoarea nominală, reprezintă valoarea aportului încorporat în capitalul social;

> pretul de emisiune reprezintă pretul de vânzare al aciunii pe piată, atunci când se realizează constituirea sau majorarea capitalului;

> prima de emisiune, se determină ca diferentă între pretul de emisiune si valoarea nominală si urmăreste să compenseze diferenta dintre valoarea nominală si valoarea reală a actiunii;

> prima de fuziune, apare în de fuziune si reprezintă diferenta între activul net si valoarea nominală a actiunilor emise în urma absorbtiei unei societăti comerciale;

> prima de sciziune, apare în operatiunea de sciziune, când, pentru a

usura povara noii societăti apărute în ceea ce priveste distribuirea de dividende, se

stabileste o valoare a capitalului mai mică decât valoarea de aport;

> prima de conversie a obligatiunilor în actiuni, apare în cazul în care, la conversia obligatiunilor, valoarea acestora este mai mare decât cea a obligatiunilor primite în schimb.

         Obligatiunile sunt titluri emise pentru sume purtătoare de venituri fixe sub formă de dobânzi. Ele apar în urma unui credit acordat de detinătorul lor emitentului, în schimbul plătii de către acesta din urmă a unei dobânzi.

         Emisiunea de obligatiuni reprezintă pentru emitent un mijloc de procurare de capitaluri pe termen lung. Principalele elemente caracteristice ale unei obligatiuni sunt următoarele:

> valoarea nominală, este valoarea înscrisă pe obligatiune, reprezentând

partea din împrumutul obligatar;

> pretul de emisiune reprezintă suma reală dată cu împrumut emitentului;

> dobânda, care se calculează la valoarea nominală;

> amortizarea, reprezintă forma prin care emitentul debitor rambursează

împrumutul contractat;

> prima de emisiune, apare în cazul în care pretul de emisiune este mai mic

decât valoarea nominală;

> prima de rambursare, apare în cazul în care valoarea rambursată este mai

mare decât valoarea nominală.

Obligatiunile pot fi:

> obligatiuni ordinare;

> obligatiuni cu primă de emisie;

> obligatiuni cu primă de rambursare;

> obligatiuni cu primă de emisie si rambursare.

Titlurile de stat, numite si efecte publice, sunt înscrisuri emise de Ministerul Finantelor Publice în scopul acoperirii cheltuielilor bugetare.

         Proprietatea asupra titlurilor de stat se înregistrează la BNR, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate se anuntă.

Avem următoarele titluri de stat:

> bonuri de tezaur;

> certificate de trezorerie.

         Titlurile de stat sunt purtătoare de dobânzi, negociabile si prezintă o lichiditate ridicată.

       Titlurile de creantă negociabile sunt titluri emise pe termen scurt, negociabile pe o piată reglementată. Aici sunt cuprinse biletele de trezorerie, certificatele de depozit.

Titlurile pietei interbancare sunt emise numai de către bănci si sunt negociabile doar pe piata interbancară. In această categorie sunt incluse:

> biletele la ordin negociate (BON);

> certificate interbancare cu dobânda plătibilă în avans (CIPA);

> certificate interbancare cu dobânda plătibilă în fine (CIFIN).

Titlurile pot fi cu venit fix sau venit variabil.

Titlurile cu venit fix sunt cele cu rată fixă a dobânzii: obligatiunile,

certificatele de trezorerie, alte titluri cu dobândă fixă.

Titlurile cu venit variabil sunt actiunile care dau dreptul la dividende, valoarea cestora depinzând de profiturile realizate de emitent.

 

1

2 Contabilitatea operatiunilor cu titluri primite sau date în pensiune livrată

Operatiunile de pensiune reprezintă cesiuni de titluri în schimbul unor

lichidităti, cu conditia răscumpărării lor la scadentă, la un pret stabilit contractual.

Pensiunea de titluri poate fi simplă sau livrată.

Operatiunile de pensiune simplă reprezintă operatiuni de credit sau împrumut, garantate prin transferul temporar de proprietate asupra elementelor de activ cedate care nu fac obiectul unei livrări efective de titluri (efecte publice, valori mobiliare, titluri de creantă negociabile) sau de efecte de comert indiferent că sunt sau nu livrate.

         Operatiunile de pensiune simplă se contabilizează cu ajutorul conturilor din

clasa l (pentru operatiuni interbancare), si a conturilor din clasa 2 (pentru operatiuni cu clientela).

         Cedentul (banca care primeste împrumutul), mentine în activ elementele

cedate si contabilizează în pasiv pretul cesiunii în contul „Valori date în pensiune",

reprezentând datorii fată de cesionar.

         Cesionarul (banca care acordă creditul), contabilizează aceiasi sumă în activ

în contul „Valori primite în pensiune" reprezentând creante fată de cedent.

         Cesionarul poate la rândul său să redea în pensiune titlurile primite în

pensiune, caz în care, va înregistra în pasiv, în contul „Valori date în pensiune"

suma încasată reprezentând datoria sa fată de cesionar.

         Pensiunea livrată presupune transmiterea efectivă a titlurilor de către cedent, cesionarul având posibilitatea ca în perioada de valabilitate a contractului să le redea în pensiune, să le împrumute sau să le vândă altor societăti.

         Operatiunile de pensiune livrată se înregistrează în contabilitate, exclusiv cu ajutorul conturilor din clasa 3 „Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse", indiferent de calitatea contrapartidei (bancă sau clientelă).

Contabilitatea operatiunile de pensiune livrată se face cu ajutorul contului

301 "Titluri primite sau date în pensiune livrată".

Acesta are două conturi sintetice de gradul n , care la rândul lor au conturi sintetice de gradul DI:

3011 „Titluri primite în pensiune livrată"

30111 „Titluri primite în pensiune livrată"

30117 „CreanŃe atasare"

3012 „Titluri date în pensiune livrată"

30121 „Titluri date în pensiune livrată" 30127

„Datorii atasate"

         Contul 3011 "Titluri primite în pensiune livrată", este un cont de activ, se debitează la acordarea creditului pe baza titlurilor primite în pensiune livrată si se creditează la rambursarea acestuia.

Soldul debitor reprezintă credite acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrată si nerambursate. Contul 3012 "Titluri date în pensiune livrată", este un cont de pasiv, se creditează la primirea împrumutului primit de la bănci pe baza titlurilor date în

pensiune livrată, si se debitează la rambursarea acestuia. Soldul creditor reprezintă împrumuturile primite în baza titlurilor date în pensiune livrată si nerambursate.

Dobânda aferentă de încasat sau de plătit este urmărită cu ajutorul conturilor

atasate 30117 "Creante atasate" si 30127 "Datorii atasate".

Exemple de înregistrări contabile:

1. Acordarea unui credit către un client printr-o operatiune de primire în

pensiune livrată:

 

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro