1

Tipuri de virament

Viramentul de credit şi viramentul de debit

 

 

 

 

§  În funcţie de locul unde se realizează viramentul se clasifică astfel:

            A) Viramentul intern (intrabancar) este efectuat între două conturi deschise la aceeaşi bancă. Aceasta reprezintă executarea ordinului dat băncii de către titularul contului care va fi debitat. În absenţa unui imprimat special, se utilizează formularul pentru ordinul de plată aprobat prin Regulamentul nr. 8, Normele - cadru nr. 15 şi Normele tehnice nr. 16, toate din 1994, elaborate de B.N.R.

            B) Viramentul extern (interbancar) este efectuat între două conturi deschise la bănci diferite şi se realizează în următoarele etape succesive:

a)      plătitorul emite ordinul de virament cerând băncii sale să-i debiteze contul cu o anumită sumă, pentru a se credita contul beneficiarului deschis la o altă bancă;

b)     banca plătitorului pune la dispoziţia băncii beneficiarului un credit egal cu aceeaşi sumă;

c)      banca beneficiarului creditează contul acestuia;

d)     între cele două bănci se realizează reglementarea conturilor prin casa de compensaţii interbancare.

            Data viramentului este ziua în care suma este pusă la dispoziţia beneficiarului prin creditarea contului acestuia de către banca sa. În acest moment banca acţionează în calitate de garant al afacerilor clientului ei. Locul viramentului va fi considerat sediul băncii beneficiarului.

            Uneori viramentul presupune participarea unei terţe bănci, care joacă rolul de intermediar între banca plătitorului şi banca beneficiarului. Banca intermediară poate acţiona ca mandatar al băncii emitentului ordinului de virament. În consecinţă, ordinul de virament poate fi revocat atâta timp cât banca intermediară nu l-a trimis beneficiarului. Dacă banca intermediară acţionează ca mandatar al băncii beneficiarului, ordinul de virament nu mai poate fi revocat după ce a fost primit de banca intermediară.

            Data viramentului prezintă relevanţă juridică:

a)      În cazul revocării ordinului de către emitent, pentru a rezolva problema efectelor revocării. Revocarea este fără efect dacă a fost înregistrată la bancă după data viramentului.

b)     În cazul falimentului plătitorului, pentru determinarea opozabilităţii faţă de creditori.

c)      În cazul popririi soldului creditor al contului plătitorului pentru a se stabili dacă poprirea mai poate fi validată pentru suma care priveşte ordinul de virament.

d)     În cazul popririi soldului creditor al contului beneficiarului pentru a se hotărî dacă banca acestuia îi datorează suma corespunzătoare.

 

1

§  Altă clasificare a viramentelor este aceea în funcţie de ordonatorul operaţiei:

A) Viramentele clientelei se pot concretiza într-un ordin dat de un client de a se efectua un transfer de bani, prin debitarea contului său, către unul sau mai mulţi beneficiari. Acest ordin poate fi simplu - pentru o singură operaţiune sau permanent - pentru mai multe plăţi către acelaşi destinatar, la anumite termene.

B) Viramentul B.N.R. se foloseşte în cazul relaţiilor interbancare. Băncile titulare ale unui cont B.N.R. pot da acesteia ordinul de a efectua viramente, prin debitul acestui cont (de exemplu: viramente rezultate din operaţiuni pe piaţa monetară). Anumite viramente sunt destinate echilibrării trezoreriei băncilor de pe o zi pe alta, sau pot exista viramente în favoarea clienţilor unei alte bănci.

§  După modul de redactare a ordinelor de virament acestea pot fi:

A) Pe suport de hârtie - manuscris sau imprimat;

B) Sub formă "magnetică", însoţit de un tabel recapitulativ pe suport de hârtie autentificat.

§  În funcţie de sensul din care se dispune şi se efectuează plata există două tipuri de transferuri:

Ț    viramentul de credit

Ț    viramentul de debit

      Viramentul de credit

            Acest tip de virament este predominant în operaţiunile de transferuri de fonduri.

            În acest sistem operaţiunile se derulează în următoarea succesiune:

1.      Plătitorul ordonă băncii sale, care astfel îndeplineşte funcţia de bancă plătitoare, să promoveze ordinul de plată către beneficiarul specificat;

2.      Banca plătitoare preia suma din contul plătitorului şi efectuează plata către banca creditorului;

3.      Banca creditorului înscrie suma în contul beneficiarului.

            Procedeul se foloseşte în scopul realizării efective a plăţii în condiţiile utilizării instrumentelor de plată - cambia, cecul, ordinul de plată. În toate aceste cazuri, titularul de cont consimte şi ordonă efectuarea plăţii

 

      Viramentul de debit

            În cazul acestei forme de virament plătitorul îşi dă consimţământul, în prealabil, pe baza unei dispoziţii generale adresate băncii sale, de a satisface, cu regularitate, toate pretenţiile de plată exprimate de creditor.

            Un asemenea regim se aplică pentru livrările de produse şi prestările de servicii efectuate de instituţiile de utilitate publică - furnizorii de gaze, electricitate, apă, telefoane, etc. - bunuri şi servicii de care plătitorul a beneficiat deja şi pe care le achită ulterior în funcţie de mărimea consumului.

            Succesiunea operaţiilor în înfăptuirea viramentului de debit este următoarea:

1.      Plătitorul împuterniceşte creditorul pentru astfel de operaţiuni. Concomitent, el solicită băncii sale aprobarea acestei operaţiuni.

2.      Creditorul depune documentaţia aferentă sumei de plată (factura) la banca sa.

3.      Banca plătitorului include pentru plată suma respectivă la data scadenţei de plată, iar după efectuarea plăţii suma revine, pe filieră bancară în contul creditorului.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro