1

Contabilitatea operatiunilor diverse

 

 

Operatiunile diverse evidentiază relatiile băncilor cu persoane fizice si juridice care se referă la următoarele aspecte:

> datorii si creante privind personalul;

> datorii si creante privind asigurările si contributiile sociale;

> datorii si creante privind relatiile cu bugetul statului;

> datorii si creante din relatiile cu asociatii si actionarii;

> datorii si creante din relatiile cu diversi debitori si creditori.

Principiile de organizare a contabilitătii acestor operatiuni au la bază prevederile Legii contabilitătii nr.8271991, modificată si completată prin OG nr.61/2001.

 

1 Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul

         Odată cu introducerea în România a sistemului de impozitare a venitului global, începând cu 01.01.2000, salariile acordate de bănci angajatilor se supun procedurii de globalizare în vederea determinării venitului anual global impozabil.

         Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în

natură, obtinute de o persoană fizică ce desfăsoară o activitate în baza unui contract

individual de muncă, indiferent la perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate si pentru concediul de îngrijire a copilului în vârstă de până la 2 ani.

         Decontările cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile,

adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihnă si cele pentru incapacitate temporară de muncă suportate din fondul de salarii, precum si alte drepturi în bani si în natură datorate de bancă personalului pentru munca prestată.

        Datoriile si creantele privind personalul apar în urma unor prestatii ale

salariatiilor, care sunt remunerate de bancă.

         Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihnă si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la personal, se înregistrează la sfârsitul exercitiului ca alte datorii si creante în legătură cu personalul.

         Drepturile de personal neridicate în termen de 3 zile se înregistrează într-un

cont distinct pe persoane.

         Retinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau alte obligatii datorate tertilor (popriri, pensii alimentare), se efectuează doar în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.

          Datoriile fată de personal pot fi clasificate în datorii curente aflate în termen

de exigibilitate, datorii neexigibile si datorii provenind din salarii sau alte drepturi

neridicate la termen.

         La rândul lor, datoriile în termen pot fi clasificate în functie de sursa sau

scopul pentru care se plătesc în: datorii care se suportă din fondul de salarii, datorii

care se suportă din fondul de participare la profit si datorii care se suportă din

fondul asigurărilor sociale.

         Banca efectuează si retinerile din remuneratia personalului conform

legislatiei în vigoare.

         Plata salariilor nete, rămase după oprirea retinerilor, se face în numerar prin

casierie sau prin virament în cont bancar.

         Datoriile si creantele privind personalul sunt înregistrate în contabilitate cu

ajutorul contului 351 "Personal si conturi asimilate", dezvoltat pe mai multe conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:

3511 „Personal - remuneratii datorate"

3512 „Personal - ajutoare materiale datorate"

3513 „Participarea personalului la profit"

3514 „Avansuri acordate personalului"

3515 „Drepturi de personal neridicate"

3516 „Retineri din remuneratii datorate tertilor"

3519 „Alte datorii si creante în legătură cu personalul"

Conturile 3511, 3512, 3513, 3515, 3516 sunt conturi de pasiv, se creditează cu sumele datorate de bancă salariatilor si se debitează la plata acestora către salariati.

Contul 3514 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ, se debitează la plata avansului către salariati si se creditează la deducerea acestuia din salariu, în corespondentă cu contul 3511 "Personal- remunerarii datorate".

 

2 Contabilitatea datoriilor si creantelor privind asigurările si protectia socială

         Conform reglementărilor în vigoare, persoanele juridice si fizice care angajează personal salariat au obligatia plătii contributiei la sistemul public de pensii si alte drepturi se asigurări sociale, în functie de conditiile de muncă în care este încadrat personalul angajat, si să contribuie la bugetul asigurărilor pentru somaj, într-o cotă stabilită, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare. Contributiile suportate de bancă sunt următoarele:

> contributia pentru formarea fondului de asigurări sociale, stabilită în functie de conditiile de muncă ( la bănci sunt conditii normale de muncă, procentul fiind de 24,5% din salariul brut);

> contributia la asigurările sociale de sănătate (7%);

> contributia la fondul de somaj (3,5%);

> fondul pentru accidente si boli profesionale (0,5%).

Contributiile suportate de angajat sunt următoarele:

> contributia la fondul de asigurări sociale (9,5%);

> contributia la asigurările sociale de sănătate ( 6,5%);

> contributia la fondul de somaj (1%);

> impozitul pe salarii.

         Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligatiile suportate de angajator (bancă), si de angajat.

         Pentru evidentierea datoriilor si a creantelor privind asigurările si protectia

socială se utilizează contul 352 "Asigurări sociale, protectie socială si conturi

 

 

asimilate. Acest cont are mai multe conturi sintetice de gradul II si III pe feluri de

contributii, astfel:

3521 „Asigurări sociale"

0 „Contributia unitătii la asigurările sociale"

1 „Contributia personalului pentru pensia suplimentară"

2 „Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sănătate"

3 „Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate"

3522 „Ajutor de somaj"

0 „Contributia unitătii la fondul de somaj"

1 „Contributia personalului la fondul de somaj"

3526 „Alte datorii si creante sociale"

0 „Alte datorii sociale"

1 „Alte creante sociale"

1

Toate conturile sunt de pasiv, exceptie făcând contul 35262 "Alte creante

sociale", care este de activ.

         Conturile de pasiv se creditează la înregistrarea datoriei de plată fată de

bugetele asigurărilor si protectiei sociale si se debitează la stingerea acestor

obligatii, prin efectuarea vărsămintelor.

3 Contabilitatea datoriilor fată de bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate în cadrul decontărilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind:

impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe salarii, subventiile de

primit si alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate.

         Contul 353 „Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" prezintă

următoarele conturi sintetice de gradul II si III:

3531 „Impozitul pe profit"

0 „Impozitul pe profitul curent"

1 „Impozitul pe profitul amânat"

3532 „Taxa pe valoare adăugată"

0 „TVA de plată"

1 „TVA de recuperat"

0 „TVA deductibilă"

1 „TVA colectată"

2 „TVA neexigibilă"

3533 „Impozitul pe salarii"

3534 „Subventii"

3536 „Alte impozite taxe si vărsăminte asimilate"

3538 „Fonduri speciale, taxe si vărsăminte asimilate"

3539 „Alte datorii si creante cu bugetul statului"

0 „Alte datorii fată de bugetul statului"

1 „Alte creante fată de bugetul statului"

         Metodologia de calcul a impozitului pe profit, obligă agentii economici să contabilizeze impozitele exigibile si/sau aferente anului fiscal la care se referă.

         Baza de calcul a impozitului pe profit este profitul impozabil care se calculează ca diferentă între veniturile realizate din orice sursă si cheltuielile

efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile

neimpozabile si se adaugă cheltuielile nedeductibile, conform relatiei:

Pim = Vt-Ct-Vn + C„

Pjm - profitul impozabil

Ct - cheltuieli totale

Vn- venituri neimpozabile

C„- cheltuieli nedeductibile

în categoria veniturilor neimpozabile se cuprind:

> dividendele primite de către o persoană juridică română de la o altă

persoană juridică română;

> diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori compensarea unor creante de la societatea la care se detin participatiile;

> veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile.

         Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt reglementate în legea 414/2002, art.8. Specific activitătii bancare sunt următoarele:

> rezerva, în limita a 5% din profitul contabil, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat;

> sumele utilizate de bănci si cooperativele de credit pentru constituirea si majorarea rezervelor si provizioanelor sunt deductibile;

> cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât 1;

> în cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operational utilizatorul poate deduce chiria.

         La bănci, impozitul pe profit se calculează lunar, cumulat de la începutul anului.

Taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat se stabileste lunar, pe bază de decont, ca diferentă între valoarea taxei exigibile bunurilor livrate sau serviciilor prestate (35327 „TVA colectată") si a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri si servicii (35326 „TVA deductibilă").

         Diferetaa de taxă, în plus sau în minus, între TVA colectată si TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (35323 „TVA de plată", respectiv 35324 „TVA de recuperat") si se regularizează în conditiile legii.

         Conturile 35324 "TVA de recuperat" si 35326 "TVA deductibilă" sunt conturi de activ, 35323 "TVA de plată", 35327 "TVA colectată" sunt de pasiv, iar 35328 "TVA neexigibilă" este cont bifunctional. Evidentierea înregistrărilor privind TVA-ul este identică ca în contabilitatea financiară,

         De remarcat că societătile bancare sunt exceptate de la plata TVA. Băncile sunt obligate la plata TVA în condiŃiile legii, pentru alte lucrări si servicii care nu se încadrează în specificul bancar.

Contul 3531 "Impozitul pe profit", reflectă obligatiile de plată, privind impozitul pe profit fată de bugetul statului, fiind un cont de datorii.

Contul 3531 „Impozitul pe profit" poate prezenta si sold debitor, reflectând creante fată de bugetul statului din impozitul pe profit vărsat în plus.

Contul 3531 „Impozitul pe profit" are două conturi sintetice de gradul III: 35311 „Impozitul pe profit curent" si 35312 „Impozitul pe profit amânat".

Contul 35311 „Impozitul pe profit curent", este un cont bifunctional. Se creditează cu sumele datorate bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit, în corespondentă cu contul 6911 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent". Se debitează cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe profit. Soldul creditor reprezintă sumele datorate, iar soldul debitor ne arată sumele vărsate în plus.

Cu ajutorul contului 35312 „Impozitul pe profit amânat" se tine evidenta impozitului pe profit amânat, determinat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit".

Acest cont este un cont bifunctional.

         In creditul contului se înregistrează sumele datorate reprezentând impozitul pe profit amânat, în corespondentă cu contul 6912 „Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat". în debitul contului se înregistrează sumele de recuperat reprezentând impozitul pe profit amânat, în corespondentă cu contul 791 „Venituri din impozitul pe profit amânat".

         Soldul creditor reprezintă sume datorate, iar soldul debitor sumele de recuperat.

         Conturile 3533 "Impozitul pe salarii", 3536"Alte impozite si taxe asimilate", sunt conturi de pasiv, se creditează la constituirea obligatiei de plată si se debitează la efectuarea plătii.

Contul 3534 "Subventii" este un cont de activ, se debitează la înregistrarea subventiei si se creditează la încasarea ei.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro