1 Teoria zonei pivot

Sir Halford Mackinder (1861-1947) a fost decanul celebrei Facultăţi de ştiinţe economice şi politice din Londra şi vicepreşedinte al Societăţii Regale de Geografie. Expune pentru prima dată ideile sale de geopolitică în comunicarea intitulată “Pivotul geografic al istoriei” (“The Geographical Pivot of History”), prezentată la Societatea regală pentru geografie în anul 1904. Ideea centrală a prelegerii era aceea că istoria universală şi politica mondială au fost puternic influenţate de imensul spaţiu din interiorul Eurasiei, iar dominarea acestui spaţiu reprezintă fundamentul oricărei încercări de dominare a lumii.
“Aruncând o scurtă privire asupra şuvoiului larg al apelor istoriei - scria el - nu putem înlătura gândul referitor la o anumită presiune a realităţilor geografice asupra acesteia. Spaţiile vaste ale Eurasiei, inaccesibile navelor maritime, acoperite acum de o reţea de căi ferate  - nu constituie oare tocmai ele astăzi regiunea axială a politicii mondiale? Aici au existat şi continuă să existe condiţii pentru crearea unei puteri militare şi economice mobile… Rusia a luat locul imperiului mongol. Raidurile centrifugale ale popoarelor stepei au fost substituite  de presiunile acesteia asupra Finlandei, Scandinaviei, Poloniei, Turciei, Persiei, Chinei. La scară globală ea ocupă o poziţie strategică centrală, comparabilă cu poziţia Germaniei în Europa. Poate executa lovituri în toate direcţiile, dar poate fi şi lovită din toate aceste direcţii… Este puţin probabil ca oricare dintre revoluţiile sociale imaginabile să îi poată schimba raportul fundamental faţă de spaţiile geografice nemărginite ale existenţei sale…”
El a evidenţiat cu pregnanţă însemnătatea realităţilor geografice  în politica mondială, considerând că una dintre cauzele care au provocat - direct sau indirect - războaiele de proporţii din istoria omenirii este “distribuţia neuniformă a pământurilor mănoase şi poziţiile strategice diferite de pe suprafaţa planetei noastre”.
Referindu-se la expunerea lui Mackinder din 1904, Karl Haushofer aprecia: “O grandioasă explicaţie a politicii mondiale, comprimată în câteva pagini”(Pozdneakov, “Geopolitica”, pag. 30).
 În 1919, în timpul Conferinţei de pace de la Paris, Mackinder publică lucrarea “Idealurile democratice şi realitatea” (“Democratic Ideals and Reality”). În Marea Britanie s-a dat puţină atenţie acestei lucrări. Ca o ironie, ecoul scrierilor lui Mackinder are loc în Germania, atât de frământată după primul război.
Evenimentele din timpul celui de-al doilea război mondial au trezit, în cele din urmă, interesul pentru ideile din opera lui Mackinder şi în Marea Britanie. Lucrarea “Idealurile democratice şi realitatea” este retipărită în 1942, exact în aceeaşi formă în care fusese publicată prima dată. Mai mult, în 1943, în numărul din iulie al revistei “Foreign Affairs”,  într-o formă modificată şi adusă la zi, apare comunicarea din 1904, cu titlul “The Round World and the Winning of  the Peace”.
Opera lui Mackinder reprezintă o interpretare cu finalitate strategică a geografiei lumii. Pentru a înţelege ideile sale, este nevoie să abandonăm împărţirea clasică a globului în oceane şi continente şi să operăm cu noţiunile pe care ni le propune autorul englez: insula lumii şi oceanul planetar.  Unitatea oceanelor, consideră Mackinder, este mai bine surprinsă de termenul ocean planetar decât de denumirile Atlantic, Pacific, Indian. Datele fizice susţin această împărţire. Din suprafaţa totală a globului trei pătrimi sunt ocupate de apă. Numai o pătrime revine uscatului, iar din această suprafaţă două treimi revin insulei lumii, formată din Europa Asia şi Africa, în timp ce cealaltă treime este formată din America de Nord şi de Sud şi din Australia. De ce consideră Mackinder că Africa face parte din insula lumii? Iată argumentele: există o unire perfectă între Africa şi Asia în zona  Suez  (despărţirea s-a făcut de către om prin construirea Canalului de Suez, n. n.) şi una aproape perfectă la strâmtoarea Bab-el-Mandeb. Concomitent, continentul negru este despărţit de Europa doar de câţiva kilometri de apă în zona strâmtorii Gibraltar.
Întrucât există un ocean planetar, dominat la acea vreme în mod limpede de către Marea Britanie, autorul îşi concentrează analiza pe insula  lumii. Sunt numeroase argumentele în favoarea acestui demers. Mai întâi, este vorba despre faptul că insula lumii ocupa cea mai mare parte din suprafaţa de uscat a globului. Apoi, pe această porţiune a pământului trăia majoritatea populaţiei lumii. În plus, insula lumii conţinea cele mai mari bogăţii naturale.
Cum spuneam mai înainte, analiza geografului englez are obiective strategice clare. El observase că pe această suprafaţa de pământ  existau deja state puternice care puteau să ajungă la dominarea întregii zone euroasiatice. În eventualitatea dezechilibrării balanţei de putere în favoarea unui singur stat, acesta s-ar fi putut extinde până la ţinuturile marginale ale Eurasiei, iar vastele resurse continentale ar fi putut fi folosite pentru construirea unei flote puternice, ceea ce ar fi reprezentat o sfidare la adresa supremaţiei oceanice a Marii Britanii.
Din această perspectivă, Mackinder elaborează o teorie cu totul diferită privitoare la posibilităţile de dominare a continentului euroasiatic. Cheia adevărată a acestei dominaţii este, potrivit lui Mackinder, asigurarea controlului asupra  “ariei pivot” care se întinde de la Europa de est, trece  peste stepele şi pădurile siberiene, până aproape de oceanul Pacific. Autorul englez numeşte această regiune vastă “inima lumii”(heartland); în linii mari ea coincide cu teritoriul Rusiei (harta 2).
De ce este importantă această zonă centrală a continentului euroasiatic? Pentru că ea conţine mari bogăţii naturale şi are o poziţie cheie pentru comunicarea între şi legătura dintre diferite zone ale globului. Ea este înconjurată de ceea ce Mackinder numeşte inner (marginal) crescent, un cerc de state situate pe continent, dar care prezintă un important fronton maritim (oceanic). Între ele figurează Germania, Turcia, India, China. Urmează un outer (insular) crescent, un cerc de state geograficeşte exterior continentului propriu zis, cum ar fi Marea Britanie, Africa de Sud, Japonia. Mackinder considera, în acel moment că SUA sunt aşa de îndepărtate de zona pivot a lumii încât nu le introduce nici în rândul statelor care alcătuiesc outer crescent (harta3).
Autorul englez stabileşte trei condiţii, trei reguli sau paşi pentru dominarea zonei pivot şi, apoi, a întregii lumi, lansând o formulă care a făcut carieră:


1 “Cine stăpâneşte Europa de est stăpâneşte inima lumii;
Cine stăpâneşte inima lumii stăpâneşte Insula Lumii;
Cine stăpâneşte Insula Lumii stăpâneşte lumea”.

Din construcţia autorului nu putem omite întrebările şi preocupările unui savant englez privitoare la fenomenele politice care puteau avea loc pe continent. De pildă, Mackinder a observat că nu există bariere naturale importante între Germania şi Rusia, ceea ce a făcut posibile mişcările masive de populaţie de la începutul mileniului şi ceea ce explică uşurinţa cu care turcii, de pildă, venind din Asia, au invadat Europa. De ce nu ar putea avea loc şi o mişcare în sens invers? se întreabă autorul englez. În fond, Mackinder  era preocupat fie de o apropiere între Germania şi Rusia, fie de o  expansiune a Germaniei spre răsărit, până la punctul în care să controleze chiar zona pivot.
Pe de altă parte, el consideră că există trei puteri continentale care au cucerit poziţii dominante în zona axială (zona pivot): Germania, Rusia, China. Temerea sa era generată de o eventuală apropiere dintre statele axiale, ceea ce ar fi reprezentat un pericol la adresa puterii Marii Britanii. Ca modalitate de prevenire a constituirii unei asemenea axe, Mackinder preconiza intensificarea relaţiilor de bună colaborare dintre Marea Britanie şi Rusia.
În 1943, Mackinder a reiterat ideea privitoare la existenţa heartlandu-lui, pe care o considera mai validă şi mai utilă în contextul evenimentelor celui de-al doilea război mondial. Concomitent, el a operat unele modificări ale concepţiei sale. De data aceasta, el include în heartland şi o parte din SUA, de la fluviul Missouri până la coasta de est (era, în fond, recunoaşterea rolului din ce în ce mai mare pe care SUA îl jucau în politica mondială). În noua configuraţia a zonei pivot, oceanul Atlantic este denumit ocean interior, Marea Britanie o Maltă la o altă scară, iar Franţa un cap de pod ( bridgehead ). Este interesant de arătat că geograful englez consideră SUA o bază imensă, care datorită întinderii poate fi foarte greu cucerită. De fapt, SUA ar reprezenta un tip de heartland de dimensiuni  mai mici în cadrul insulei lumii. Prin developarea importanţei strategice a acestei zone, Germania, consideră autorul englez, poate fi controlată din două direcţii (harta4).
Nu putem să nu menţionăm în acest context că existenţa unei mase compacte de pământ, precum heartland-ul a generat un tip special de strategie de apărare. Cum menţionau şi R. Fifierd şi E. Pearcy, ea constă în tehnica de a “vinde” spaţiu pentru a câştiga timp şi de a construi la mare distanţă în spatele frontului o industrie de apărare. Autorii amintiţi denumesc această strategie “strategia apărării în adâncime” (“Geopolitics in Principle and Practice”, pag. 133).
În articolul “The Round World and the Winning of the Peace” publicat în “Foreign Affairs” din iulie 1943, Mackinder ajunge la concluzia considerată inevitabilă că “dacă Uniunea Sovietică termină războiul victorioasă, atunci va fi sigur că ea este cea mai mare putere de uscat, mai mult va fi puterea care ocupă poziţia de apărare cea mai avantajoasă din punct de vedere strategic. Heartland-ul reprezintă cea mai mare fortăreaţă de pe pământ şi pentru prima dată în istorie este ocupat de o forţă militară care îşi este suficientă atât din punct de vedere al cantităţii cât şi al calităţii”(R. Fifield and E.Pearcy, “Geopolitics in Principle and Practice”, pag. 135).
O concepţie precum cea a lui Mackinder nu putea apărea decât după ce cunoaşterea pământului şi explorarea fiecărui continent erau încheiate, după ce luase sfârşit un secol dens în evenimente politice, în care lumea asistase la ridicarea a două noi puteri, ambele continentale. Mai întâi, Rusia, care a ajuns la începutul veacului trecut la Prut şi la gurile Dunării, aşa încât Anglia şi Franţa au trebuit să poarte un război (războiul Crimeii) pentru a-i opri înaintarea impetuoasă spre Europa. Apoi Germania, care în 1870 a învins Franţa, devenind una dintre primele puteri ale Europei. Era deci acum posibil nu numai să fie construită o concepţie globală privitoare la spaţiul terestru, ci şi o concepţie care să cuprindă ierarhii de importanţă a diferitelor zone şi regiuni ale lumii, cum erau ele recomandate de cercetarea geografică, precum şi de cea istorică. Cu alte cuvinte, această vedere globală nu este numai atotcuprinzătoare, geografic vorbind, ci are şi o pregnantă dimensiune epistemologică, întrucât în tabloul de ansamblu,  formele geografice şi evenimentele istorice sunt prezentate într-o “reală proporţie”.
Mackinder vede existenţa noastră ca o unitate a contrariilor geografice:  Om şi Natură, puteri continentale şi puteri maritime, “inner or marginal crescent”, “outer or insular crescent” Astfel, el oferă un tablou al vieţii politice internaţionale ca un spectacol spaţial, ca o reală dramă teatrală (“the stage of the whole world“) în care actorii sunt reprezentaţi de regiunile lumii şi de legile pe care le ascunde dispunerea formelor geografice ale globului pământesc.
Pentru cei ce se vor arăta surprinşi de importanţa decisivă pe care Mackinder o acordă heartlandului, vom menţiona ceea ce s-a remarcat deja în literatura de specialitate că teoria autorului englez a fost elaborată într- un moment când “zona pivot” nu avea o contragreutate de ordin geopolitic. La începutul secolului această contragreutate nu putea fi reprezentată nici de Germania, nici de Marea Britanie, nici chiar de Europa în ansamblu. Cine priveşte atent harta continentului va observa fără greutate că Europa nu este decât o prelungire a blocului masiv de pământ euroasiatic. La acea vreme nici SUA nu aveau o prezenţă impunătoare pe scena economică şi politică a lumii, deşi observatorului atent nu putea să-i scape faptul că această ţară întrunea mai toate condiţiile pentru a ajunge o superputere. Ceea ce a devenit foarte clar în timpul şi după cel de-al doilea război mondial. Este, neîndoielnic, un merit al lui Mackinder că a modificat teoria sa în acord cu evoluţiile semnificative pe plan mondial, acordând unei zone din SUA statutul de heartland de dimensiuni reduse.


Cele mai ok referate!
www.referateok.ro