1

     Tipuri de acreditive documentare

 

Unul din avantajele utilizării acreditivului documentar poate fi considerat faptul că , acesta , îmbracă mai multe forme , şi deci există posibilitatea adaptării lui la interesele părţilor , în funcţie de rezultatul negocierii .

Există mai multe criterii de clasificare a acreditivelor documentare .Pentru a realiza o arie de cuprindere cât mai largă , o posibilă clasificare este cea de mai jos:

a ) - după posibilitatea băncii emitente de a anula sau modifica acreditivele :

    a1 ) - acreditiv documentar revocabil ;

    a2 ) - acreditiv documentar irevocabil ;

 

b ) - după existenţa angajamentului de plată din partea băncii avizatoare :

    b1 ) - acreditiv documentar confirmat ;

    b2 ) - acreditiv documentar neconfirmat ;

 

c ) - după domiciliu acreditivului :

    c1 ) - acreditiv documentar domiciliat în ţara exportatorului ;

    c2 ) - acreditiv documentar domiciliat în ţara importatorului ;

    c3 ) - acreditiv documentar domiciliat într-o ţară terţă ;

 

d ) - după momentul stingerii obligaţiilor :

    d1 ) - acreditiv documentar cu plata la vedere ;

    d2 ) - acreditiv documentar cu plata la termen ;

    d3 ) - acreditiv documentar de negociere ;

    d4 ) - acreditiv documentar de acceptare ;

 

e ) - după clauzele ce le conţin :

    e1 ) - acreditiv documentar transferabil ;

    e2 ) - acreditiv documentar netransferabil ;

    e3 ) - acreditiv documentar cu clauză roşie ( engl . red clause ) ;

    e4 ) - acreditiv documentar revolving ;

    e5 ) - acreditiv documentar reciproc ;

    e6 ) - acreditiv documentar cesionat ;

    e7 ) - acreditiv documentar spate în spate ( engl .back-to-back )   ;

    e8 ) - acreditiv documentar stand-by ;

Fără a considera această clasificare completă sau imperfectibilă , se poate totuşi afirma că are în conţinutul său cele mai utilizate , acreditive , în practică.Fiecare dintre acreditivele mai sus prezentate conţine caracteristici distincte , comparativ cu celelalte .Pentru înţelegerea şi evidenţierea acestor caracteristici  este necesară prezentarea succintă a fiecărui tip de acreditiv documentar .

Acreditivul documentar revocabil dă posibilitatea băncii emitente să anuleze sau să modifice acreditivul , din momentul deschiderii acestuia până în momentul prezentării documentelor de export la banca plătitoare , fără acordul prealabil al beneficiarului acreditivului .

 

Acreditivul irevocabil presupune , din partea băncii ordonatoare , un angajament irevocabil că va plăti contra documentelor ce fac dovada expedierii mărfurilor .Acest tip de acreditiv nu poate fi anulat sau modificat decât cu acordul tuturor părţilor implicate : al exportatorului , al băncii avizatoare,al importatorului, al băncii emitente .

Acreditivul documentar confirmat este acel tip de acreditiv la care , pe lângă angajamentul băncii emitente ( plătitoare )    că va plăti documentele înscrise în acreditiv, există şi angajamentul unei alte bănci ( confirmatoare )       pentru aceaşi sumă şi în aceleaşi condiţii .

Solicitarea confirmării este de regulă făcută de exportator şi foarte rar de banca avizatoare .

În ceea ce priveşte acreditivele documentare neconfirmate , acestea nu conţin clauza de confirmare şi deci nu implică angajamentul băncii exportatorului ( avizatoare ) .

Acreditivul domiciliat în ţara exportatorului , avantajos pentru exportator datorită faptului că plata documentelor se efectuează imediat , după depunerea şi verificarea documentelor , de către banca avizatoare ( notificatoare ) .

Dacă acreditivul are domiciliul în ţara importatoare , locul în care se efectuează plata este o bancă ( emitentă )    din ţara importatorului .În acest caz plata documentelor presupune un interval de timp mai mare datorită circuitului şi verificării documentelor( depunere documente la banaca avizatoare , verificare documente de către banaca avizatoare , transmitere documente către banca ordonatoare ( plătitoare ) , verificare documente de către banca plătitoare , plata documentelor ) .

Acreditivul documentar domiciliat într-o ţară terţă implică ca plata contravalorii documentelor să se efectueze de către o bancă ( emitentă )    cu domiciliul într-o altă ţară decât cea a importatorului şi a exportatorului .

Utilizarea acestui tip de acreditiv are loc ( în principiu )   atunci când climatul socio - politic - economic sau legislativ din cele două ţări ( exportatoare şi importatoare )       sau din una din cele două ţări prezintă un grad ridicat de risc .

 

Acreditivul documentar cu plata la vedere asigură plata sumei după ce documentele au fost depuse de către exportator la banca plătitoare .Pentru operaţiunile de verificare a documentelor şi transfer a valutei , banca are nevoie de câteve zile ( de regulă 4 - 5 zile de la depunerea documentelor1 ) .

Specific acreditivului cu plata la termen este faptul că plata documentelor are loc la un anumit termen de la data depunerii acestora .Acest termen ( scadenţă )    este o dată fixă fără legătură cu data expirării valabilităţii acreditivului .Utilizarea acestui

1 C.Floricel - Relaţii şi Tehnici  Financiar - Monetare Internaţionale , Editura Didactică şi Pedagigică , Bucureşti , 1994 , p.63.

1

tip de acreditiv este avantajoasă pentri importator datorită perioadei ( de graţie ) de care beneficiază până la plată .

Acreditivul documentar de negociere atrage după sine utilizarea efectelor de comerţ, cu precădere a cambiilor .La depunerea documentelor ce atestă expedierea mărfurilor , exportatorul va proceda şi la depunerea , la banca sa , cambiilor ( cu plata la vedere sau la termen ) trase asupra importatorului ori a băncii emitente sau asupra altei persoane indicate în acreditiv .

Acreditivele de acceptare sunt utilizate în situaţia în care exportul se face pe credit .

Ca şi în cazul acreditivelor de negociere  şi acreditivele de acceptare presupun utilizarea cambiilor.Dacă exportatorul (creditorul) are nevoie de lichidităţi , poate instrumenta  banca sa să sconteze cambiile acceptate de banca emitentă (a acreditivului )1

Acreditivul transferabil este acel acreditiv care în conţinutul său cuprinde o clauză de transfer ( total sau parţial )    către una sau mai multe persoane .

Transferul se face o singură dată iar cheltuielile de transfer sunt suportate de benefiiciarul iniţial2 .

 În situaţia în care exportatorul nu include această clauză de transferabilitate acreditivul este netransferabil , caz în care unicul beneficiar este exportatorul .

Acreditivul cu clauză roşie ( engl .red clause ) , poartă această denumire datorită faptului că în conţinutul său cuprinde o clauză , de regulă scrisă cu cerneală roşie , şi al cărei conţinut autorizează banca plătitoare sau avizatoare să efectueze , către exportator , o plată în avans ( fie o cotă procentuală din acreditiv fie întreaga valoare a acestuia ) .Prin utilizarea acreditivelor cu clauză roşie se realizează finanţarea exporturilor , permiţând exportatorului să-şi procure materii prime , materiale sau să efectueze alte plăţi în legătură cu viitorul export .

Acreditivul revolving întâlnit în cazul livrărilor în tranşe , are particularitatea că este încărcat numai pentru a acoperi contravaloarea unei livrări ( tranşe )       urmând să fie reâncărcat până la acoperirea întregii valori a acreditivului .Acest tip de acreditiv este mai puţin costisitor , se deschide o singură dată , nu implică imobilizarea unor mari sume de bani .

Acreditivele reciproce sunt utile în cazul tranzacţiilor de contrapartidă , în cadrul cărora importatorul are şi calitatea de exportator pe aceaşi relaţie comercială în ambele situaţii .În funcţie de clauzele pe care le cuprind aceste acreditive pot fi :

- acreditive documentare reciproce simple (ambele acreditive intră în vigoare la aceaşi dată) ;

- acreditive documentare reciproce de valoare ( unul din acreditive acoperă valoarea celuilalt ) ;

- acreditive documentare reciproce garantate ( banca emitentă garantează plata acreditivului ) .  

Acreditivul documentar cesionat se aseamănă cu acreditivul transferabil. Astfel , beneficiarul acreditivului ( cedentul ) poate transfera , total sau parţial , dreptul de creanţă , unei terţe persoane .

Diferenţa dintre cele două acreditive constă în faptul că cesionarul nu va primi suma ce îi revine în situaţia în care beneficiarul iniţial al acreditivului nu doreşte sau nu poate să utilizeze acreditivul .

Acreditivul back-to-back ( spate în spate )    se utilizează în cadrul operaţiunilor de reexport şi presupune ca o parte contractantă ( de exemplu exportatorul )    , beneficiar al unui acreditiv , să deschidă un alt acreditiv ( de import ) pe baza celui dinainte menţionat .Cele două acreditive sunt independente unul de celălalt şi pentru derularea în condiţii optime este necesară o atentă corelare atât a termenelor de livrare şi plată cât şi a celor de valabilitate .

 

Acreditivele stand-by reprezintă o alternativă pentru garanţiile bancare , utilizate pentru asigurarea plăţilor în cazul neîndeplinirii condiţiilor contractuale.Trebuie făcută menţiunea că acest tip de acreditiv este utilizat numai în SUA având în vedere faptul că , garanţiile bancare practicate în Europa nu sunt permise de legislaţia americană .

  Acest tip de acreditiv este emis de bancă , la solicitarea ordonatorului , şi oferă beneficiarului garanţia că în cazul în care nu îşi va îndeplini obligaţiile contractuale , banca îl va despăgubi băneşte .

Diferenţa dintre un acreditiv documentar obişnuit şi un acreditiv stand - by , constă în faptul că , în cazul acreditivului stand - by , beneficiarul apelează la acesta ( acreditiv) numai în situaţia în care ordonatorul ( importatorul ) nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate contractual .

Utilizarea acreditivelor stand - by prezintă avantaje şi dezavantaje ; dintre avantaje pot fi amintite :

- utilizarea atât în cadrul plăţilor generate de importuri şi exporturi prin compensare cât şi în cadrul altor obligaţii de plată ce decurg din alte tipuri de contracte privind import - exportul ;

- sunt uşor de utilizat dat fiind faptul că folosirea lor este guvernată de Publicaţia nr .500 a Camerei Internaţionale de Comerţ de la Paris ( cunoscută )    .

Dezavantajele constau în costul ridicat al operaţiunilor şi în faptul că băncile manifestă rigurozitate ridicată în selectarea ordonatorilor ( importatorilor ) .1          

 


1  I .Popa - Tranzacții Comerciale Internaţionale , Editura Economică , Bucureşti , 1997 ,  p.236.

2 Al.Puiu - Management în Afacerile Economice Internaţionale , Independenţa Economică , 1996 ,p.278.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro