Societatea in nume colectiv (SNC)

Cel mai vechi tip de societate comercială cunoscut. Fiecare asociat răspunde integral şi solidar cu întregul său patrimoniu personal pentru datoriile societăţii.
(solitar - singur; solidar - asociat cu cineva)
Contractul de societate în nume colectiv poate fi încheiat între persoane fizice, persoane fizice şi juridice sau numai între persoane juridice. Creditorii societăţii în nume colectiv sunt plătiţi în special din bunurile societăţii dar au şi un drept de gaj asupra averii oricărui asociat, chiar dacă asupra acestor averi vin în concurs şi creditorii proprii ai asociaţilor
E o societate de persoane, fiind constituită în considerarea calităţilor personale a celor 2 sau mai mulţi asociaţi.
SNC se înfiinţează prin încheierea unui contract şi a unui statut între asociaţi.

 

Societatea în comandită simplă - SCS
reuneşte două categorii de asociaţi:

comanditaţii - au aceeaşi poziţie în societate ca asociaţii în nume colectiv, ei răspund nelimitat şi solidar pentru întregul pasiv.
comanditarii - furnizează capital care formează capitalul social, mărginîndu-şi riscurile la aportul lor la capitalul social.
Situaţia comanditarului poate fi confundată cu a unei persoane care împrumută comanditatului bani.
Diferenţe :

Se constituie prin contract şi statut.

 

Societatea  pe acţiuni - SA                                                                     
Se caracterizează prin aceea că toţi asociaţii au calitatea de acţionari.
Există societăţi care pot avea doar această formă de organizare.
          ex: bănci, societăţile de asigurare.
Pot fi înfiinţate atât timp cât au capital social minim 1.000.000, număr minim de asociaţi 5, cel maxim nelimitat.
Avantajul pe care-l reprezintă aceste societăţi e acela că acţiunile sunt facil de transmis, în cazul acţiunilor la purtător neîntocmindu-se nici un act.
Dezavantajul societăţilor pe acţiuni, în general au un număr mare de asociaţi care nu sunt comercianţi toţi.
Hotărârile SA se iau cu votul majorităţii capitalului social.

Societatea în comandită pe acţiuni - SCA
Ca şi în cazul SCS există două feluri de asociaţi:

comanditaţii - răspund solidar şi nelimitat de datoriile societăţii
comanditarii - au doar calitatea de acţionari

Societatea cu răspundere limitată - SRL
E societatea în care părţile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile şi care nu pot fi cedate altor persoane decât dacă acestea din urmă sunt agreate de majoritatea celorlalţi asociaţi. Din acest punct de vedere SRL e o asociaţie de persoane. SRL e şi o asociaţie de capital deoarece asociaţii răspund numai în limita aportului lor la existenţa societăţii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societăţii numai în limita capitalului subscris.

 

Întreprindere de comerţ şi fondul de comerţ
În sens uzual întreprinderea reprezintă unitate economică de producţie. Întreprinderea privită şi din alt punct de vedere, fiind atît un mecanism productiv, dar şi un grup uman coordonat de un organizator.

Fondul de comerţ
Legea nu defineşte fondul de comerţ dar face referire la acesta în situaţia în care el este gajat, închiriat sau înstrăinat. Fondul de comerţ a fost definit iniţial ca fiind un ansamblu al bunurilor pe care comerciantul le grupează afectîndu-le propriului său comerţ.
În practică s-a statuat că fondul de comerţ e o universalitate de fapt, de bunuri corporale şi incorporale, active şi pasive.

"Deci fondul de comerţ poate fi definit ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale şi incorporale pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale, în scopul atragerii clienteli şi, implicit, obţinerii de profit." - Prof. dr. Stanciu D. Cărpenaru.
Bunuri materiale: imobilul în care se exercită comerţul dacă e proprietate al comerciantului, maşini unelte, instalaţii, mărfuri, ambalaje, mobilier, materii prime, stocuri de combustibil.
Bunuri incorporale: dreptul asupra numelui comercial, asupra emblemei, asupra mărcilor de fabrică, a brevetelor de invenţii, dreptul de autor, dreptul asupra clientelei.

Caracteristicile fondului de comerţ
Este o universalitate de fapt pentru că reuneşte un complex de bunuri eterogene, iar această reunire este rezultatul exclusiv al voinţei titularului.
Fondul de comerţ e un bun mobil, deoarece, deşi cuprinde în componenţa sa şi bunuri imobile, elementele care precumpănesc sunt bunuri mobile. Este un bun incorporal, deoarece în componenţa sa precumpănesc  bunurile cu caracter incorporale, care au, în cadrul fondului de comerţ, o vocaţie de statornicie mai pronunţată.
Din ultimele 3 caracteristici se desprind mai multe consecinţe pe plan juridic:

Obiectul activităţii societăţii
Societatea comercială poate avea ca obiect numai efectuarea actelor de comerţ.
Determinarea obiectului societăţii prezintă importanţă deoarece: