1 POLITICA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

    

1. Definirea politicii de securitate naţională

Politica de securitate naţională este cadrul în care este descris modul cum o ţară asigură securitatea statului şi a cetăţenilor. Aceasta se elaborează sub forma unui document unic şi structurat, care poate fi numit plan, strategie, concept sau doctrină.
Politica de securitate naţională se referă atât la prezent cât şi la viitor, pentru că defineşte interesele vitale ale naţiunii şi stabileşte liniile de acţiune pentru a face faţă ameninţărilor prezente şi viitoare şi a gestiona evoluţiile favorabile. Ea cuprinde o gamă largă de subiecte pe care le abordează, în încercarea de a defini atât ameninţările interne cât şi externe. În ultimă instanţă, politica de securitate naţională caută să reunească şi să coordoneze contribuţiile tuturor celor responsabili în materie de securitate naţională, în funcţie de interesele şi ameninţările considerate ca cele mai importante.
Există situaţii în care politica de securitate naţională, ca document unic şi structurat, se poate baza pe politicile de apărare sau carta albă care se concentrează doar pe apărarea naţională, precum şi situaţii în care aceste documente nu se dau publicităţii sau care nu se elaborează.
Definirea securităţii naţionale a intrat în preocupările factorilor decizionali ai statelor din spaţiul euroatlantic în perioada „războiului rece”. Prin noua abordare, securitatea naţională a devenit un concept menit să definească, să apere şi să promoveze valorile, interesele şi necesităţile de securitate ale naţiunilor, comunităţilor sociale, statelor naţionale şi cetăţenilor acestora. În ultimul deceniu, datorită schimbărilor profunde produse în plan regional, zonal şi internaţional  şi a actorilor care grevează în aceste spaţii, majoritatea statelor naţionale, democratice şi-au reconsiderat doctrinele, politicile, strategiile şi legislaţiile în materia securităţii.
Securitatea naţională este un proces socio-politic complex întreţinut prin demersuri de natură politică, economică, socială, informaţională, juridică, ecologică, socială, militară, care are drept finalitate starea de securitate fundamentată pe ordinea de drept. Aceasta defineşte lipsa primejdiilor pentru naţiune, comunităţi sociale, statul naţional şi cetăţenii acestuia, fiind exprimată prin următorii indicatori: dezvoltare economică durabilă şi prosperitate pentru cetăţeni; prevenirea şi contracararea agresiunilor socio-politice; exercitarea neîngrădită a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; legalitate, echilibru şi stabilitate socio-politică; libertate de decizie şi de acţiune a statului naţional.
În domeniul politicii de securitate este necesară explicarea unor sensuri şi semnificaţii privind unii termeni uzitaţi în domeniu, astfel:
a) Securitatea constituie o formă specială de politică sau, altfel spus, o specie a genului mai general al politicii. Politica de securitate poate fi a statului naţional, a unei organizaţii internaţionale de securitate, alianţe politico-militare sau asocieri de state democratice şi suverane.
b) Fundamentarea politicii de securitate a unui actor al mediului de securitate impune, ca premisă, investigarea principalelor repere geopolitice şi geostrategice ale acestuia. Pe acest temei, sunt analizate riscurile şi ameninţările la adresa propriei securităţii, modalităţile şi posibilităţile de acţiune pentru asigurarea acesteia şi rolul organizaţiilor/instituţiilor de securitate în luarea deciziilor.
c) Politica de securitate constituie parte componentă a actului de guvernare a unei entităţi socio-politice (centre de putere, state-puteri, alianţe politico-militare, asociaţii de state suverane-democratice, organizaţii de securitate etc.). Aceasta are implicaţii profunde asupra organizărilor sociale, respectiv a naţiunilor, scopul său fiind identificarea şi orientarea căilor şi mijloacelor de asigurare a trebuinţelor vitale pentru existenţă, afirmare, protecţie/apărare şi reproducere în condiţii de securitate.
Politica de securitate defineşte, în fapt, modalităţile de aplicare a principiilor doctrinei de securitate asumate de o entitate socio-politică. Aceasta cuprinde ansamblul de concepţii, principii şi orientări doctrinare asumate, pe fundamentul cărora se stabilesc, într-un anumit context geopolitic, modalităţile de guvernare, orientările şi direcţiile de acţiune în plan intern şi internaţional, precum şi utilizarea resurselor pentru protejarea, apărarea şi promovarea intereselor de securitate.
Politica de securitate exprimă, pe fond, opţiunile de securitate ale administraţiei publice. Aceasta se fundamentează, de regulă, prin dezbaterea publică a unor chestiuni de securitate internă şi internaţională, cele mai cunoscute fiind terorismul internaţional, gestionarea situaţiilor conflictuale, problematica de interes privind zone şi medii de securitate.
Politica de securitate a unei entităţi socio-politice este dependentă de ideologiile şi doctrinele pe suportul cărora se construieşte sistemul şi regimul politic. Practica demonstrează că la fiecare schimbare de administraţie, agenda publică include ample dezbateri cu privire la opţiunile de securitate ale noii administraţii. Noua administraţie este interesată de alegerea opţiunilor de securitate, precum şi de obţinerea garanţiilor de securitate din partea organizaţiilor internaţionale de securitate, a alianţelor politico-militare sau a asociaţiilor de state suverane din zona de interes strategic.
Politica de securitate se implementează prin măsuri de ordin diplomatic, economic, militar, juridic, informaţional, ştiinţific, cultural, demografic, sanitar, ecologic etc.). Acestea sunt iniţiate şi desfăşurate de către puterile statale - legislativă, executivă şi judecătorească - atât în timp de pace, cât şi în timp de război sau în alte situaţii deosebite.
Politica de securitate este viabilă dacă încorporează cerinţele politicilor instituţionale, publice şi sociale. În orice mediu de securitate, soluţiile la problemele de interes comun sunt abordate, de regulă, în cadru naţional şi regional. Acesta impune statelor, forţelor politice, organizaţiilor guvernamentale, non-guvernamentale sau civice, conducătorilor politici şi reprezentanţilor diferitelor mişcări politice să-şi asume răspunderea directă pentru securitatea comună. Aceasta face ca politică de securitate să fie, în acelaşi timp, instituţională, publică şi socială.
Politicile instituţionale, se aplică instituţiilor politice, administrative şi judecătoreşti şi, în funcţie de obiectivul lor principal se disting: politici constitutive: care urmăresc crearea de instituţii noi, cu competenţe materiale în domeniul securităţii; politici reformatoare: care au în vedere reforme administrative în domeniul securităţii; politici reglatoare: care stabilesc reguli sau statute în domeniul securităţii.
Politicile publice oferă ansamblul de măsuri materializate sub forma unui program de acţiune guvernamentală. Acestea urmăresc să producă schimbări favorabile pentru întreaga societate sau pentru o anumită parte a populaţiei în anumite contexte de securitate. Ele generează cadrul general de acţiune, cu reguli orientative pentru domeniul securităţii, cu precădere sub forma politicii externe, politicii economice, politicii forţei de muncă, politicii protecţiei mediului etc.
Politicile sociale se exprimă printr-un ansamblu de mijloace întrebuinţate de stat şi de comunităţile organice şi spirituale pentru corijarea inegalităţilor sociale, considerate ca inacceptabile din punct de vedere al justiţiei sociale.

2. Necesitatea elaborării politicii de securitate naţională

Necesitatea ca un stat să-şi elaboreze o politică de securitate naţională coerentă şi detaliată rezultă, în principal, din următoarele motive:
- să dea guvernului statului respectiv posibilitatea de a aborda toate ameninţările într-o manieră coerentă;
- să crească eficienţa sectorului de securitate prin optimizarea contribuţiilor tuturor structurilor responsabile din acest domeniu;
- să vegheze la aplicarea politicii;
- să construiască consensul pe plan intern;
- să întărească încrederea şi cooperarea la nivel regional şi internaţional.
În primul rând, pentru a constitui un cadru cuprinzător, politica de securitate naţională necesită o analiză aprofundată a tuturor ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Ameninţările interne şi externe au fost vreme îndelungată tratate separat, dar actualmente politica de securitate tinde din ce în ce mai mult spre o evaluare complexă a condiţiilor interne şi internaţionale, în egală măsură. Aceste politici ar trebui elaborate cu participarea tuturor structurilor guvernamentale cu răspunderi în domeniul securităţii; este de dorit ca structurile internaţionale şi neguvernamentale relevante să fie de asemenea implicate.
În al doilea rând, politica de securitate naţională poate juca un rol pozitiv în armonizarea contribuţiilor aduse de numărul crescând de actori din domeniul securităţii, printre care cei de nivel naţional, autorităţile locale, comunitatea de afaceri (de exemplu, pentru protejarea infrastructurii vitale), diverse organizaţii ale societăţii civile, precum şi instituţiile regionale şi internaţionale. Centralizarea procesului de elaborare a politicii, astfel încât aceasta să includă contribuţii venite din surse diferite, poate duce la o înţelegere comună a conceptului de securitate.
În al treilea rând, politica de securitate naţională dă o orientare politică diverşilor actori implicaţi în securitatea naţională. Politica de securitate naţională oferă repere pentru alinierea deciziilor operaţionale la obiectivele pe termen lung şi scurt ale politicii naţionale. Centralizarea permite folosirea optimă a resurselor şi evitarea discrepanţelor, redundanţelor şi deficienţelor în procesul de elaborare şi punere în practică.
În al patrulea rând, politica de securitate naţională asigură o largă participare la elaborarea politicii de securitate deoarece extinde dialogul şi cooperarea dincolo de limitările profesionale, instituţionale sau partinice. În acest fel, dialogul poate duce la un consens cu privire la valorile şi interesele naţionale fundamentale şi la gama de ameninţări la adresa acestor valori şi interese.
În al cincilea rând, politica de securitate naţională este un instrument de întărire a încrederii la nivel regional şi internaţional. Printr-o politică coerentă şi transparentă, statul împărtăşeşte preocupările sale legate de securitate comunităţii internaţionale, facilitând astfel înţelegerea şi cooperarea internaţională.
Procesul de elaborare a politicii de securitate naţională trebuie să aibă drept premise primatul valorilor, intereselor şi necesităţilor sociale faţă de cele de grup socio-politic.
Aceasta obligă puterea politică:
a)    să fundamenteze şi să realizeze cadrul legislativ şi instituţional dezirabil apărării, protejării şi promovării valorilor, intereselor şi necesităţilor de securitate;
b)    să construiască şi să întreţină mediul socio-politic necesar funcţionării democraţiei şi asigurării prosperităţii generale, comunitare şi individuale;
c)    să asigure integrarea statului naţional în structuri de securitate viabile şi să promoveze o politică de bună-vecinătate şi de relaţii echitabile cu toate statele lumii;
d)    să dimensioneze componenta militară a securităţii în concordanţă cu valorile, interesele şi necesităţile de securitate, cu riscurile şi ameninţările prognozabile, precum şi cu resursele disponibile.
Politica de securitate naţională trebuie definită şi întreţinută din perspectiva necesităţilor sociale. Aceasta rezidă din faptul că procesul de construire a securităţii are drept finalitate următoarele deziderate:
a)    starea de fapt a organizării sociale (naţiunii) – exprimată prin capacitatea de a fi la adăpost de orice pericol extern şi intern, de a se proteja şi apăra împotriva riscurilor, ameninţărilor pericolelor şi agresiunilor de orice natură;
b)    starea de fapt a instituţiilor cu funcţii gestionare – exprimată prin independenţa, integritatea teritorială şi suveranitatea statului naţional;
c)    starea sistemului socio-politic construit de organizarea socială – exprimată prin modalităţi adecvate de administrare a treburilor publice şi prin măsuri socio-politice conforme cu valorile, interesele şi necesităţile de securitate.
Politica de securitate naţională are caracter naţional numai în condiţiile în care puterea politică ce administrează naţiunea îşi menţine caracterul naţional. În construirea şi menţinerea acesteia sunt abilitate numai organizaţiile/structurile de securitate care definesc statul naţional, întrucât numai acestea dispun de capacitatea de gestionare publică pe fundamentul necesităţilor sociale şi sunt sprijinite de popor pentru a funcţiona ca autorităţi legitime.
Între politică şi securitate există o relaţie, a cărei înţelegere impune identificarea formelor de manifestare a acesteia în diferite contexte geopolitice, precum şi analiza procesual-organică a nivelului general de dezvoltare a comunităţilor sociale, regimului politic, fenomenologiei politico-militare şi situaţiei geopolitice şi geostrategice dintr-un spaţiu de securitate definit.
Politica semnifică arta puterii politice de a conduce şi guverna afacerile publice prin forme şi modalităţi care asigură menţinerea şi apărarea ordinii interne instituite şi securitatea comunităţilor sociale administrate.
În orice societate, factorul politic, care constituie şi puterea în stat, are un rol determinant în conducerea vieţii sociale. Acesta constituie instrumentul menit să armonizeze problemele specifice domeniilor fundamentale ale vieţii sociale, să menţină echilibrul, stabilitatea şi funcţionalitatea acesteia, să creeze cadrul favorabil garantării securităţii ei. Efectele gândirii şi acţiunii clasei politice se răsfrâng asupra întregii vieţi sociale, deoarece nici un domeniu al acesteia şi, cu atât mai mult, acela vital, al securităţii, nu poate rămâne în afara influenţei sale.
Puterea unui stat se bazează pe organizaţiile construite şi întreţinute de naţiune în scopul gestionării necesităţilor de securitate. Acestea au capacitatea de a interpreta corect menirea lor socială şi de a întreţine interesul cetăţenilor pentru participarea lor la elaborarea deciziilor în materie de securitate. Un rol deosebit în funcţionarea acestora revine educaţiei şi culturii de securitate, ca suport al bunei socializări cetăţeneşti.
Nevoile de apărare împotriva agresiunilor „centrelor de putere” sunt exprimate de către un stat prin politica apărării naţionale. Aceasta vizează ansamblul acţiunilor, căilor şi mijloacelor şi metodelor folosite în scopul apărării naţiunii, comunităţilor sociale şi cetăţenilor, ţinând seama de tendinţele ce se manifestă în evoluţia situaţiei internaţionale.
Politica apărării naţionale dirijează şi coordonează forţele şi mijloacele de care depinde apărarea ţării: economice, politice, diplomatice, militare cercetării ştiinţifice şi tehnologice, psihologice, juridice, culturale, educaţionale.

3. Fundamentele politicii de securitate naţională

În bună măsură din cauza lumii în care trăim şi soluţiilor proiectate pentru problemele sale, securitatea naţională continuă să-şi demonstreze complexitatea. Mediul de securitate se află într-o continuă remodelare şi schimbare. Pentru provocări noi, se cer soluţii noi, care să răspundă realităţilor. De aceea asigurarea securităţii naţionale reprezintă un proces continuu şi complex, extins asupra unui spectru larg de domenii, relaţii şi interdependenţe, destinat promovării intereselor şi obiectivelor de securitate ale statului, societăţii şi cetăţeanului.
În accepţia generală, mediul de securitate este definit ca un sistem.
Orice sistem de securitate are nevoie de echilibru funcţional şi integrativ, răspunzând acestui postulat prin subsistemele pe care le întreţine: economic, politic, juridic-normativ şi cultural.
Conceptul securitate naţională este grevat de implicarea ideologiilor pe care este fundamentată puterea politică ce administrează o naţiune. În fundamentarea acestuia se implică indivizi şi grupurile socio-politice (partidele politice) care impun puterea politică.
Pentru fundamentarea politicii de securitate, relevante sunt spaţiul politic, ideologia puterii politice, valorile politice asumate, cultura politică, decizia politică şi acţiunea politică. În funcţie de acestea se stabilesc obiectivele, se definesc direcţiile de acţiune, se alocă resursele şi se stabilesc competenţele şi răspunderile organizaţiilor şi, mai ales instituţiilor cu funcţii în materia securităţii.
Spaţiul politic este constituit din zonele de manifestare şi proliferare a politicii în spaţiu. Abordarea din această perspectivă se numeşte geopolitică. Acesta are două sensuri: un sens restrâns - ştiinţa care studiază impactul factorilor spaţiali de esenţă natural-geografică şi socio-geografică (geografia economică, cea militară, politică, lingvistică etc.) asupra politicii interne şi externe a statelor şi a politicii internaţionale, în general); un sens larg - orice acţiune de politică internă, externă sau internaţională în caz că implică problema teritorială.
Ideologia puterii politice constituie liantul orientării comportamentului cetăţenilor în domeniul elaborării şi asigurării securităţii. Ideologia defineşte, pe fond, modul de guvernare, natura sistemului economic, obiectivele dezvoltării sociale, servind drept punct de plecare pentru elaborarea programelor de acţiune ale partidelor.
Ideologia puterii politice constituie liantul comunicaţional dintre aşa-numita „clasă politică” aflată la putere, organizaţiile neguvernamentale, societatea civilă şi cetăţeni, care, declarativ, sunt beneficiarii măsurilor şi acţiunilor politice întreprinse.
Valorile politice asumate de puterea politică sunt create şi realizate în practica politică în funcţie de modalităţile în care acestea răspund aspiraţiei de organizare mai bună a relaţiilor dintre membrii comunităţii guvernate. Orice putere politică democratică acceptă şi proclamă ca valori politice generale libertatea, egalitatea, suveranitatea, dreptatea socială, ordinea, democraţia, independenţa, patriotismul etc.
Valorile promovate de puterea politică constituie criterii de fundamentare a opţiunii politice în domeniul asigurării securităţii. Acestea: definesc atât valori-mijloc, cât şi valori-scop pentru deciziile politice în materie de securitate; îndeplinesc rolul unor jaloane în viaţa politică, orientând acţiunile politice în vederea mobilizării maselor în jurul obiectivelor politicii de securitate; servesc pentru a legitima acţiunile pentru menţinerea puterii politice.
Opţiunile din sfera valorilor politice sunt decisive pentru organizarea şi funcţionarea oricărui sistem de securitate. Valorile politice incompatibile sunt, de regulă, o sursă de tensiuni şi conflicte între puterea politică şi societatea administrată. Din acestea se nasc regimurile democratice sau regimurile autoritare, dictatoriale.
Cultura politică constituie un proces complex, rezultat al unui sistem de atitudini şi un sistem de conduite ale actorilor puterii politice în raport cu viaţa politică. Acestea încorporează atât reprezentările, valorile, credinţele şi convingerile împărtăşite, cât şi opiniile şi comportamentele oamenilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
Decizia politică este actul de opţiune şi de voinţă politică pentru un anumit mod de acţiune, din mai multe alternative disponibile, în abordarea securităţii, ca problemă de interes public. În această categorie se înscriu regulile constituţionale, legile elaborate în parlament, politicile publice, deciziile privind măsurile de asigurare a securităţii, strategiile elaborate de grupurile care deţin puterea politică. Decizia politică reflectă, în ultimă instanţă, raporturile de putere şi rezultatul conflictelor şi negocierilor dintre forţele sociale pentru construirea şi întreţinerea sistemului securităţii naţionale.
Decizia pentru fundamentarea şi elaborarea politicii de securitate este expresia gândirii exprimate în spaţiul politic de către puterea politică, pe fundamentul ideologiei la care se raportează, a valorilor politice asumate şi a culturi politice de care dispune.
Aceasta trebuie să aibă drept premise reperele şi normele care conferă politicii de securitate valoare socială. În acest context, valoarea decidentului este dependentă de capacitatea de a se adapta la transformările din mediul de securitate, cunoştinţele şi experienţa acumulată, factorii interni şi externi care influenţează/condiţionează decizia, precum responsabilitatea faţă de consecinţele acesteia.
Decizia de fundamentare şi elaborare a politicii de securitate implică o responsabilitate deosebită din partea puterii politice. Acesta presupune eliminarea abordărilor doctrinare, cantonarea în anumite scenarii şi solicită analize de grup şi prelucrarea continuă şi sistematică a informaţiilor referitoare la mediul de securitate.
Pentru a putea acţiona potrivit intereselor de securitate, puterea politică trebuie să decidă în cunoştinţă de cauză asupra modalităţilor de utilizare a resurselor care asigură viabilitatea politicii de securitate. Decizia este, în esenţă, un proces raţional de alegere, dintr-un număr oarecare de posibilităţi, pe baza informaţiilor deţinute, a unei linii de acţiune, în scopul atingerii obiectivelor stabilite. În acelaşi timp, reprezintă materializarea cunoaşterii oportunităţilor şi posibilităţilor de acţiune.
Acţiunea politică impune modalităţi de realizare a obiectivelor politicii de securitate în funcţie de gradul de politizare a societăţii, adică în funcţie de semnificaţia politică a măsurilor întreprinse. Acţiunea politică se transformă într-o forţă menită să gestioneze evoluţia proceselor socio-politice generatoare de stabilitate, să prevină disfuncţionalităţile şi, în ,,situaţii-limită”, să administreze stările conflictuale în folos propriu. Practica politico-statală confirmă că „politicile de securitate”, chiar dacă se auto-definesc „naţionale”, nu seamănă între ele datorită modalităţilor neechivalente de procesare a informaţiilor.
Acţiunea politică, exprimată prin modalităţi concrete de aplicare a deciziei de operaţionalizare a politicii de securitate, este dependentă de agenda politică. Aceasta susţine sau temporizează, în anumite contexte, demersurile vizând utilizarea programată a resurselor economice, energetice, militare, sociale, necesare atingerii obiectivelor propuse, cărora oamenii politici, în special politicienii, le acordă atenţie deosebită.
Acţiunea politică este viabilă dacă nu este lăsată exclusiv la mâna politicienilor.
Practica politico-statală confirmă că, în anumite conjuncturi, pentru realizarea propriilor interese de securitate, unii oameni politici se autoproclamă „patrioţi”, fac din politică o speculă, un mijloc de trai, şi reuşesc, în unele situaţii, să transforme instituţiile şi serviciile publice, din mijloace pentru realizarea binelui public, în mijloace pentru realizarea intereselor personale. O condiţie fundamentală a viabilităţii acţiunii politice este menţinerea structurilor militare în cadrul legal pentru care au fost generate şi împiedicarea transformării acestora în instituţie a statului ideologic.
Pentru elaborarea unei politici de securitate sunt relevante: situaţia geopolitică a zonei de interes (harta geopolitică); sistemul politic; dreptul internaţional.
Situaţia geopolitică a zonei de interes (harta geopolitică) evidenţiază rolul fiecărui „actor” al mediului de securitate, precum şi noile spaţii geografice, purtătoare de tensiuni latente sau deschise. De aceea, se acordă importanţă acelor zone în care securitatea este o sursă de stabilitate, cât şi acelor zone în care pericolele, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii rămân prezente. În funcţie de acestea, orice „actor” al mediului de securitate îşi elaborează propria politică de securitate.
Situaţia geopolitică a zonei de interes (harta geopolitică) este modificată, de regulă, de către marile puteri/superputeri, care construiesc o nouă ordine de securitate, bazată pe alte principii şi interese. Ele lansează şi dezvoltă numeroase iniţiative şi programe de care trebuie să ţină seama statele naţionale sau cele care afectează noua ordine instituită în mediul/spaţiul/zona de interes.
Fiecare schimbare a situaţiei geopolitice a zonei de interes (hărţii geopolitice)  impune căutarea de noi formule de cooperare pentru statele naţionale, întrucât fiecare nou „actor” poate genera stabilitate sau instabilitate în plan regional. În noul context, statele naţionale devin conştiente că propria securitate nu poate fi disociată de cea a vecinilor. Ele încearcă să devină parte procesului regional de luare a deciziilor în domeniul securităţii, precum şi parte a unui sistem de apărare colectivă bazat pe valori democratice.
Statele naţionale îşi afirmă disponibilitatea de a participa activ la realizarea dezideratului securităţii în cadrul noii situaţii geopolitice a zonei de interes (hărţii geopolitice). De aceea, cooperarea regională şi internaţională devine parte integrantă a politicii lor de securitate. În acest context, angajamentele unui stat naţional vizează integrarea în structuri de securitate viabile şi recunoscute, concomitent cu asigurarea propriilor capacităţi credibile de apărare a intereselor, independenţei şi suveranităţii naţionale.
În noua situaţie geopolitică a zonei de interes (hartă geopolitică), statele naţionale acţionează pentru eliminarea preventivă sau atenuarea oricăror stări conflictuale. Ele sunt interesate să se integreze cât mai rapid în structurile politico-economice şi militare de securitate viabile şi să coopereze într-un cadru propice, atât din punct de vedere economic, politic şi militar, cât şi al satisfacerii nevoilor de securitate.
Sistemul politic este expresia raporturilor de putere din interiorul unui stat. Acesta cuprinde relaţiile politice, instituţiile politice şi concepţiile politice, pe fundamentul cărora se asigură organizarea şi conducerea de ansamblu a societăţii, funcţionalitatea ei. Orice sistem politic se află în relaţie organică cu sistemele politice specifice ariei geopolitice în care funcţionează. Acesta întreţine relaţiile dintre puterea politică şi securitate, în funcţie de care sunt definite riscurile, ameninţările, stările de pericol şi agresiunile potenţiale. Componentele sale funcţionale sunt puterea politică - prin care se asigură guvernarea, regimul politic - modalitatea de organizare a puterii politice, precum şi partidele politice - organizaţii care acced la putere şi realizează guvernarea.
Regimul politic exprimă cel mai fidel fizionomia politicii de securitate.
Acesta este definit prin modalităţile de structurare a raporturilor politice, prin raportarea statului la scopurile puterii şi la menirea exercitării ei, precum şi prin organizarea, de jure, a guvernării. Importantă în acest demers este natura regimului. Dacă autorităţile politico-statale se constituie prin consimţământul cetăţenilor, ca expresie a voinţei şi intereselor lor, regimurile sunt democratice. Dacă se constituie fără consimţământul acestora şi fără a li se exprima voinţa şi interesele, regimurile politice sunt dictatoriale.
Dreptul internaţional constituie baza legitimităţii acţiunilor militare ale unui stat. Însă, statele care se asociază din diferite interese geopolitice au dificultăţi în aplicarea principiilor de drept. Acestea constituie forţe multinaţionale, cu participarea diferitelor state membre, pentru îndeplinirea obiectivelor comune definite şi asumate.
Statele naţionale apelează şi se sprijină pe principiile dreptului internaţional, susţinând, de regulă, aplicarea rezoluţiilor, deciziilor şi recomandărilor organizaţiilor internaţionale de securitate. Pentru ele, cea mai mare preocupare este evitarea situării între două focare majore de instabilitate şi conflict. De aceea sunt favorabile cooperării şi asistenţei de securitate pe care organizaţiile internaţionale de securitate, alianţele militare sau uniunile de state le pot asigura din perspectiva propriei securităţii.
Deşi există încercări de a impune norme de drept internaţional, statele naţionale nu renunţă la prevederile dreptului intern în materie de securitate. Această decizie este rezultatul deselor încălcări ale principiilor dreptului internaţional de către „centrele de putere”. Normele internaţionale pot genera solidarităţi în interesul de a gestiona ameninţări comune, fiind, de cele mai multe ori, ineficace în faţa tendinţei marilor puteri sau „centrelor de putere” de a le eluda sau încălca.
Politica de securitate naţională face obiectul unei legislaţii specifice, care diferă de la stat la stat.
De exemplu:
a)    în Statele Unite preşedintele trebuie să prezinte anual Congresului o strategie naţională de securitate, deşi în practică acest lucru nu se întâmplă chiar în fiecare an;
b)    în Letonia, Parlamentul trebuie să aprobe o politică de securitate naţională scrisă de Cabinet şi aprobată de Consiliul Naţional al Securităţii în fiecare an;
c)    în alte cazuri, iniţiativa elaborării unei strategii de securitate aparţine executivului, cum ar fi de exemplu în Federaţia Rusă, unde Consiliul Naţional al Securităţii elaborează strategii de securitate care sunt aprobate de executiv, iar în Austria, Parlamentul a creat în 2001 un Consiliu Naţional al Securităţii care are sarcina de a stabili orientarea politicii naţionale de securitate, dar nu şi neapărat de a prezenta un document complet privind politica de securitate naţională.
În cazul României „Consiliul Suprem de Apărare a Ţării este autoritatea administrativă autonomă învestită, potrivit Constituţiei, cu organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi siguranţa naţională”, printre a cărui atribuţii se stipulează că acesta „analizează şi/sau propune, potrivit legii, promovarea (...) strategiei de securitate naţională a României” şi (...) „avizează proiectele de acte normative iniţiate sau emise de Guvern privind (...) securitatea naţională” .
Documentul de bază ce fundamentează planificarea apărării la nivel naţional, este Strategia de Securitate Naţională a României. În preambulul acesteia se specifică următoarea apreciere „Astăzi – într-un moment crucial al istoriei sale – România are nevoie de acest proiect naţional realist şi pragmatic, capabil să îmbine armonios iniţiativa individuală cu spiritul civic modern şi cu angajarea responsabilă. Noua strategie de securitate reprezintă un demers major în această direcţie şi este focalizată, din perspectiva finalităţii sale democratice, pe garantarea securităţii individului, a vieţii sale şi a familiei” .
Strategia de Securitate Naţională a României oferă o abordare mai largă a problematicii securităţii, ce ia în considerare toate dimensiunile stării de securitate. Mai mult, nu numai factorii de risc, vulnerabilităţile şi provocările sunt prezentate din această perspectivă, ci şi soluţiile, politicile de securitate fiind construite, în mare măsură, pe baza distincţiei dintre dimensiunile securităţii. În acest sens, Strategia de Securitate Naţională a României se referă la dimensiunile:
- politico-administrativă;
- economică;
- socială;
- educaţie, cercetare şi cultură;
- siguranţă naţională şi ordine publică;
- apărare naţională;
- politică externă.
Astfel, putem afirma că politica de securitate a României are două direcţii principale de acţiune: domeniul politicilor interne, ce cuprinde dimensiunile politică, militară, economică, socială şi de mediu şi domeniul politicilor externe. Strategia de Securitate Naţională a României defineşte factorii de risc drept acele elemente, situaţii sau condiţii, interne sau externe, care pot afecta prin natura lor securitatea ţării, generând efecte contrare sau de atingere a intereselor noastre fundamentale. În viziunea aceluiaşi document, vulnerabilităţile constau în stări de lucruri, procese sau fenomene din viaţa internă, ce diminuează capacitatea de reacţie la riscurile existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia şi dezvoltarea acestora.
Provocările, conform Strategiei, se concretizează în riscurile asimetrice nonclasice, însă trebuie subliniat faptul că între provocări sau ameninţări şi riscuri există diferenţe notabile, ce ţin de gradul de concretizare a sursei, scopului şi efectelor acţiunilor respective. Aşadar, este evident că, în ceea ce priveşte factorii de risc, vulnerabilităţile şi provocările pe care Strategia le vizează, literatura de specialitate utilizează diferite definiţii.
Se observă că, pentru a putea răspunde cerinţelor noului mediu de securitate, atât analiza acestuia, cât şi politicile şi strategiile din acelaşi domeniu trebuie să analizeze toate dimensiunile conceptului, întrucât securitatea multidimensională necesită soluţii şi instrumente similare.
Statele şi-au dezvoltat, în acest sens, o serie de instrumente ce pot fi clasificate astfel:
- instrumente nonmilitare: diplomaţia, culegerea şi analiza informaţiilor, alianţele, politicile economice şi sociale etc.;
- instrumente politico-militare: controlul armamentelor, operaţiile pe timp de pace şi cele umanitare, relaţiile de securitate dintre entităţi ale aceluiaşi stat sau din state diferite etc.;
- instrumente militare, folosite în special de către SUA, precum: răspunsul neconvenţional, intervenţia militară redusă, puterea militară clasică, sistemele informaţionale etc.
Instrumentele menţionate sunt folosite în special la nivel naţional şi sunt adaptate în funcţie de circumstanţe şi de domeniul în care se manifestă riscurile, pericolele şi/sau ameninţările la adresa securităţii.

4. Structura şi conţinutul politicii de securitate naţională

Deşi politica de securitate naţională diferă de la un stat la altul, tendinţa generală este ca aceasta să constituie un document unic care abordează cel puţin trei teme/aspecte/capitole fundamentale:
a)    rolul statului în sistemul internaţional;
b)    situaţiile percepute ca favorabile sau defavorabile la nivel naţional şi internaţional;
c)    răspunderile care revin celor ce aplică politica de securitate naţională în situaţiile menţionate.
La prima temă se defineşte concepţia statului despre sistemul internaţional şi despre rolul pe care statul îl joacă în acest sistem. Aceasta implică luarea în considerare a intereselor şi valorilor acelui stat, a structurilor de guvernământ şi a proceselor de luare a deciziilor. Rezultatul este o concepţie pe termen lung cu privire la rolul şi locul statului şi societăţii în viitor.
Pentru România „securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale. Securitatea naţională este un drept imprescriptibil care derivă din suveranitatea deplină a poporului, se fundamentează pe ordinea constituţională şi se înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării euroatlantice şi al evoluţiilor globale”.
La a doua tema se evaluează ameninţările şi circumstanţele favorabile prezente şi viitoare. Teoretic, aici ar trebui incluse atât ameninţările interne cât şi cele externe, dar, în practică, multe politici de securitate naţională se axează pe ameninţările venite din afară şi evoluţiile favorabile pe plan extern. Tot aici sunt abordate atitudinile politice şi preferinţele referitoare la partenerii internaţionali în materie de securitate, ceea ce ar putea avea ca rezultat crearea de oportunităţi de cooperare.
În Strategia de Securitate Naţională a României se arată că „riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale a României sunt percepute, în primul rând, din perspectiva posturii de ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene” iar „neglijarea unor astfel de riscuri ar putea genera vulnerabilităţi majore la adresa securităţii naţionale şi a capacităţii de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate”. Totodată se au în vedere „riscurile şi ameninţările ce privesc securitatea şi apărarea frontierelor, în condiţiile în care segmente importante ale graniţelor României constituie o parte importantă a frontierei terestre estice a celor două organizaţii” şi mai departe se arată că „... o serie de ameninţări noi, asimetrice, de natură militară şi non-militară, inclusiv cele ce se manifestă sub forma agresiunilor psihologice, informaţionale sau informatice tind să sporească sub raportul gradului de pericol şi al probabilităţii de producere şi pot afecta grav starea de securitate a cetăţenilor români, a statului român sau a organizaţiilor din care România face parte. Ele sunt generate preponderent de mediul internaţional, dar şi – într-o anumită măsură – de cel intern. (…). Principalele riscuri şi ameninţări, de natură politică, economică, socială şi militară, capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al comunităţii europene şi euroatlantice sunt: terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere; proliferarea armelor de distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată; guvernarea ineficientă” .
La a treia temă se stabileşte zona de responsabilitate a fiecărui actor care aplică politica de securitate naţională. Sunt incluse aici tipul de activitate legată de securitate (apărarea teritoriului, serviciile de informaţii etc.) şi domeniile în care fiecare este împuternicit să acţioneze. Deoarece în unele ţări termenul de „securitate naţională” este istoric asociat cu amestecul excesiv al forţelor de securitate în afacerile interne, el poate da naştere la controverse. Contribuţiile fiecărui actor sunt adesea descrise în amănunţime, dar informaţiile foarte specializate, cum ar fi structura de forţe, sunt de obicei omise şi incluse în documente anexe.
Politica de securitate naţională este formulată conform unei structuri standard, care include iniţierea, elaborarea, reconcilierea şi aprobarea.
Revizuirea este aproape întotdeauna iniţiată de executiv. În unele cazuri, legislativul sau diferite structuri permanente cu răspunderi în domeniul securităţii pot recomanda o revizuire a politicii de securitate naţională. Revizuirea se poate face în mod regulat, uneori chiar anual, dar poate fi şi ocazională – exemplu în cazul Elveţiei.
Organul care se ocupă de elaborare este de obicei desemnat de executiv şi poate fi o comisie permanentă, un organ deja existent sau unul constituit ad-hoc. În multe ţări există un consiliu de securitate special pe lângă preşedinte (în Statele Unite, Austria, Federaţia Rusă), dar în altele este chiar cabinetul (în Letonia sau Canada) sau o comisie ad-hoc.

1 Această comisie se consultă cu toţi actorii guvernamentali din domeniul securităţii – ministerul apărării, agenţii de informaţii, reprezentanţi ai forţelor armate, comisii legislative – şi, în ultima vreme, şi cu ministere care înainte nu erau asociate cu sectorul de securitate, precum agricultura, transporturile, sănătatea, imigraţia şi organismele de conducere din domeniul financiar.     Comisia poate avea consultări şi cu actori neguvernamentali, precum partidele politice, mijloacele de informare în masă, societatea civilă şi mediile academice. Uneori, aceste grupuri oferă doar comentarii, dar, în multe cazuri, comisia încearcă să sintetizeze diferitele puncte de vedere prezentate într-o concepţie unitară privind securitatea statului. Cu cât participanţii la formularea politicii de securitate naţională sunt mai numeroşi, cu atât asumarea acestei politici este mai amplă şi, ca atare, punerea în aplicare este mai eficientă. În Elveţia s-a recurs la o abordare în doua etape pentru elaborarea ultimei politici de securitate naţională: mai întâi s-a organizat o amplă consultare a tuturor factorilor socio-politici, în urma căreia a fost redactat şi înaintat guvernului un raport cu caracter neangajant, cuprinzând sugestii pentru politica de securitate naţională; apoi, un organism guvernamental a redactat un raport propriu, luând în considerare conţinutul primului raport.
Reconcilierea se realizează prin reunirea contribuţiilor diferiţilor actori implicaţi în sectorul de securitate în faza de redactare şi prin difuzarea proiectelor iniţiale ale legislaţiei încă din această fază, fie intern sau public, fie în ambele moduri simultan.
Aprobarea de către legislativ sau executiv poate fi necesară. Dacă procesul de revizuire a fost iniţiat de către executiv, este puţin probabil că va avea nevoie de aprobarea legislativului, dar executivul poate opta pentru prezentarea politicii de securitate naţională legislativului ţării respective, pentru a fi sigur că documentul va fi susţinut. Unele parlamente pot doar lua notă de politica de securitate naţională, aşa cum se întâmpla în Elveţia, altele pot avea dreptul de a opera modificări substanţiale ale textului.

5. Aspectele generale privind elaborarea politicii de securitate naţională

Politica de securitate naţională trebuie să realizeze un echilibru între deschidere şi secretizare. Unele ţări încearcă să evite această problemă folosind termeni vagi (aşa-zisa „ambiguitate strategica”), dar consecinţa poate fi diminuarea eficacităţii documentului. În alte ţări există atât versiuni publice cât şi versiuni secretizate ale Strategiei naţionale de securitate.
Totuşi, dacă politica de securitate naţională face obiectul unei dezbateri publice, conţinutul său va reflecta probabil obiectivele generale de securitate naţională, iar punerea în practică a acestora va fi abordată în doctrinele subsumate sau alte mecanisme de planificare.
Uneori există un conflict între necesitatea de a menţine libertatea de acţiune şi limitările impuse acţiunii conducătorilor. Din acest motiv, în politica de securitate naţională multe ţări preferă să se refere la probleme anume, mai degrabă decât la ţări anume, deşi, în cazul în care politica de securitate naţională are menirea de a trimite un semnal clar unei alte puteri, aceasta poate fi numită.
Necesitatea de a proceda la revizuirea politicii de securitate naţională trebuie evaluată în funcţie de costuri, atât umane cât şi materiale. Într-adevăr, revizuirile sunt necesare atunci când se produc schimbări semnificative ale mediului de securitate sau când se apreciază că politica de securitate nu mai este adecvată. Totuşi, dacă sunt făcute prea frecvent, pot solicita excesiv resursele, mai ales pentru că o bună politică de securitate naţională necesită participarea acelor autorităţi care sunt angajate în aplicarea politicii.
Politica de securitate naţională trebuie să realizeze un echilibru între dezbaterea publică şi contribuţia experţilor. Dezbaterea publică poate asigura aderenţa la politica de securitate naţională iar dacă aceasta este percepută ca expresia a unor interese politice, eficienţa ei va avea de suferit.
Pentru ca o politică de securitate naţională să fie eficientă/viabilă este necesar să se răspundă la o serie de întrebări, printre care:
- Când ar trebui iniţiată revizuirea?
- Ce actori ar trebui să participe la procesul de revizuire?
- Există o organizaţie coordonatoare independentă care încurajează şi compilează contribuţiile diferitelor grupuri de lucru privind politica de securitate naţională?
- Cum este definită securitatea naţională?
- Care sunt problemele cu care se confruntă în prezent securitatea naţională şi cele cu care se va confrunta probabil pe viitor?
- De ce instrumente dispune securitatea naţională şi ce instrumente noi vor mai fi necesare?
- Cum este tratata în cadrul politicii de securitate naţională problema echilibrului între transparenţa şi nevoia de a păstra confidenţialitatea în domenii vitale pentru securitatea naţională?
- A fost constituit un organism de monitorizare pentru revizuirea politicii de securitate naţională? Este acesta un organism reprezentativ şi cuprinzător?
- Ce măsuri ar trebui luate pentru a face cunoscută politica de securitate naţională şi a informa publicul despre conţinutul său?
De asemenea, politica de securitate este viabilă numai dacă constituie expresia conjugată a intereselor colective şi individuale. Sunt relevante sunt următoarele categorii de interes:
- interesul general - ca ansamblu de interese comune oamenilor, ca fiinţă socială şi ca cetăţeni;
- interesul legitim - cu referire la persoanele fizice sau juridice, recunoscut şi ocrotit de lege;
- interesul public - construit din ansamblul intereselor care afectează societatea în întregime, spre deosebire de interesele private;
- interesul politic - exprimat în beneficiul sau avantajul de natură să motiveze acţiuni la nivel naţional, de partid sau de grup social, sub formă de cereri ale sistemului politic sau în raport cu acesta;
- interesul profesional - ce ţine de profesiunea cetăţenilor, de locul lor în diviziunea muncii.
Pe cale de consecinţă politica de securitate nu trebuie să fie o politică secretă, elaborată în comisii restrânse, care iau decizii în spatele uşilor închise, nu trebuie scoasă de sub controlul publicului şi nici ferită de publicitate.

6. Punerea în aplicare a politicii de securitate naţională

Politica de securitate naţională devine element de susţinere a politicii de securitate zonale, regionale în contextul în care statul naţional aderă la alianţe politico-militare sau se asociază cu alte state democratice şi suverane. În acest context, politica de securitate naţională este subsumată nevoii de menţinere a integrităţii, unităţii, suveranităţii şi independenţei sale, asigurării unei dezvoltări economice, politice şi sociale a naţiunii pe care o gestionează şi participării la asigurarea securităţii şi stabilităţii în zona de interes strategic.
Politica de securitate naţională nu oferă decât rareori soluţii pentru probleme de securitate bine precizate, deoarece acest document nu este rigid sau îndeajuns de detaliat ca să se refere la orice circumstanţă. Prin urmare, după obţinerea aprobării, fiecare actor din domeniul securităţii este răspunzător pentru punerea în aplicare a politicii de securitate naţională, ceea ce va implica probabil evaluări amănunţite ale capacităţilor şi revizuiri ale politicii în fiecare instituţie.
Acestea pot recomanda următoarele schimbări structurale:
Adaptarea instrumentelor de politică existente. Această măsură poate avea consecinţe asupra încadrării personalului, distribuţiei geografice a resurselor, politicilor de achiziţii şi a multor altor instrumente. Orice politici subordonate, cum ar fi apărarea naţională sau strategiile militare, ar trebui modificate pentru a corespunde politicii de securitate naţională.
Crearea de noi instrumente de politică. În această categorie pot intra comisiile de control, grupurile de lucru interdepartamentale şi alte mecanisme.
La nivel naţional, aplicarea politicii de securitate naţională poate fi susţinută prin crearea unor grupuri permanente care să supravegheze modul în care este pusă în practică politica naţională de securitate, deşi unii pot considera că acesta diminuează eficienţa deciziei în domeniul securităţii. Aceste grupuri evaluează politica de securitate naţională ţinând seama de capacităţile actuale şi de riscurile estimate. În unele ţări această sarcină revine unui organism instituţionalizat ca, de exemplu, Consiliul Securităţii Naţionale; în altele sunt stipulate reuniuni regulate ale unui grup interdepartamental ad-hoc de revizuire. Compoziţia organelor de monitorizare şi activitatea acestora ar trebui să urmărească aceleaşi principii de reprezentativitate, transparenţă, dialog şi consens care sunt valabile pentru comisiile de revizuire a politicii de securitate naţională.
Unele organisme de monitorizare pot propune executivului revizuirea politicii de securitate naţională atunci când apreciază că aceasta este necesară.
Gestionarea (guvernarea) unei naţiunii în condiţii de securitate se exercită prin instrumentele guvernării numite instituţii naţionale sau instituţii sociale, capabile să întreţină şi să apere libertatea individuală şi comunitară.
Pentru asigurarea securităţii naţionale statul este obligat să gestioneze sursele de insecuritate, respectiv ameninţările (pericole) convenţionale, violenţa socio-politică şi agresiunile politico-militare ale centrelor de putere. În acest sens, acesta îşi adaptează capacităţile de cunoaştere şi de acţiune, identifică răspunsuri de prevenire şi contracarare şi acţionează eficient pentru asigurarea stării de securitate a naţiunii în consonanţă cu valorile, interesele şi necesităţile de securitate protejate, apărate şi promovate.
Cunoaşterea şi prevenirea ameninţărilor (pericolelor) sunt realizate de către organizaţii specializate (numite generic servicii de informaţii şi securitate), printr-o acţiune specializată şi permanentă. De aceea, fiecare stat îşi construieşte capacităţi (organizaţii) informaţionale, capabile să utilizeze informaţia pentru securitate, pentru a face faţă presiunilor expansioniste (de acaparare) ale centrelor de putere sau ale celor distructiviste (de fărâmiţare) ale construcţiilor mecanice de tipul feudelor.
Organizaţiile/structurile cu funcţii de cunoaştere şi prevenire a ameninţărilor (pericolelor) desfăşoară acţiuni specifice căutării, culegerii, procesării şi punerii la dispoziţia autorităţilor publice naţionale, în cadrul aşa-numitului „front secret” sau „război secret”, cu caracter ofensiv-defensiv, a informaţiilor necesare luării deciziilor pentru întreţinerea stării de securitate.
Totodată apărarea naţiunii în faţa agresiunilor politico-militare ale centrelor de putere revine instituţiilor naţionale cu funcţii explicite, numite generic forţe armate. Naţiunile nu dezvoltă tendinţe agresive, expansioniste, însă au fost mereu obligate să se apere împotriva agresiunilor politico-militare ale unor centre de putere, declanşate cu scopul declarat sau ascuns de a controla şi a-şi însuşi resursele naţiunilor.
Organizaţiile cu funcţii de apărare au rolul de a identifica, preveni şi respinge agresiunile (pericolele) politico-militare iniţiate şi declanşate de entităţi cu tendinţe revizioniste, separatiste sau intervenţioniste, prin care acestea atentează la suveranitatea, integritatea şi unitatea naţiunii. Aceasta explică de ce fiecare naţiune este preocupată şi interesată să asigure funcţionalitatea propriilor organizaţii cu funcţii de apărare, conform unor reguli etice elaborate, promovate şi respectate judicios, care să le menţină şi să le dezvolte spiritul naţional şi ataşamentul faţă de valorile şi interesele sale.
Organizaţiile cu funcţii de apărare asigură starea de securitate a unei naţiunii chiar în condiţiile în care s-au produs agresiuni politico-militare, dacă sunt capabile să refacă sentimentul de încredere în alungarea agresorului şi eliberarea teritoriului naţional cotropit de acesta. În astfel de situaţii critice, în jurul lor se mobilizează resursele informaţionale, energetice şi umane necesare renaşterii spiritualităţii şi refacerii statale. De aceea, organizaţiile cu funcţii de apărare sunt indispensabile pentru orice naţiune, fiind explicabilă tendinţa construcţiilor mecanice de a le distruge.
Trebuie remarcat că principalul beneficiar al politicii de securitate naţională este cetăţeanul. În această calitate, de cetăţean, orice persoană care este membru nativ sau naturalizat al statului, se bucură de drepturi civile şi politice, de privilegiile şi protecţia acordate de legile statului.
În raporturile dintre stat şi cetăţean sunt definitorii drepturile fundamentale, definite ca drepturi subiective aparţinând cetăţenilor. Acestea sunt esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi. Prin guvernare, statul naţional asigură bunul mers al treburilor publice şi întreţine raporturile politico-juridice formalizate şi relaţiile de comunicare între stat şi cetăţean. Pe acest fundament se construieşte capacitatea de administrare a treburilor publice, întrucât defineşte dispoziţia de ceea ce trebuie înfăptuit pentru stat, pentru oameni, în ultimă instanţă. Pe acest fundament sunt construite libertăţile cetăţeneşti, adică posibilitatea de a acţiona după propria voinţă sau dorinţă. Acestea garantează inviolabilitatea persoanei (libertate individuală), dreptul oricărui cetăţean de a avea o opinie proprie în orice domeniu de activitate (libertate de conştiinţă), dreptul de a exprima prin viu grai sau prin scris opiniile proprii (libertatea de gândire sau libertatea cuvântului), libertatea presei, libertatea politică, libertatea de acţiune.

7. Principiile şi funcţiile unei politici de securitate naţională eficiente şi democratice

Comisia sau organismul însărcinat cu elaborarea politicii de securitate naţională trebuie să respecte următoarele principii:
a) reprezentativitate şi receptivitate – constă în formularea politicii cu o cât mai largă participare; aceasta asigură cea mai bună cale de a aborda din toate punctele de vedere preocupările de securitate ale partenerilor statali şi de a pune de acord aceste preocupări cu mijloacele şi capacităţile disponibile; politica de securitate naţională trebuie să includă şi contribuţii de la partenerii neguvernamentali şi să răspundă preocupărilor acestora;
b) dialog şi consens – dialogul şi căutarea consensului sunt esenţiale pentru elaborarea unei politici de securitate naţională care să se bucure de o largă susţinere şi să fie eficient aplicată;
c) analizarea tuturor ameninţărilor – constă în luarea în considerare a unei game largi de ameninţări, provocări şi schimbări – ameninţările economice şi sociale, pandemiile şi dezastrele naturale şi accidentale, ameninţările de natură ecologică, conflictele interstatale, conflictele interne, terorismul, traficul de droguri, armele de distrugere în masă şi crima transnaţională;
d) evaluarea corecta a mijloacelor – politica de securitate naţională trebuie să evalueze atribuţiile diverselor organisme guvernamentale în raport cu ameninţările identificate, precum şi politicile curente privind probleme ca alianţele, folosirea forţei militare, proliferarea armelor de distrugere în masă, expansiunea crimei organizate şi rolul democraţiei şi dezvoltării economice în concepţia despre securitate a ţării;
e) transparenţa – dacă se asigură transparenţa în procesul de elaborare a politicii de securitate naţională, interesele particulare, cum ar fi cele ale unor ministere sau organisme individuale, nu pot fi predominante în forma finală a documentului;
f) monitorizarea sistematică şi evaluarea ameninţărilor – compatibilitatea între politica de securitate naţională existentă şi contextul naţional şi internaţional în evoluţie trebuie să fie constant monitorizată de un grup cu caracter permanent. Organele de monitorizare ar trebui să respecte aceleaşi principii ca şi comisiile de revizuire;
g) considerente internaţionale – nici un stat nu poate formula o politică de securitate pur naţională, de vreme ce acesta nu trăieşte izolat; faptul că un stat este membru al unor organizaţii sau grupări multinaţionale care se ocupă de probleme economice sau de securitate va influenţa modul în care este formulată politica de securitate naţională;
h) respectarea dreptului internaţional – politica de securitate naţională trebuie să ia în considerare prevederile acelor instrumente legale internaţionale la care aderă statul, ca şi dreptul cutumiar cu valoare obligatorie generală.
În toate sistemele de reprezentare, sarcina elaborării politicii de securitate revine puterii executive (guvernului). Pentru a fi eficientă, politica de securitate a unui „actor” trebuie să îndeplinească, pe fond, următoarele funcţii: de investigare (analiză) a mediului de securitate; de previziune asupra riscurilor şi ameninţărilor; de evaluare a oportunităţilor şi posibilităţilor de acţiune; de promovare a imaginii organizaţiilor/instituţiilor de securitate; de control asupra proceselor perverse ale mediului de securitate. Toate acestea sunt subsumate luării deciziei politice în materia construirii, asigurării şi prezervării propriei securităţii, fiind constituite în aşa-zisa strategie a activităţii manageriale.
Investigarea (analiza) mediului de securitate constituie cerinţa fundamentală pentru interpretarea corectă proceselor care definesc situaţia de securitatea fiecărui actor, precum şi raporturile dintre actorii mediului de securitate. Această funcţie obligă orice actor politic să investigheze şi să analizeze mediul de securitate în care fiinţează şi se afirmă, cu cele două niveluri ale sale: simbolic şi fizic.
Previziunea asupra riscurilor şi ameninţărilor reprezintă un proces complex şi dinamic, o atitudine şi un mod specific de a gândi şi de a acţiona al actorului politic, materializate în acţiuni metodic efectuate în scopul determinării tendinţelor de evoluţie ale mediului de securitate în sensul dorit, anticipării evoluţiei propriului sistem de securitate şi pregătirii soluţiilor dezirabile. Previziunea se bazează pe valoarea integrală, sigură şi precisă a informaţiilor de care dispune actorul politic, pe cunoaşterea principiilor generale, aplicabile tuturor sistemelor sociale şi pe calităţile personale ale resurselor de securitate pe care le utilizează.
În procesul de analiză o atenţie deosebită se acordă previziunii producerii următoarelor riscuri şi ameninţări: terorismul internaţional (care ameninţă deschiderea şi toleranţa specifice societăţilor democratice); proliferarea armelor de distrugere în masă (care pot provoca pierderi ce pot fi echivalate cu pierderile provocate de cele două războaie mondiale); existenţa unor structuri statale slabe în unele părţi ale globului (care generează, de regulă, conflicte civile, acces la arme a unor entităţi nonstatale, precum şi întărirea poziţiilor crimei organizate); conflictele regionale (care subminează fundamentele securităţii creează condiţii pentru terorism, crimă organizată şi proliferarea armelor de distrugere în masă); amplificarea crimei organizate transfrontalieră (care ameninţă statele democratice prin traficul de droguri sau de fiinţe umane, imigraţia ilegală, traficul ilegal de arme mici etc. şi întreţine legăturile cu terorismul internaţional).
Evaluarea oportunităţilor şi posibilităţilor de acţiune într-un mediu de securitate definit se realizează, de regulă, prin prisma interesului naţional, echivalat cu interesul de stat. Obiectivele proclamate sunt, de regulă, securitatea şi prosperitatea, însă în spatele gândirii şi acţiunii gestionare se ascund interese politice.
Promovarea imaginii organizaţiilor/instituţiilor de securitate se realizează prin alocarea de resurse (informaţionale, energetice şi umane), ca o cerinţă fundamentală pentru operaţionalizarea unei politici de securitate. Fiecare actor politic ce-şi fundamentează propria politică de securitate, trebuie să se gândească resursele acesteia.
Controlul asupra proceselor perverse ale mediului de securitate exprimă viabilitatea unei politici de securitate. Acesta cuprinde activităţile de monitorizare şi evaluare, permanente şi complete, ale modalităţilor de îndeplinire a obiectivelor, strategiilor şi planurilor de acţiune stabilite în domeniul gestionării resurselor pentru securitate. Funcţia de control încheie ciclul managerial susţinut de funcţiile unei politici de securitate, contribuind la întregirea şi confirmarea autorităţii organizaţiilor/ instituţiilor abilitate şi la luarea deciziei (hotărârii) politice în materie de securitate.

8. României, ca stat membru al Uniunii Europene şi politica în materie de securitate naţională

Lumea pe care o trăim, o lume interdependentă, este din ce în ce mai complexă şi adesea periculoasă, faţă de care cetăţenii români devin tot mai conştienţi. Creşterea terorismului şi ameninţarea cu propagarea rapidă a diverse maladii infecţioase la scară planetară sunt o provocare pentru societatea noastră şi afectează sentimentul de securitate care joacă un rol primordial în calitatea vieţii. Românii înţeleg această nouă realitate. Ei ştiu că ameninţările securităţii individuale şi ale securităţii publice nu sunt singurele probleme cărora ţara trebuie să le facă faţă. De asemenea, România, în materie de securitate, trebuie să facă faţă aceloraşi provocări ca şi celelalte state ale lumii. Este vorba de terorismul internaţional, de proliferarea armelor de distrugere în masă, de criminalitatea organizată, de traficul de armament, de droguri, de fiinţe umane etc.
Pentru a răspunde acestor provocări, România duce o politică de securitate naţională adecvată, în sensul că aceasta din urmă este concepută ca un cadru strategic şi un plan de acţiune pentru ca guvernul să facă faţă ameninţărilor prezente şi viitoare.
Politica de securitate naţională a României este stipulată cu claritate în Carta albă a securităţii şi apărării naţionale, unde se arată că „Asigurarea securităţii naţionale a României reprezintă un proces continuu şi complex, extins asupra unui spectru larg de domenii, relaţii şi interdependenţe, destinat promovării intereselor şi obiectivelor de securitate ale statului, societăţii şi cetăţeanului”.
Pornind de aici se poate afirma că politica de securitate naţională este axată pe trei interese fundamentale în materie de securitate.
În primul rând, este vorba de protejarea României şi a românilor (în ţară şi în străinătate). În timp ce ameninţările cărora este expusă ţara noastră evoluează, interesele noastre în materie de securitate persistă. Interesul primordial al ţării noastre în materie de securitate naţională este să se protejeze pe sine şi pe cetăţenii săi, acasă şi în străinătate. În acest scop, guvernul trebuie să protejeze nu doar securitatea fizică a românilor, ci şi valorile lor fundamentale şi principalele instituţii ale statului.
În plus, guvernul are responsabilitatea de a apăra ţara împotriva ameninţărilor la adresa suveranităţii sale, ce merg de la intrarea ilegală până la incursiunile în apele noastre teritoriale.
De altfel, guvernul are obligaţia să ofere ajutor românilor ce muncesc în afara ţării sau călătoresc în străinătate. În plus, prezenţa internaţională a României poate face ca teritoriul său să fie o ţintă, de exemplu, pentru organizaţiile teroriste. Prin urmare, este imperativ ca instituţiile abilitate ale statului să ia măsuri de securitate eficace pentru a proteja cetăţenii români aflaţi în străinătate atât în misiuni oficiale (diplomaţi, militari etc.), cât şi la muncă sau în excursii.
Al doilea interes al României în materie de securitate este de a se asigura că ţara nu reprezintă o sursă de ameninţări ce vizează pe aliaţii săi. De altfel, România este percepută, acum, de aliaţii săi, dar şi de celelalte state, nu ca un consumator, ci ca un generator de securitate în regiune şi în lume.
Datorită relaţiilor de interdependenţă ce caracterizează lumea contemporană, este imposibil ca ţara noastră să se pună la adăpost de riscurile şi ameninţările de securitate. Evenimentele petrecute în lume în ultimii ani, la adresa securităţii naţionale, regionale şi internaţionale au demonstrat că orice stat al lumii poate deveni ţinta unor ameninţări de securitate. De aici, necesitatea colaborării statelor pentru a lupta concertat împotriva acestor ameninţări.
Cel de-al treilea interes de securitate al României priveşte contribuţia ţării noastre la securitatea internaţională. România contribuie la securitatea internaţională, chiar atunci când interesele noastre în materie de securitate nu sunt direct afectate. Ca urmare a evoluţiei mediului internaţional de securitate, numărul ameninţărilor externe ce ar putea avea o incidenţă asupra securităţii naţionale a României a crescut totuşi. Datorită dublului său statut – membru NATO şi UE -, România este implicată în activităţi de combatere a terorismului internaţional, a crimei organizate, a traficului de droguri etc. De aceea, ea poate deveni oricând ţinta unor atacuri teroriste sau a altor tipuri de ameninţări de securitate. Prin urmare, este absolut necesar ca ea să-şi asigure atât instrumentele proprii de răspuns la aceste ameninţări, cât şi cele obţinute prin apelul la structuri regionale (de exemplu, ale UE) şi internaţionale (de exemplu ale NATO).
La baza acestor interese stau valorile pe care România şi cetăţenii săi le promovează atât pe plan intern, cât şi extern, întrucât nu există un conflict între aceste valori şi angajamentele privind securitatea naţională. România, ca stat membru al Uniunii Europene, manifestă un ataşament profund faţă de democraţie, de primordialitatea dreptului, a respectului drepturilor persoanei şi al pluralismului. Modul nostru de viaţă este bazat pe deschiderea la nou, la inovaţii şi la acceptarea opiniilor celorlalţi, precum şi pe respingerea absolută a intoleranţei, a extremismului religios şi a violenţei. Desigur, pe plan intern, România nu se confruntă cu manifestări ale extremismului religios sau cu violenţa unor grupuri etnice faţă de altele. Totuşi, unele încercări de separare a unor zone pe criterii etnice sunt, dacă se iau în calcul manifestările etnicilor maghiari de a obţine autonomia teritoriilor în care ei formează populaţia majoritară.
Securitatea naţională are ca scop să preîntâmpine ameninţările ce riscă să mineze securitatea statului sau a societăţii. Aceste ameninţări, în general, pot fi îndepărtate, printr-o acţiune concertată a instituţiilor competente ale statului, pentru că indivizii şi colectivităţile nu au capacitatea de a le face faţă prin propriile mijloace. Totodată, securitatea naţională este strâns legată de securitatea personală şi de securitatea internaţională. Dacă cele mai multe infracţiuni criminale, de exemplu, sunt susceptibile să ameninţe securitatea personală, ele nu au, în general, aceeaşi capacitate pe care o are terorismul sau formele criminalităţii organizate de a mina securitatea statului sau a societăţii.
Mediul de securitate este afectat de un larg evantai de ameninţări interdependente. Un număr crescând de ameninţări la adresa securităţii internaţionale au o incidenţă directă asupra securităţii naţionale a României. Răspunsul dat diferă de tipul de ameninţare. Ameninţările complexe la care suntem expuşi evoluează fără încetare. Sistemul pe care-l punem la punct trebuie să fie în măsură să reacţioneze de o manieră proporţională cu ameninţările actuale, fiind, totodată, capabil să se adapteze rapid la noile tipuri de ameninţări. Întărirea securităţii noastre este, în definitiv, legată de gestionarea şi de reducerea riscurilor de securitate. Aceasta se face atât prin eforturi proprii, cât şi prin colaborare externă cu alte state şi organizaţii regionale şi internaţionale.
Politica de securitate naţională a României, ca stat membru al Uniunii Europene/UE şi, în acelaşi timp de membru al NATO, este parte integrantă a politicii de securitate a Europei, mai exact Politica Externă de Securitate Comună.
În legătură cu aceste aspecte Carta albă a securităţii şi apărării naţionale prevede: „Securitatea României ca stat european nu poate fi definită şi promovată decât în interiorul NATO şi UE şi în funcţie de politicile specifice ale celor două organizaţii, iar această premisă a fost şi este aplicată înainte de obţinerea calităţii de membru cu drepturi depline al celor doua organizaţii. De asemenea, rolul României în plan global este circumscris noului statut de membru NATO, precum şi unor angajamente şi politici stabilite prin parteneriatele dezvoltate cu alte state, definind modalităţi comune de acţiune şi promovare a unor interese de securitate mutual împărtăşite. Nu în ultimul rând, activarea şi dezvoltarea unor formate subregionale de cooperare în domeniul politic, diplomatic, militar sau economic, dezvoltarea unor proiecte transfrontaliere permit susţinerea politicilor naţionale într-un cadru conjugat de acţiune. Astfel, securitatea naţională a României se defineşte la intersecţia dintre supranaţionalitate, multinaţionalitate şi regionalitate, în aceeaşi măsură în care reprezintă o sumă a aspectelor şi proceselor interne statului şi societăţii româneşti.
Toate aceste elemente nu fac parte dintr-un proces conjunctural, substanţa acestuia fiind dată de necesitatea adaptării periodice la un complex de cerinţe, valori şi necesităţi naţionale şi internaţionale. De aceea, procesul nu va fi încheiat o dată cu integrarea României în NATO şi UE, ci va continua la alţi parametri în interiorul acestor organizaţii”.
Între Politica de securitate naţională a României, ca stat membru al Uniunii Europene/UE şi al NATO, şi Politica Externă de Securitate Comună există raporturi ce trebuie analizate pe două niveluri: general şi particular.
Nivelul general, se impune a fi descris şi analizat din perspectiva obiectivelor şi scopurilor urmărite de cele două.
Politica Externă de Securitate Comună serveşte punerii în practică a rolului politic mult mai activ al UE pe scena mondială în domeniul prevenirii şi soluţionării crizelor şi conflictelor ce se pot produce în afara frontierelor sale. Politica Externă de Securitate Comună este constituită pentru a pune de acord statutul economic deosebit de înalt al UE cu statutul său de actor politic internaţional.
Practic, Uniunea Europeană îşi face auzit glasul în materie de securitate şi apărare îndeosebi prin intermediul instrumentelor aşa-zis „clasice” - economice şi diplomatice. Dar lumea secolului XXI este din ce în ce mai complexă, interdependentă şi dinamică sub impactul a două mari procese: globalizarea şi integrarea regională. Prin urmare, soluţionarea crizelor şi conflictelor nu se mai poate face doar prin mijloace economice şi diplomatice, este tot mai mult nevoie de un instrument militar apt să intervină prompt acolo unde este necesar pentru a preveni crizele şi conflictele, a asigura pacea şi stabilitatea, pe propriul continent, dar şi în lume. În plus, ameninţările de securitate asimetrice solicită un răspuns adecvat din partea statelor, a organizaţiilor regionale şi internaţionale care îşi asumă responsabilităţi în acest domeniu. În acest context la nivelul UE a fost necesară elaborarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare.
Politica Europeană de Securitate şi Apărare este chemată să contribuie la definirea clară şi concretă a statutului şi rolului de actor politic mondial al UE. Totuşi, se cuvin făcute câteva menţiuni: Politica Europeană de Securitate şi Apărare exclude orice formă de apărare teritorială. Prin urmare, chiar dacă există acorduri bilaterale între statele membre ale Uniunii, ele nu au nimic comun cu Politica Europeană de Securitate şi Apărare. Ele se referă la asistenţa şi sprijinul militar mutual pe care respectivele ţări şi le acordă în cazul unui atac militar extern asupra teritoriului lor naţional. Altfel spus, fiecare stat naţional trebuie să se ocupe direct de apărarea sa, fie în mod individual, fie într-o manieră colectivă, adică prin intermediul calităţii de membru al unei organizaţii politico-militare; Politica Europeană de Securitate şi Apărare are ca obiectiv esenţial promovarea intereselor de securitate şi apărare ale Uniunii Europene ca entitate, şi nu ale unui stat membru sau ale altuia. De altfel, Constituţia Europeană are articole ce stipulează expres rolul Uniunii în materie de politică externă şi de securitate comună şi defineşte foarte clar competenţa Uniunii în materie de Politică Externă şi Securitate Comună, indicând că sunt acoperite toate domeniile politicii externe, ca şi ansamblul chestiunilor referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv pregătirea progresivă a unei politici de apărare comună ce poate duce la apărarea comună/colectivă. Totodată, este prevăzut expres că „Statele membre sprijină activ şi fără rezerve politica externă şi de securitate comună a Uniunii într-un spirit de loialitate şi solidaritate mutuală şi respectă acţiunea Uniunii în acest domeniu. Ele se abţin de la orice acţiune contrară intereselor Uniunii sau susceptibile de a-i afecta eficacitatea”. Prin urmare, aceste prevederi ca şi altele din conţinutul Constituţiei Europene sunt foarte explicite în ceea ce priveşte statutul şi rolul Uniunii în materie de securitate a sa şi a statelor membre.
În acelaşi timp, Politica Europeană de Securitate şi Apărare poate însemna o specializare pe funcţii militare. Aceasta se traduce printr-o contribuţie diferită a statelor membre la constituirea Politicii Europene de Securitate şi Apărare, desigur în raport cu potenţialul lor economic, mărimea populaţiei şi evident forţa militară de care dispun. De altfel, fiecare stat membru îşi anunţă disponibilitatea în ceea ce priveşte contribuţia cu resurse umane, materiale şi financiare la constituirea Politicii Europene de Securitate şi Apărare; Politica Europeană de Securitate şi Apărare nu este sinonimă cu crearea unei forţe armate distincte a Uniunii Europene. Desigur, există organe de conducere şi planificare militare la nivelul Uniunii, dar nu şi o armată proprie. Structurile militare ce vor executa misiuni potrivit Tratatului Petersberg şi a Constituţiei pentru Europa provin din statele membre ale Uniunii. Comitetul politic şi de securitate (COPS), Comitetul militar al UE (CMUE) şi statul major militar al UE (StMUE). De fapt, punerea în practică a PESA se face cu ajutorul unor actori şi instrumente ale Politicii Europene de Securitate Comună; la aceste misiuni de gestionare a crizelor civile şi militare se adaugă componenta prevenirii conflictelor a Politicii Europene de Securitate şi Apărare. În acest scop, există capacităţi militare şi civile pe care Uniunea Europeană le foloseşte la nevoie în exercitarea rolului său de actor mondial, ce şi-a asumat responsabilităţi noi în materie de securitate, menţinerea şi/sau restabilirea păcii pe continent sau oriunde în lume.
Politica Europeană de Securitate şi Apărare are menirea de a promova şi apăra interesele generale în materie de securitate ale Uniunii Europene ca entitate economică, socială şi politică. Prin aceasta, desigur, are loc şi o promovare a intereselor de securitate ale statelor membre, cu atât mai mult cu cât o serie de măsuri privind securitatea europeană se iau prin consens de către acestea.
Prin urmare, se poate afirma că Politica Europeană de Securitate şi Apărare, la nivel general, reprezintă un cadru de manifestare a intereselor de securitate ale statelor membre ale Uniunii. Dar, există şi interese naţionale în materie de securitate, care pot avea şi alt cadru de manifestare decât cel oferit de Uniune prin intermediul Politicii Europene de Securitate şi Apărare. Astfel, statele membre ale Uniunii au relaţii diverse şi cu alte state şi organizaţii regionale şi internaţionale, în mod individual, ceea ce se poate exprima prin interese comune într-un anumit domeniu şi spaţiu. De exemplu, Uniunea Europeană, ca entitate, are relaţii economice cu China sau altă ţară, dar şi un stat membru poate avea raporturi economice şi de altă natură cu acelaşi stat, ca şi Uniunea. De aici, necesitatea promovării intereselor naţionale de securitate şi într-un cadru bilateral.
La nivel particular, adică al fiecărui stat membru, interesele naţionale de securitate se apără şi promovează de către fiecare ţară în parte. De aceea, fiecare stat dezvoltă capacităţi militare şi civile adecvate obiectivelor şi scopurilor în materie de securitate pe care şi le propune. Aceasta întrucât fiecare stat membru are şi o politică proprie de securitate şi apărare naţională pe care o promovează şi prin alte mijloace şi în alt cadru decât cel oferit de Uniunea Europeană.
Interesele naţionale în materie de securitate au elemente comune tuturor statelor membre, dar şi componente diferenţiate, specifice fiecărei ţări din UE.

*
*         *

Concluzii

Uniunea Europeană este o entitate deosebită ce joacă un însemnat rol pe scena lumii. Dimensiunile economică şi diplomatică sunt foarte bine definite, spre deosebire de cea militară, în prezent în curs de formare. Este vorba, desigur, de Politica Europeană de Securitate şi Apărare, ca element structural al celui de-al doilea pilon al Uniunii Europene, adică Politica Externă şi de Securitate Comună.
Există cadrul instituţional adecvat promovării şi dezvoltării Politicii Europene de Securitate şi Apărare. În continuare se impune doar transpunerea în practică a prevederilor tratatelor semnate de către statele membre ale Uniunii.
România, ca stat membru al Uniunii beneficiază de avantajele oferite de aceasta în materie de securitate, dar îşi asumă şi noi responsabilităţi la nivel continental, şi nu numai.
Responsabilităţile noi, în materie de securitate şi apărare, pe care şi le asumă voluntar Uniunea Europeană vor duce la creşterea rolului acesteia de actor politic mondial. Implicarea activă a UE în prevenirea şi soluţionarea crizelor şi conflictelor, precum şi în promovarea democraţiei şi prosperităţii şi dincolo de frontierele sale devin tot mai mult o realitate. Uniunea Europeană întreţine relaţii comerciale, culturale, politice şi diplomatice cu majoritatea statelor lumii, care îi împărtăşesc valorile şi principiile, se manifestă tot mai activ în domeniul prevenirii şi rezolvării crizelor şi conflictelor de pe continent şi din lume. PESA este instrumentul care îi permite un asemenea comportament internaţional.
Având în vedere statutul ţării noastre, de membru al UE şi responsabilităţile ce decurg de aici în domeniul asigurării securităţii interne şi internaţionale, se impun a fi adoptate o serie măsuri. După opinia noastră, prioritară ar fi o sporire a operaţionalizării structurilor de reacţie la crize, pentru a acţiona rapid şi mai eficace în contextul Politicii Europene de Securitate şi Apărare şi al responsabilităţilor naţionale interne, o consolidare a laturii materiale a gestionării crizelor şi dezastrelor, precum şi o îmbunătăţire a sistemului naţional de protecţie şi avertizare a populaţiei asupra iminenţei producerii unor situaţii de criză.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


1.    Constituţia României, 1991, cu modificările şi completările ulterioare – republicată în 2003.
2.    Preşedinţia României, Strategia de Securitate Naţională, Bucureşti, 2007.
3.    Guvernul României, Carta albă a securităţii şi apărării naţionale, Bucureşti, 2004.
4.    *** Traité établissant une Constitution pour l'Europe, http://europa.eu.int/ constitution/download/print-fr.pdf, art.I-16 şi art. III-294.
5.    Werner Bauwens şi Luc Reychler, Arta prevenirii conflictelor, traducere: Anda Filip şi Mirela Hagiopol, Bucureşti, 1996.
6.    Paul Claval, Geopolitică şi geostrategie. Gândirea politică, spaţiul şi teritoriul în secolul al XX-lea, Editura Corint, Bucureşti, 2001.
7.    *** Carta pentru Securitate Europeană, http://www.osce.org/docs/english.
8.    *** Analiza securităţii internaţionale, în http://www. studiidesecuritate.ro
9.    *** www.globalsecurity.org
10.    Alvin şi Heidi Toffler,  Război şi antirăzboi – supravieţuirea în zorii secolului XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2002.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro