1

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

 

 

 

Societatea comercială „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. a fost înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J 40/9353/1994 din 18.05.1994 (conform Certficatului de Înmatriculare emis de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului – vezi copia anexată). Ea a fost înregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr. 5/8601 la data de 26/05/1994, având codul de înregistrare fiscală R5692050 (conform Certificatului de Înregistrare Fiscală emis de Ministerul Finanţelor – vezi copia anexată).

Societatea funcţionează conform statutului său, autentificat la data de 23.02.1994. Firma are ca unic asociat şi administrator pe Dl. Enoiu Florian, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str. Calea Ferentarilor nr. 72, bl. 3A, sc. B, ap.7, sector 5. Sediul social al firmei este în Bucureşti, str. Ion Nedeleanu nr. 9, bl. P61, sc. 2, et. 5, ap. 48, sector 5.

Societatea comercială „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. este o persoană juridică română, constituită sub formă de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului, ale Legii nr. 31/1990, Codului Comercial român şi al altor reglementări legale aplicabile.

Obiectul de activitate al societăţii cuprinde următoarele:

-          operaţiuni de export-import de mărfuri din domeniul produselor industriale şi de larg consum, agroalimentare, alimentare şi nealimentare, produse agricole, de uz casnic, în nume propriu sau pe bază de comision, prin contracte încheiate cu parteneri români sau străini;

-          operaţiuni de comercializare a acestor produse, cât şi a mărfurilor achiziţionate de pe piaţa internă sau din producţia internă, en-gross şi en-detail, prin magazine proprii, comerţ stradal, tonete, cărucioare cu rulotă, etc., în pieţe şi târguri;

-          prestări servicii diverse, cooperări, intermedieri, reprezentanţe, consignaţie, schimb de marfă, reexport, leasing, switch, aller-retour, know-how, transporturi auto, etc.;

-          alte operaţiuni comerciale, inclusiv participare la investiţii de capital în România, compensaţii, barter, lohn, depozitare, achiziţionare de mobile şi imobile, reamenajări şi înstrăinarea lor;

-          construcţii civile şi industriale, reparaţii, reamenajări, modernizări, restaurări, amenajări şi dotări industriale, comerciale, social-culturale, de agrement şi odihnă, sportive şi de sănătate;

-          executarea de instalaţii electrice, termice, sanitare, lucrări de întreţinere şi reparaţii ale acestora;

-          producţia de uleiuri alimentare şi comercializarea acestora;

-          producţia şi desfacerea de produse industriale, agricole, a bunurilor de larg consum, alimentare şi nealimentare, etc.

Conform statutului său, societatea poate deschide, pentru realizarea obiectului său de activitate, filiale sau sucursale, depozite, magazine, în ţară sau străinătate, să încheie contracte cu parteneri străini şi români, să participe la înfiinţarea de societăţi comerciale şi cu participare de capital străin.

La formarea societăţii, capitalul social total subscris al acesteia a fost de 100.000 lei, divizat în 20 de părţi sociale egale care aparţin d-lui. Enoiu Florian. Capitalul social a fost format din aport social în numerar de 100.000 lei, care a fost vărsat în întregime pe numele şi la dispoziţia societăţii „RAFO COM-CONSTRUCT” S.R.L. Ulterior, datorită modificării pragului minim legal pentru cuantumul capitalului social al societăţilor comerciale, acesta a fost majorat la 2.000.000 lei.

Organul de conducere al societăţii este asociatul unic, care are atribuţiile şi obligaţiile prevăzute în legea privind societăţile comerciale şi în statut.

Asociatul unic este obligat ca cel mai târziu în 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar să analizeze şi să aprobe bilanţul şi contul de profit şi cheltuieli-pierderi, să desemneze cenzorul (dacă va fi cazul) şi, după cum este cazul să-l descarce de activitate, să-l revoce şi să hotărască urmărirea cenzorului pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o execute.

Asociatul unic poate lua hotărî privind stabilirea programului de activitate al societăţii pentru exerciţiul financiar viitor, aprobarea bugetului pe exerciţiului financiar următor, remuneraţia administratorului, salariile personalului angajat, competenţele şi răspunderile acestora.

Administrarea societăţii se exercită de dl. Enoiu Florian, desemnat unic administrator. Administratorul este obligat să întocmească raportul său de activitate pe exerciţiul financiar încheiat. Schema de organizare şi de personal (organigrama) a societăţii se stabilesc de către asociatul unic, care are dreptul de a le modifica ulterior:

1

Organigrama pe posturi a S.C. RAFO COM-CONSTRUCT S.R.L.

 

 

Plata salariilor personalului societăţii, impozitul pe salarii, a cotei de asigurări sociale şi a altor obligaţii se face în conformitate cu legislaţia română în vigoare

 

 

 

Evidenţa activităţii economico-financiare a societăţii

 

 

Operaţiunile economico-financiare ale societăţii se contabilizează în lei pe baza metodologiei legale în vigoare. Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în valută trebuie înregistrate în lei în evidenţa contabilă, la cursul de schimb valabil la data operaţiunii.

Din beneficiile societăţii se prelevează anual 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Bilanţul şi contul de profit şi pierderi se întocmesc în condiţiile prevăzute de lege. În termen de 15 zile de la data aprobării, administratorul urmează să depună o copie a bilanţilui şi contului de profit şi pierderi la Registrul Comerţului şi la Administraţia Financiară, anexând raportul său de raportul cenzorului (dacă este cazul) şi de procesul verbal al asociatului unic.

Exerciţiul financiar-economic al societăţii cuprinde perioada 1 ianuarie – 31 decembrie.

Conturile societăţii sunt deschise la Banca Agricolă. Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social, din operaţiuni comerciale, donaţii, împrumuturi, etc.

 

ACTIVITATE ZILNICĂ

 

 

 

12.06 – 13.06.2000:

- Cunoaşterea societăţii şi a statutului acesteia (asociaţi, sediu, forma juridică, obiectul de activitate, formarea capitalului social, forma de conducere şi administrare, angajaţi, evidenţa activităţii economico-financiare).

 

14.06 – 17.06.2000:

-     Participare la cursul GSM Basics oferit de MobiFon distribuitorilor săi autorizaţi;

-          Recepţionarea mărfurilor de la furnizori;

-          Completarea Facturilor Fiscale şi a Notelor de Intrare Recepţie;

-          Înregistarea operaţiunilor de aprovizionare în Registrul de Casă;

-          Depuneri de lichidităţi la Banca Agricolă, agenţia Sebastian;

-          Plata salariilor şi completarea Ştatului de Plată;

-          Vărsarea fondurilor de sănătate, şomaj, risc, învăţământ, CAS, etc. la Buget prin intermediul Ordinelor de Plată;

-          Înregistrarea încasărilor din vânzări în Registrul de Casă;

 

19.06 – 23.06.2000:

-          Încheierea de contracte de servicii CONNEX cu clienţii;

-          Cunoaşterea şi analiza Balanţei analice de Verificare din decembrie 1999 şi a Bilanţului Contabil la 31.12.1999 (Contul de Profit şi Pierdere, Situaţia Creanţelor şi Datoriilor, a Plăţilor Restante, etc.)

-          Depuneri de lichidităţi la Banca Agricolă, agenţia Sebastian;

-          Înregistrarea încasărilor din vânzări în Registrul de Casă;

-          Efectuarea de plăţi către MobiFon prin intermediul Ordinelor de Plată;

-          Completarea Foilor de Vărsământ şi a Ordinelor de Plată;

 

24.06 – 26.06.2000:

-          Analiza organigramei societăţii;

-          Înregistrarea încasărilor din vânzări în Registrul de Casă;

-          Înregistrarea operaţiilor în Fişele de Cont pentru Operaţii Diverse;

-          Completarea Notelor de Contabilitate;

-          Completarea şi analiza corelaţiilor din Registrul-Jurnal;

 

27.06 – 29.06.2000:

-          Dialog profesional cu directorul societăţii;

-          Procesarea datelor obţinute în perioada de practică pe calculator.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro