Societatea în comandită simplă - SCS
reuneşte două categorii de asociaţi:

comanditaţii - au aceeaşi poziţie în societate ca asociaţii în nume colectiv, ei răspund nelimitat şi solidar pentru întregul pasiv.
comanditarii - furnizează capital care formează capitalul social, mărginîndu-şi riscurile la aportul lor la capitalul social.
Situaţia comanditarului poate fi confundată cu a unei persoane care împrumută comanditatului bani.
Diferenţe :

Se constituie prin contract şi statut.
Comanditarii:

Comanditaţii
Le sunt aplicabile dispoziţiile legale prevăzute pentru asociaţii SNC-urilor.
Moartea unicului comanditat atrage dizolvarea societăţii dacă nu există clauză de continuare cu moştenitorii. Această clauză nu e aplicabilă dacă toţi moştenitorii sunt minori, întrucât minorii nu se pot obliga solidar şi nemărginit pentru nici un fel de datorie.

Administrarea SCS

Potrivit art. 3 din Legea nr. 31/1990, în contractul de societate trebuie să se prevadă "asociaţii care administrează şi reprezintă socitatea, cu stabilirea puterilor lor."
În cazul societăţii în comandită simplă, calitatea de administrator o pot avea numai asociaţii comanditaţi (art. 58 din Legea nr. 31/1990). Excluderea asociaţilor comanditari se explică prin caracterul limitat al răspunderii lor pentru obligaţiile sociale.
Astfel, în contractul de societate vor fi desemnaţi, ca administratori şi reprezentanţi ai societăţii, numai asociaţii comanditaţi.
Cu toate că asociaţii comanditari nu pot avea calitatea de administrator, totuşi, legea le recunoaşte posibilitatea de a încheia anumite operaţii. Potrivit art. 59 din Legea nr. 31/1990, comanditarul poate încheia operaţii în contul societăţii numai în baza unei procuri speciale pentru operaţiile determinate, dată de la reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. În cazul în care acţionează fără o astfel de procură, comanditarul devine răspunzător faţă de terţi, nelimitat şi solidar, pentru toate obligaţiile societăţii contractate de la data operaţiei încheiate de el.

 

 

 

 

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro