1

Elaborarea politicii de contabilitate

 

Politica de contabilitate reprezintă o totalitate de principii, convenţii, reguli, metode şi procedee adoptate de conducerea întreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.

Politica de contabilitate constituie o parte integrantă a rapoartelor financiare şi trebuie să fie elaborată de fiecare întreprindere care desfaşoară activitate de întreprinzător şi este înregistrată în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate, apartenenţa ramurală şi forma organizatorico-juridică a acesteia (cu excepţia organizaţiilor bugetare).

Elaborarea proiectului politicii de contabilitate poate fi efectuată de către contabilitate, de o comisie specială, compusă din reprezentanţii serviciilor contabil, financiar, juridic şi altor servicii ale întreprinderii sau de firma de consulting (audit). Politica de contabilitate aleasă poate fi examinată şi adoptată prin decizia de protocol a fondatorilor (proprietarilor) sau de Consiliul de directori, iar după aceasta trebuie să fie aprobată de conducătorul întreprinderii.

Politica de contabilitate se elaborează în baza ansamblului de convenţii fundamentale ale contabilităţii. Noţiunea "convenţie" înseamnă presupunere (ipoteză), condiţie de la care întreprinderea trebuie să pornească la organizarea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.

În S.N.C. 1 "Politica de contabilitate" sunt stabilite trei convenţii fundamentale ale contabilităţii: continuitatea activităţii, permanenţa metodelor şi specializarea exerciţiilor.

Procedura formării politicii de contabilitate privind o problemă (sector) concretă a contabilităţii constă în alegerea unei variante din câteva, admise de actele legislative şi normative, în justificarea metodei alese, pornind de la particularităţile activităţii întreprinderii şi acceptarea acesteia în calitate de bază pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.

De exemplu, S.N.C. 16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung" recomandă câteva metode de calculare a uzurii mijloacelor fixe:

-  metoda casării liniare;

-  metoda proporţional volumului produselor (serviciilor);

-  metoda soldului degresiv;

-  metoda degresivă cu rată descrescătoare.

La elaborarea politicii de contabilitate întreprinderea alege acea metodă de calculare a uzurii, care corespunde modelului prevăzut de exploatare a unui obiect concret de mijloace fixe.

S.N.C. 18 "Venitul" prevede două variante de constatare a veniturilor din prestarea serviciilor: pe fiecare tranzacţie sau pe stadii de finalizare a acesteia. Întreprinderea alege acea variantă, care permite determinarea mai exactă a mărimii venitului obţinut în cursul perioadei de gestiune.

Politica de contabilitate, constituind instrumentul de realizare a prevederilor S.N.C., poate să difere esenţial la diverse întreprinderi. Variantele şi regulile de evaluare şi contabilizare a activelor, veniturilor şi cheltuielilor acceptabile pentru o întreprindere pot să influenţeze negativ asupra rezultatelor activităţii altei întreprinderi sau să fie absolut inutile pentru aceasta. Astfel, în conformitate cu S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale", evaluarea materialelor poate fi efectuată prin trei metode: de identificare, FIFO şi costului mediu ponderat.

Metoda de identificare prevede determinarea costului fiecărei unităţi a stocurilor de mărfuri şi materiale şi este adecvată pentru întreprinderile cu producţie individuală şi în serii mici. Metodele FIFO şi costului mediu  ponderat pot fi utilizate la întreprinderile care dispun de un asortiment bogat şi variat de stocuri de mărfuri şi materiale.

Politica de contabilitate în anul curent este aprobată de conducătorul întreprinderii la finele anului precedent şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie a anului de gestiune. Ea trebuie să fie aplicată de toate subdiviziunile structurale ale întreprinderii, inclusiv de cele evidenţiate într-un bilanţ distinct, indiferent de sediul lor. Subdiviziunile situate peste hotarele Republicii Moldova trebuie să aplice politica de contabilitate adoptată de întreprindere şi să respecte concomitent regulile contabilităţii care sunt în vigoare în ţara respectivă.

Întreprinderea nou-creată îşi elaborează politica sa de contabilitate până la prima prezentare a rapoartelor financiare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la dobândirea drepturilor persoanei juridice. Procedurile şi metodele contabile alese se aplică de întreprindere din ziua înregistrării de stat.

Politica de contabilitate aleasă de întreprindere trebuie să fie aplicată consecutiv - de la o perioadă de gestiune la alta. În unele cazuri prevăzute de S.N.C. 1, întreprinderea poate să introducă modificări în politica de contabilitate, adică să nu respecte în decursul anului de gestiune principiul permanenţei.

Toate modificările introduse în politica de contabilitate trebuie să fie argumentate şi perfectate prin documente de dispoziţie (ordine, dispoziţii), indicându-se data intrării în vigoare a acestora.

Politica de contabilitate adoptată de întreprindere trebuie să fie dată publicităţii, adică să fie adusă la cunoştinţa tuturor categoriilor de utilizatori ai rapoartelor financiare. Forma de prezentare a politicii de contabilitate este determinată de însăşi întreprinderea. Însă în toate cazurile politica de contabilitate trebuie să fie inclusă într-un capitol special al notei explicative 1

la raportul financiar anual. Rapoartele financiare trimestriale pot să nu cuprindă informaţii referitoare la politica de contabilitate atunci când în ultima n-au fost introduse modificări, începând cu data prezentării rapoartelor precedente, care cuprind politica de contabilitate.

Dacă politica de contabilitate a întreprinderii este elaborată în baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii stabilite de S.N.C. 1 "Politica de contabilitate", acestea pot să nu fie publicate în rapoartele financiare. În cazul formării politicii de contabilitate în baza convenţiilor care diferă de cele prevăzute de standardul menţionat, atare convenţii, împreună cu cauzele aplicării acestora şi evaluarea lor în expresie valorică, trebuie să fie dezvăluite detaliat în rapoartele financiare.

Modificările introduse în politica de contabilitate care influenţează substanţial evaluarea şi luarea deciziilor de către utilizatorii rapoartelor financiare în cursul perioadei de gestiune sau în perioadele ulterioare, cauzele acestor modificări, precum şi evaluarea consecinţelor acestora în expresie valorică urmează să fie publicate distinct în nota explicativă la rapoartele financiare.

Dezvăluirea politicii de contabilitate nu justifică reflectarea greşită sau inexactă a informaţiilor şi nu exonerează conducerea întreprinderii de răspundere pentru încălcarea regulilor stabilite de ţinere a contabilităţii şi de întocmire a rapoartelor financiare.

Mai jos este prezentat un model de politică de contabilitate a întreprinderii (varianta prescurtată).

                                                              Aprobat

         ______________________________

                   conducătorul organizaţiei

         ______________________________

                      numele, prenumele

                      "___"_________199

                      Ordin nr._______

mun. Chişinău

 

 

Cu privire la politica

de contabilitate a S.A. "DIX" pe anul 1999

I. Dispoziţii generale

1.1. Societatea pe acţiuni "DIX", număr de înregistrare ______ din "__"_______, cu modificări şi completări din "__"______, Înregistrată de Camera de înregistrare a Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chişinău, str. ________ Moldova, MD-20___.

1.1.1. Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de S.A. "DIX" sunt:

servicii complexe de curăţare chimică şi vopsire a hainelor;

lustruirea, tăbăcirea, vopsirea blănurilor, curăţarea articolelor de puf şi pene, curăţarea covoarelor şi preşurilor;

reparaţia şi confecţionarea confecţiilor;

spălarea lenjeriei;

fabricarea şi vânzarea mărfurilor de larg consum;

organizarea gospodăriei auxiliare şi vânzarea produselor agricole;

confecţionarea construcţiilor şi a altor articole metalice pentru populaţie şi întreprinderi;

prestarea serviciilor de reparaţie a utilajului, transportului auto;

executarea lucrărilor de construcţii-montaj, reconstrucţii, reparaţii capitale, fixarea, refacerea, modernizarea tuturor felurilor de construcţii;

prestarea serviciilor de transport auto.

1.2.    Contabilitatea la S.A. "DIX" se ţine conform:

Legii contabilitătii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995;

Standardelor naţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997;

Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997;

altor acte legislative şi normative, ţinându-se cont de modificările şi completările ulterioare.

1.3. Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiunilor economice se ţine în formă naturală şi în expresie bănească prin reflectarea completă, continuă, documentară şi interdependentă a acestora.

1.4. Elaborarea politicii de contabilitate se bazează pe următoarele convenţii şi principii:

continuitatea activităţii;

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro