1

Mijloace , instrumente şi tehnici de plată utilizate în

tranzacţiile economice internaţionale

 

 

Contractele de vănzare - cumpărare utilizate în tranzacţiile comerciale internaţionale, datorită ariei largi de probleme pe care le implică derularea unor astfel de tranzacţii , cuprind o serie de clauze cu caracter  mai special .

Pentru argumentarea celor de mai sus  se poate afirma că , întrucât scopul oricărei tranzacţii , în general , cu atât mai mult a celor internaţionale , este obţinerea profitului , şi deci clauzele legate de preţ  , de condiţiile de plată şi de modalitatea de plată solicită din partea exportatorului şi a importatorului un interes mai mare atăt în timpul negocierilor căt şi pe parcursul derulării contractelor .

Un alt argument este rolul pe care îl au aceste clauze în contractele internaţionale şi anume acela de a stabili cât , cum şi unde se vor plăti mărfurile expediate de exportator .

Datorită faptului că , între momentul expedierii mărfurilor şi cel al încasării valorii acestora există o diferenţă de timp şi spaţiu considerabilă , fiecare parte contractantă urmăreşte , în timpul negocierilor să câştige garanţii cât mai multe , exportatorul că va încasa la timp contravaloarea mărfurilor iar importatorul că va primi la timp cantitatea de mărfuri solicitată la preţul şi parametrii calitativi stabilite în contract .

În practica economică actuală , în afacerile economice internaţionale sunt utilizate o serie de mijloace , instrumente şi tehnici de plată menite să acorde partenerilor de afaceri garanţiile mai sus-menţionate , în funcţie de gradul de cunoaştere şi încredere existent între aceştia .

În principiu se poate spune că : "în condiţii la în care renumele importatorului este mai solid cu atât exportatorul va avea nevoie de mai puţine garanţii înainte de a livra mărfurile"1 .

Acest renume se câştigă după eforturi susţinute ale tuturor factorilor implicaţi ( de decizie şi execuţie ) pe parcursul mai multor ani sau chiar decenii.

Adoptând o uniformizare , pe plan mondial , în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor , instrumentelor sau tehnicilor de plată , forurile internaţionale ce activează în domeniu au vizat şi vizează în continuare reducerea riscurilor majore ţinând cont de faptul că o eliminare totală a acestora nu este posibilă din punct de vedere practic.

 Cele mai utilizate mijloace , instrumente şi tehnici de plată , în tranzacţiile economice internaţionale sunt : valutele , monedele internaţionale , cambia( trata ) , biletul la ordin , cecul , în ultima perioadă de timp a luat amploare şi cardul , iar ca tehnici de plată merită amintite incasso documentar şi creditele documentare( în variantele : acreditiv documentar şi scrisoare de credit comercială1 ) .

Valutele sunt monede naţionale care au următoarele caracteristici :

- putere de plată;

- se bucură de o largă circulaţie;

- pot fi constituite rezervă şi în alte ţări decât înţara emitentă .

Valuta care se prezintă sub formă de bancnote sau monezi poartă denumirea de valută în numerar iar cea disponibilă într-un cont bancar - valută în cont .

În funcţie de modul în care valuta în cont a fost depusă în bancă , întâlnim :

- valută în cont la vedere;

- valută în cont la termen .

După modul de preschimbare a valutelor se cunosc :

- valute convertibile ( monede ce se schimbă liber cu alte monede naţionale sau internaţionale ) ;

- valute neconvertibile ( monede ce schimbă contra altor monede naţionale sau internaţionale numai într-un singur sens ) ;

- valute transferabile ( se bucură de o convertibilitate limitată stabilită în cadrul unor înţelegeri regionale )  ;

- valute liber-utilizabile ( se bucură de o convetibilitate totală ; din această categorie fac parte dolarul american , marca germană , lira sterlină , francul francez şi yenul japonez ) .

Monedele internaţionale sunt acele monede naţionale care circulă în afara graniţelor statului emitent şi constituie mijloace de plată şi de rezervă pe piaţa internaţională .

Conform definiţiei de mai sus , în categoria monedelor internaţionale pot fi incluse cele cinci valute liber-utilizabile şi instrumentele monetare şi unităţile de cont emise de organismele financiare internaţionale , respectiv D .S .T , E .C .U , EURO ,  etc.

D .S .T ( Drepturile speciale de tragere )       sunt o unitate de cont ( emisă de Fondul Monetar Internaţional )       pentru a evita unele fluctuaţii de pe piaţa monedelor naţionale .

E .C .U ( European Currency Unit ) , monedă emisă în cadrul Sistemului Monetar European , şi utilizată în ţările membre .

Valoarea unităţilor de cont se stabileşte pe baza metodei coşului valutar , potrivit căreia valoarea unităţii se stabileşte ca medie ponderată a valutelor luate în calcul .

EURO , noua monedă unică europeană care va intra în circulaţie în anul 1999 potrivit politicii financiar - monetare a Uniunii Europene .

Cambia ( trata ) , biletul la ordin şi cecul sunt instrumente de plată şi de credit .Instrumente de plată , pentru că pot fi preschimbate în lichidităţi şi de credit deoarece din momentul primirii pănă la data efectuării plăţii trece o anumită perioadă de timp .


1 *** - Documente comerciale şi decontări internaţionale , Ghid practic , Editura Secretariatul pentru Mahamudra, Bucureşti , 1995 , p.15.

1  Vezi Al.Puiu,Management în Afacerile Economice Internaţionale , Tratat , Bucureşti , 1996 ,p.273.

1

În ceea ce priveşte cambia , aceasta poate fi definită ca fiind un document tipizat prin care o persoană ( trăgătorul ) , dă un ordin necondiţionat unei alte persoane ( tras ) , de a plăti ( la termen sau la vedere )       o anumită sumă de bani unui beneficiar .

Biletul la ordin reprezintă un înscris prin care o persoană ( fizică sau juridică )    numită emitent , se obligă să plătească ( la vedere sau la termen ) o anumită sumă de bani unei alte persoane numită beneficiar .

Atât cambia cât şi biletul la ordin pot fi transmise prin gir ( andosare ) şi de regulă toate prevederile aplicabile cambiei se aplică şi biletului la ordin .Spre exemplificare ambele efecte de comerţ pot fi scontate , rescontate , prescrise , plătite , forfetate .

În aceaşi categorie a efectelor de comerţ este inclus şi cecul .Principala funcţie a cecului este aceea de plată .Spre deosebire de cambie şi biletul la ordin , cecul este plătibil numai la vedere şi poate fi definit ca fiind un înscris prin care o persoană ( fizică sau juridică )    dă un ordin unei bănci să plătească ( la vedere )    suma de bani înscrisă în cec , unei terţe persoane ( beneficiar ) .

Utilizarea cecului implică , din partea beneficiarului , verificarea existenţei , în contul bancar, a sumei înscrise în cec .

Cardul bancar , larg utilizat în SUA ( încă din anii 50 )    a cucerit şi Europa , mai ales în cepând cu anii 80 .Se prezintă sub forma unei cartele din plastic , dimensionată după formatul unei cărţi de vizită 1 .

Cardul are înscris pe el :

- denumirea şi emblema emitentului( o bancă ) ;

- datele de identificare ale titularului .    

Incasso documentar( engl . colection ) , conform definiţiei din Regulile Uniforme privind Incasso-ul din Publicaţia Camerei Internaţionale de Comerţ de la Paris nr . 322/1978 :

"  ( I )    Înseamnă predarea de către bancă , în baza instrucţiunilor primite , a documentelor definite la punctul ( II )    de mai jos , pentru :

a )    a obţine acceptarea şi/sau  plata după caz sau

b )    a livra documente comerciale contra acceptării şi /sau plată după caz , sau

c )    a livra documente în alte condiţii

  ( II )    Documente înseamnă documente financiare şi/sau documente comerciale .

a )   Documentele financiare cuprind cambiile , biletele la ordin , cecurile , recipisele de plată sau alte instrumente similare utilizate pentru obţinerea plăţilor .

b )   Documentele comerciale cuprind facturile , documentele de expediţie , documentele de titlu de proprietate sau altele similare , sau oricare documente care nu sunt documente financiare .

( III )   Incasso simplu este acela în care documentele financiare nu sunt însoţite de documentele comerciale .

( IV )   Incasso documentar este acela care cuprinde :

a )    documente financiare însoţite de documente comerciale ;

b )    numai documente comerciale ."

  Alături de acestea se mai utilizează şi plata în avans ( constituie cea mai atractivă modalitate de plată din punctul de vedere al exportatorului dar cea mai puţin atractivă pentru importator ) , plata la expediere , plata după vânzare , tranzacţii pe bază de cont deschis ( utilizate adesea de firmele din SUA ) .

Alegerea unei modalităţi sau a unui instrument de plată , în derularea unei afaceri economice internaţionale , implică din partea managerilor şi a colectivelor de specialişti, ce  îşi desfăşoară activitatea în acest domeniul , cunoştinţe temeinice de management şi marketing internaţional , de legislaţie internă şi internaţională în domeniile comercial , financiar - bancar , cu atât mai mult cu cât fiecare dintre aceste mijloace , instrumente şi tehnici de plată au particularităţile lor de formă şi de fond .

Bineînţeles că această alegere depinde şi de alte elemente cum ar fi : legislaţia naţională-care trebuie să fie aliniată la cea internaţională , de experienţa acumulată în timp şi tradiţia în utilizărea acestor mijloace sau instrumente , poziţia firmei pe pieţele internaţionale , relaţia dintre agentul economic şi banca sau băncile colaboratoare , puterea economico-financiară a firmei etc .

 În condiţiile în care România şi -a exprimat dorinţa de aderare la Uniunea Europeană iar pe plan european se fac eforturi pentru realizarea unei europe unite , cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de plată , a managementului tranzacţiilor internaţionale în ansamblul său , trebuie să constituie un obiectiv prezent şi viitor pentru toţi cei implicaţi în domeniile  comercial , financiar , banacar , economic în general .


1 Ioan Popa - Tranzacţii Comerciale Internaţionale , Editura Economică , Bucureşti , 1997,p.214.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro