1

Acreditivul documentar

 

   Pentru a defini acreditivul documentar se impune a se face referire la Regulile şi uzanţele uniforme privind acreditivul documentar din Publicaţia Camerei Internaţionale de Comerţ nr .500 ( 1993 )    care stipulează în art . 2 că :

" Pentru scopurile acestor articole , termenii ' acreditiv documentar '( Documentary credit )       şi    ' scrisoare de credit stand - by ' ( Standby Letter of Credit )    , numiţi în continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum ar fi denumit sau descris , prin care o bancă ( banca emitentă )    , acţionând la cererea şi după instrucţiunile unui client ( ordonatorul )    , sau din partea băncii ,

( I )       trebuie să facă o plată sau la ordinul unei terţe părţi ( beneficiarul )       sau trebuie să accepte şi să plătească cambii trase de beneficiar , sau

( II )       autorizează o altă bancă să efectueze o astfel de plată , sau să accepte şi să plătească astfel de cambii , sau

( III )    autorizează o altă bancă să negocieze , contra documentelor stipulate , dacă sunt îndeplinite condiţiile acreditivului .

Pentru scopurile acestor articole , filialele unei bănci în alte ţări sunt considerate bănci separate ."

În  unele lucrări de specialitate1 , ale unor autori consacraţi , definiţia acreditivului documentar apare sub o formă sau alta dar sensul acesteia rămâne acelaşi .

Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai Gheorghe ( vezi 1 )       defineşte acreditivul documentar astfel : " o formă de decontare prin care plăţile se efectuează pe măsura livrării mărfurilor , executării lucrărilor şi prestărilor serviciilor , dintr-o sumă rezervată în acest scop şi ţinută la dispoziţia furnizorului la unitatea bancară a plătitorului , într-un cont special numit cont blocat ."

În lucrarea Tranzacţii comerciale internaţionale , Ioan Popa dă următoarea definiţie : "acreditivul documentar  ( engl . Letter of Credit , L/C )       reprezintă angajajamentul ferm asumat de către o bancă la ordinul şi în contul clientului său ( exportatorul )       de a plăti o anumită sumă de bani ( reprezentând contravaloarea exportului )       contra documentelor atestând efectuarea obligaţiei ( livrarea mărfii )    pe care exportatorul se obligă să le emită şi să le prezinte în condiţiile şi termenele stabilite de ordonatorul acreditivului ."


 

1Colectiv - Management bancar , Universitatea C.Brâncoveanu , Rm. Vâlcea , 1995 .

 

1

O altă definiţie , dată de Al . Puiu , prezintă acreditivul documentar ca fiind " un angajament prin care o bancă ( emitentă , ordonatoare )       acţionând la cererea şi în conformitate cu instrucţiunile clientului său ( ordonatorul acreditivului , cumpărătorul )       se obligă să efectueze o plată către o terţă persoană ( beneficiarul acreditivului , vânzătorul )       sau să plătească , ori să accepte , ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului , cambii care au fost trase de către beneficiar sau să autorizeze o altă bancă să efectueze o plată  către beneficiar , să accepte ori să negocieze cambii ."

Din definiţiile prezentate mai sus reiese că , la derularea unui acreditiv documentar sunt implicate 4 părţi , şi anume :

a )    - ordonatorul acreditivului ( importatorul )    , care solicită băncii sale deschiderea acreditivului documentar , formulează în ordinul de deschidere al acestuia exigenţele asupra documentelor pe care trebuie să le depună beneficiarul la banca sa ţinând cont de clauzele stabilite în contractul de vânzare - cumpărare , precum şi de normele acceptate pe plan internaţional , care reglementează conţinutul acreditivului ;

b )    - banca emitentă ( banca importatorului ) , care la solicitarea importatorului îşi asumă angajamentul de plată ;

c )    - beneficiarul acreditivului ( exportatorul ) , în favoarea căruia a fost deschis acreditivul şi care prezintă setul de documente la bancă în vederea încasării contravalorii mărfurilor livrate ;

d )    - banca exportatorului ( banca avizatoare , notificatoare , plătitoare , negociatoare ) , care îl deserveşte pe beneficiarul acreditivului .

Între părţile mai sus amintite se încheie contracte separate după cum urmează:

-între importator şi exportator se încheie un contract de vânzare - cumpărare ;

-între importator şi banca sa se încheie un contract pentru emiterea acreditivului documentar iar între banca emitentă şi beneficiar se încheie deasemenea un contract.

 Trebuie precizat faptul că cele trei contracte sunt distincte dar practic se referă la una şi aceaşi tranzacţie comercială.

 

 

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro