1

Departamentul

 Serviciul Administratiei Publice Locale

 

 

 

              Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai multor criterii cumulative, criterii care au în vedere competenţa teritorială şi materială a organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care îl promovează. Prin urmare, administraţia publică centrală îşi exercită competenţa teritorială la nivelul întregului teritoriu naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care au fost alese autorităţile respective. Însă dacă privim dintr-o altă perspectivă, organele ce compun administraţia publică centrală dispun fie de o competenţă materială generală, precum Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe când autorităţiile locale au o competenţă materială ce se circumscrie în jurul realizării interesului local. Desigur mai e şi promovarea interesului, care poate fi general-naţional, evident de către administraţia centrală, sau al localităţii respective, de către administraţia publică locală.

            

  COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ  

 

ATRIBUTII:

 In domeniul activităţii de secretariat pentru Consiliul local:

- întocmeşte tematica anuală cu problemele supuse analizei şi dezbaterii în şedinţele Consiliului local ;

- întocmeşte graficul desfăşurării şedinţelor Consiliului local;

- întocmeşte regulamentul privind modalitatea de pregătire a şedinţelor Consiliului local şi urmăreşte aplicarea acestuia;

- urmăreşte întocmirea la timp de către serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmează să fie supuse analizei în şedinţele de consiliu;

- redactează împreună cu compartimentele de specialitate proiectele de hotărâri ;

- întocmeşte şi pune la dispoziţia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri din ordinea de zi;

- multiplică şi pregăteşte materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregăteşte mapele de lucru ale consilierilor;

- întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului Local şi desfăşurării şedinţelor;

- convoacă membrii Consiliului local pentru şedinţele de consiliu;

- pune la dispoziţia comisiilor de specialitate, spre studiu,  materialele de şedinţă , le sprijină în clarificarea problemelor supuse dezbaterii;

- asigură pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului local;

- urmăreşte înregistrarea corectă pe suport magnetic a şedinţelor Consiliului local;

- urmăreşte întocmirea stenogramelor de şedinţă şi a proceselor verbale;

- întocmeşte fişa de pontaj a consilierilor la şedinţe;

- constituie dosarele de şedinţă;

- redactează hotărârile Consiliului local şi ţine evidenţa acestora într-un registru special;

- distribuie către compartimentele funcţionale şi persoanele şi juridice interesate hotărârile Consiliului local;

- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, hotărârile Consiliului local;

- asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, afişare şi ziarul primăriei;

- urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local;

- ţine spre păstrare, în copie, hotărârile Consiliului local, dispoziţiile primarului şi regulamentele în baza cărora se desfăşoară activităţile Consiliului local;

- întocmeşte proiectele de dispoziţii cu ordinea de zi a şedinţelor de consiliului;

- întocmeşte rapoarte privind modul de realizarea a hotărârilor consiliului;

- elaborează proiectul regulamentului de funcţionare al consiliului;

- ţine la zi baza de date privind hotărârile adoptate de Consiliul local;

- urmăreşte coroborarea hotărârilor Consiliului local cu actele normative cu putere juridică superioară.

   Cu privire la activitatea de promovare, avizare, înregistrare şi distribuire a dispoziţiilor primarului:

- primeşte de la compartimentele funcţionale şi ţine evidenţa dispoziţiilor primarului, într-un registru special;

- multiplică şi distribuie dispoziţiile primarului pentru ducerea la îndeplinire , către compartimentele funcţionale şi persoanele interesate;

- comunică prefectului, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile primarului, în vederea exercitării controlului de legalitate ;

- întocmeşte referate şi redactează dispoziţii ale primarului;

- urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;

- ţine la zi baza de date privind dispoziţiile primarului;

- urmăreşte coroborarea dispoziţiilor primarului cu actele normative cu putere juridică superioară.

Privitor la organizarea alegerilor locale, generale şi consultarea prin referendum a populaţiei:

- coordonează lucrările pentru alegerile locale, camerei deputaţilor, senatului şi preşedintelui;

- face propuneri privind delimitarea secţiilor de votare ;

- face propuneri privind stabilirea locurilor de afişaj electoral, a celor pentru organizarea adunărilor publice şi a sediilor secţiilor de votare ;

- asigură efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe secţii de votare, pentru scrutinurile stabilite şi le predă preşedinţilor acestora;

- asigură condiţiile necesare consultării de către cetăţeni a listelor electorale;

- întocmeşte lista cu persoanele propuse a fi desemnate preşedinţi sau locţiitori la secţiile de votare şi o înaintează preşedintelui tribunalului;

- transmite informaţii solicitate de formaţiunile de evidenţă a populaţiei;

- ţine evidenţa persoanelor acre au pierdut drepturile electorale  şi procedează în conformitate cu legea;

- ţine la zi baza de date (program ) privind listele electorale permanente, puse la dispoziţie de Inspectoratul de poliţie şi le actualizează permanent.

Cu privire la evidenţa ştampilelor, sigiliilor şi  parafelor :

urmăreşte îndeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, ştampilelor şi parafelor din cadrul Consiliului local şi eventual modificarea acestuia;

- ţine evidenţa , într-un registru specific, a ştampilelor, sigiliilor şi parafelor ;

- predă şi preia de la compartimentele funcţionale ştampilele, parafele şi sigiliile pe bază de proces verbal;

- păstrează ştampilele, sigiliile şi parafele scoase din uz şi procedează la distrugerea acestora în baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primăriei;

- întocmeşte registrul unic de documente, parafează şi numerotează fiecare registru înscris în acesta.

In domeniul arhivei:

- propune constituirea prin dispoziţia primarului a comisiei de selecţionare a documentelor ce urmează a fi predate la arhivă;

- întocmeşte nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de păstrare a documentelor şi  propune  emiterea dispoziţiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor naţionale ale statului;

- întocmeşte liste de inventar pe compartimente , ani şi termene de păstrare;

- preia de la compartimentele funcţionale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului arhivistic, unităţile arhivistice, legate şi opisate;

- asigură ordonarea, depozitarea selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă;

- răspunde de selecţionarea şi scoaterea din arhivă a documentelor care nu mai au valoare practică şi ştiinţifică şi în baza prevederilor legii Arhivelor naţionale, procedează la distrugerea sau valorificarea acestora;

- eliberează copii, certificate , extrase şi adeverinţe de pe documentele din arhivă la solicitarea celor interesaţi;

- depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de păstrarea permanent şi a celor scoase din evidenţă;

- asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor secrete de uz intern şi sesizează imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora;

- procedează la reconstituirea documentelor distruse;

- ia măsuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului.

In ce priveşte activitatea de reglementare şi informare documentară:

- înregistrează, distribuie, urmăreşte rezolvarea în termen şi expediază corespondenţa;

- întocmeşte şi ţine la zi evidenţa legislaţiei în vigoare pe domenii de activitate;

- colecţionează actele normative ce se aplică în administraţia locală pe domenii de activitate ;

- asigură procurarea prin abonament a principalelor publicaţii şi a unor lucrări de specialitate necesare;

- ţine evidenţa publicaţiilor, lucrărilor de specialitate şi a celorlalte materiale date spre păstrare într-un registru special şi pe bază de fişă;

- distribuie în baza unui registru compartimentelor interesate, publicaţiile la care este abonată primăria ;

- asigură afişarea citaţiilor primite de la instanţele de judecată;

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de conducerea executivă şi deliberativă;

 

Consiliul local

 

Consiliul local este compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, În condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului,in funcţie de numărul locuitorilor oraşului raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:

Consiliul local al orasului Piatra Neamt este compus din 25 de consilieri locali.

 

Atribuţiile consiliului local

 

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăraste, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, În condiţiile legii, la propunerea primarului, Înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercită, În numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, În condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de Încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea Împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, În numele unităţii administrativ-teritoriale, În condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, În condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, În condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate În procesul de integrare europeană În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotăraşte darea În administrare, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, În condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau

municipiului, după caz, În condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, În condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, În condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi În condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate În nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea În valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor,

grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. dezvoltarea urbană;

12. evidenţa persoanelor;

13. podurile şi drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

16. activităţile de administraţie social-comunitară;

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate În proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau În administrarea sa;

18. punerea În valoare, În interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotăraşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

c) sprijină, În condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate În proprietatea sau În administrarea sa;

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, În vederea finanţării şi realizării În comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, În condiţiile legii, Înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, În vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, În baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local indeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Persoanele Împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale În societăţi  comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, În condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR DE CONSILIU LOCAL

 

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

            În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului convocarea consiliului local se poate face de îndată.

 

Convocarea

           

Convocarea se face, în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ - teritoriale, astfel, în cazul:

- şedinţelor ordinare cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei;

- şedinţelor extraordinare cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei;

- în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie de convocare  a primarului în care vor fi precizate:

- data,

- ora,

- locul desfăşurării,

- ordinea de zi a acesteia.

 

Invitaţia de şedinţa

Preia o parte din dispoziţia de convocare.    

Aceasta se transmite prin grija secretarului consilierilor locali si va cuprinde:

- data,

- ora,

- locul desfăşurării,

- ordinea de zi a acesteia,

- menţiunea ca materialele şedinţei pot fi studiate înaintea asteia la biroul secretarului localităţii

- ca anexa va cuprinde lista nominala a consilierilor locali şi semnătura de confirmare a primirii invitaţiei la şedinţa de consiliu.

 

Ordinea de zi

 

Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmise consilierilor.

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

 

Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde:

q  proiecte de hotărâri, însoţite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local;

q  rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului;

q  timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor;

q  alte probleme care se supun dezbaterii consiliului.

in ordinea de zi NU va fi cuprins ca si un punct distinct „Diverse”

 

Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (4) (adică a şedinţelor extraordinare şi cele convocate de îndată).

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. În comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunoştinţă publică şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. Aducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi trebuie consemnată într-un proces verbal de afişare.

Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, aprobată la începutul şedinţei de consiliu. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 

Proiectele de hotărâri

 

Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului, consilierilor sau cetăţenilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale.

Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului.

Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.

Avizul se transmite secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.

Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

Proiectele de hotărâre vor fi aduse la cunoştinţă publicului, prin afişare cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

Deci, proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului 1

local, cu excepţia proiectelor de hotărâri asupra cărora se deliberează în cadrul şedinţelor extraordinare şi de îndată.

            În cadrul şedinţei de consiliu, asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Odată adoptate, în urma supunerii la vot, hotărârile consiliului local se  semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.

Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop. Aşadar, e necesar sa fie întocmit un registru special in care vor fi înregistrate adresele de înaintare ale hotărârilor si dispoziţiilor.

 

 

Procesul verbal al şedinţei

 

            Pentru fiecare şedinţă de consiliu se întocmeşte, de către secretarul localităţii, un proces verbal al şedinţei.

            În procesul verbal se va menţiona:

- felul şedinţei de consiliu (ordinară/extraordinară);

- data şedinţei; 

- locul şedinţei;

- dispoziţia de convocare a şedinţei (art.40, alin.8 Legea 215/2001);

- prezenţa;

- ordinea de zi a şedinţei, modificări ale acesteia in cazurile expres prevăzute de lege;

- aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare, eventualele obiecţiuni;

- dezbaterile generale şi pe articole asupra proiectelor de hotărâri;

- modul şi rezultatul votului;

- hotărârea/hotărârile si numărul acestora ce iau naştere in urma votării.

Procesul verbal al şedinţei va fi semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu (preşedintele de şedinţa) şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară. In acest caz, secretarul va întocmi o nota pe care o va anexa procesului verbal.

 

 

Dosarul special al şedinţei

 

Pentru fiecare şedinţă de consiliu se întocmeşte, de către secretarul localităţii, un dosar special al şedinţei respective.

Dosarul special al şedinţei conţine:

     -    opisul dosarului, cu actele pe care acesta le conţine si numărul de pagini;

dispoziţia de convocare a şedinţei cu respectarea termenelor legale si avizata de secretar;

dovada publicitarii in mass-media printr-un proces verbal de afişare;

prezenta consilierilor la şedinţa consemnata intr-un tabel nominal de prezenta pe care îl va semna fiecare consilier local prezent si va fi contrasemnat de secretar;

procesul verbal al şedinţei;

hotărârile adoptate în şedinţa respectivă;

toate proiectele de hotărâri trecute pe ordinea de zi;

avizul comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de resort pentru fiecare proiect de hotărâre în parte;

alte materiale(adrese, cereri, documente) supuse dezbaterii.

Toate documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba romană, în caz contrar prin grija primarului se va asigura traducerea în limba romană tuturor acestor documente.

Dosar special al şedinţei va fi numerotat, sigilat şi semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal în proxima şedinţă de consiliu.

 

  Atributiile primarului:

 

(1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate În calitate de reprezentant al statului, În condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfaşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, În primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de Încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, În condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de Împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare În numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta Înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea În concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)—d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)—d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi Încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, În condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date În competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate În procesul de integrare europeană În domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului

organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, În condiţiile legii.

Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 

 

Consiliul judetean:

 

(1) Consiliul judeţean indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;

f) alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi;

b) hotăraşte Înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, În condiţiile legii;

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

d) exercită, În numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, În condiţiile legii;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi Încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, În condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de Încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea Împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare În numele judeţului, În condiţiile legii;

c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, În condiţiile legii;

d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, În cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi oraşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, În cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;

f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, În limitele şi În condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:

a) hotăraşte darea În administrare, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, În condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau Închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, În condiţiile legii;

c) atribuie, În condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi În condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

1. educaţia;

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate În nevoie socială;

3. sănătatea;

4. cultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. ordinea publică;

8. situaţiile de urgenţă;

9. protecţia şi refacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea şi punerea În valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

11. evidenţa persoanelor;

12. podurile şi drumurile publice;

13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;

14. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijină, În condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date În competenţa sa prin lege;

d) acordă consultanţă În domenii specifice, În condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:

a) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, În vederea finanţării şi realizării În comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;

b) hotărăşte, În condiţiile legii, Înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, În condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, În vederea promovării unor interese comune.

Persoanele Împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale În societăţi comerciale, regii autonome de interes judeţean, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, În condiţiile legii, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale

 

 

Iniţiativa cetăţenească

 

(1) Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.

(1) Iniţiatorii depun la secretarul unităţii administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Iniţiatorii asigură Întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(4) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective, al cărei consiliu local sau judeţean urmează să dezbată proiectul de hotărâre În cauză.

După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativteritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.

 

Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi comunicarea acestora

 

(1) Pentru Îndeplinirea atribuţiilor ce le revin:

a) primarul emite dispoziţii;

b) consiliul local adoptă hotărâri;

c) consiliul judeţean adoptă hotărâri.

(2) Dispoziţiile primarului se comunică În mod obligatoriu prefectului judeţului, În cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.

(3) Hotărârile consiliului local se comunică În mod obligatoriu:

a) primarului unităţii administrativ-teritoriale;

b) prefectului judeţului.

(4) Hotărârile consiliului judeţean se comunică În mod obligatoriu prefectului judeţului.

(5) Comunicarea actelor Între autorităţile administraţiei publice locale şi cu prefectul judeţului se efectuează prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(6) Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

(7) Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului În condiţiile legii care Îi reglementează activitatea.

 

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, În condiţiile legii, următoarele atribuţii:

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi le preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului

local, respectiv ale consiliului judeţean;

b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi Între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), În condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, intocmeşte procesul verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau Însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

 

Contravenţii şi sancţiuni

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) nepunerea În aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;

b) nepunerea În aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele consiliului judeţean;

c) neprezentarea În termenul prevăzut de Legea finanţelor publice locale a proiectului bugetului unităţii administrativ-teritoriale de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor;

d) neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;

e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, În calitatea acestora de reprezentanţi ai statului În unităţile administrativ-teritoriale.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, În calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.

(3) Dispoziţiile prezentului articol se completează În mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro