1

1.2.1. Activităţi productive – în domeniul industriei     alimentare :

 

a)    fabricarea de produse lactate şi băuturi răcoritoare din fructe ;

b)    obţinerea de cofetărie şi patiserie ;

c)    producerea de rachiuri naturale din fructe .

 

1.2.2.          Activităţi în domeniul pestărilor de servicii :

 

a)    prestări de lucrări agricole de toate tipurile ;

b)   transport de marfă şi animale vii , cu mijloace auto proprii ;

c)    intermedieri de vânzări-cumpărări de construcţii şi materiale de construcţii , de toate tipurile , în comision .

 

1.2.3.          Activităţi în domeniul activităţilor de import

 

a)    importul de produse alimentare de toate tipurile ;

b)    importul de produse agro-alimentare ;

c)    importul de produse industriale , electrice şi electro-tehnice ;

d)   importul de materiale de construcţie ;

e)    importul de utilaje agricole şi maşini agricole ;

f)    importul de produse cosmetice ;

g)    importul de ţigări , cafea , băuturi alcoolice şi nealcoolice .

 

1.2.4.          Activităţi de comerţ

 

a)    comercializarea prin reţeaua de magazine proprii , atât cu ridicata cât şi cu amănuntul , a produselor provenite din activitatea de import ( punctul 1.2.3. ) ;

b)    comercializarea prin magazinele proprii a produselor prevăzute în paragraful anterior , provenite din producţia internă ;

c)    comercializarea aceloraşi tipuri de produse în pieţe , târguri şi oboare, din ţară .

 

            1.3.  Capitalul social

 


CAPITOLUL  II

 

CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE

 

 

         2.1. Produsele finite

 

         Activitatea desfăşurată de agenţii economici din sfera producţiei materiale se concretizează n obţinerea de produse finite , semifabricate , produse reziduale , lucrări şi servicii . Dacă la sfârşitul perioadei de gestiune producţia nu este finalizată , ea va âmbrăca forma producţiei neterminate sau în curs de execuţie .

        

         Activele circulante

 

         Activele circulante sunt bunuri consumabile într-o perioadă mai scurtă de un an , fără a depăşi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare . Pentru un agent comercial , ciclul de exploatare începe din momentul cumpărării mărfurilor şi se încheie în momentul vânzării acestora . Pentru activitatea productivă ciclul de exploatare începe din momentul achiziţionării materiilor prime şi a materialelor auxiliare , continuă cu transformarea acestora în produse finite şi se încheie , din punct de vedere contabil cu înregistrarea acestor produse în documentele de stadiul în care se găsesc , activele circulante sunt de trei de evidenţă contabilă şi depozitarea lor .

 

         Activele circulante se caracterizează prin :

a)    au un caracter patrimonial ( reprezintă drepturile şi obligaţiile agentului economic care le deţine , asupra lor ) ;

b)    au o durată scurtă de viaţă ( timp ) , deoarece pe măsura exploatării sunt încorporate în alte elemente patrimoniale destinate întrebuinţării sau valorificării ;

        

         În funcţie forme :

A)  valori din exploatare ;

B)   valori realizabile pe termen scurt ;

C)   disponibilităţi băneşti .


1

A) Valorile din exploatare

         Valorile din exploatare sunt active circulante care au un conţinut material . Din categoria valorilor din exploatare fac parte :

a)    stocurile de materiale ;

b)   obiectele de inventar ;

c)    producţia în curs de execuţie ;

d)   produsele finite ;

e)    mărfurile ;

f)    ambalajele .

 

         B) Valorile realizabile pe termen scurt

 

         Valorile realizabile pe termen scurt sunt drepturi de creanţă asupra agentului economic asupra altor agenţi economici sau persoane fizice .

( Creanţa - este un drept al unei persoane fizice sau juridice pe care îl are de primit de la o altă persoană fizică sau juridică , la un anumit termen sau după o perioadă de timp ) .

         Valorile realizabile pe termen scurt cuprind următoarele elemente:

a)    clienţi ;

b)   efecte comerciale de primit ;

c)    valori mobiliare de plasament ;

d)   decontări cu acţionarii sau asociaţii ;

e)    debitori diverşi .

 

         C)Disponibilităţile băneşti

          

         Disponibilităţile băneşti ale agentului economic reprezintă toate mijloacele băneşti aflate în posesia acestuia , la un moment dat .

         Mijloacele băneşti ale agentului economic apar în ultima fază a ciclului de exploatare , adică în urma încasării contravalorii produselor sau mărfurilor vândute , a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate . Între încasări şi plăţi trebuie să existe un echilibru permanent . partea din mijloacele băneşti făcută disponibilă în urma încasărilor şi plăţilor reprezintă trezoreria agentului economic .

 

         Formele pe care le îmbracă disponibilităţile băneşti ale agentului economic sunt :

a)    disponibilităţi băneşti aflate în casierie – casa ;

b)   disponibil la bancă în lei şi devize ;

c)    alte disponibilităţi băneşti ( carnete CEC , chitanţe de achitat , etc. ) .


         Produsele finite

 

         Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai necesită prelucrări ulterioare , în cadrul unităţii patrimoniale , fiind considerate corespunzătoare din punct de vedere calitativ . Ele pot fi depozitate în vederea livrării ulterioare sau pot fi expediate direct clienţilor .

         Reflectarea în contabilitate a mişcării produselor finite se ţine cu ajutorul conturilor din grupa  34 “ Produse “ . Deoarece procesul de producţie determină la un moment dat şi apariţia de semifabricate şi produse reziduale , grupa 34 “ Produse “ se desfăşoară pe mai multe conturi sintetice de gradul I şi anume :

·      341 “ Semifabricate “

·      345 “ Produse finite “

·      346 “ Produse reziduale “

·      348 “ Diferenţe de preţ la produse “ .

         Produsele se obţin şi se predau la magazia de produse finite , în cursul lunii . Pentru luarea lor în evidenţă se folosesc costurile planificate sau antecalculate . La sfârşitul lunii , după determinarea costului efectiv al producţiei realizate se face compararea acestuia cu costul planificat .

         Diferenţele care apar în urma acestei comparaţii sunt diferenţe de preţ la produse . Ele pot fi favorabile , când preţul efectiv este mai mic decât preţul planificat , caz în care înregistrarea diferenţei se face în roşu sau pot fi nefavorabile , când preţul efectiv este mai mare decât preţul planificat , caz în care înregistrarea se face în negru .

         Înregistrarea acestor diferenţe are drept scop aducerea costurilor planificate ( folosite în cursul lunii ) , la nivelul costurilor efective . Din acest motiv contul 348 “ Diferenţe de preţ la produse “ este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor finite .

         Conturile din grupa 34 “ Produse “ au funcţia contabilă de activ , sunt conturi de bilanţ şi au rolul de a furniza informaţii de reflectare şi control gestionar, privind situaţia şi mişcarea stocurilor de produse .

        

         Contul 345 “ Produse finite “ se debitează cu preţul de înregistrare al produselor finite intrate în gestiune , inclusiv plusurile constatate la inventariere . Se creditează cu preţul de înregistrare al produselor finite ieşite din gestiune spre vânzare sau spre altă destinaţie . Soldul debitor reprezintă preţul de înregistrare al produselor finite existente în stoc .

 

         Conturile 341 “ Seamifabricate “ şi 346 “ Produse reziduale “  funcţionează după acelaşi reguli ca şi contul 345 “ Produse finite “ , ţinând însă evidenţa semifabricatelor şi respectiv a produselor reziduale .

 

         Evaluarea şi înregistrarea în contabilitaten a stocurilor de produse se face la costuri de producţie efective sau la preţuri prestabilite ( standard ) .

            În cazul în care se utilizează preţuri prestabilite pentru înregistrarea produselor , diferenţele dintre preţurile prestabilite ( standard ) şi costurile de producţie fective , calculate la sfârşitul lunii , se vor înregistra distinct într-un cont de diferenţe de preţ şi anume contul 348 “Diferenţe de preţ la produse“ . Acesta este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a produselor . Se debitează cu diferenţele în plus sau în minus aferente produselor ieşite din gestiune , în roşu sau

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro