1

Comentariu privind analiza dinamicii şi structurii CA

 

În ceea ce priveşte dinamica CA în perioada de analiză se poate spune că atât la nivelul întregii activităţi, cât şi pe produsele fabricate şi comercializate de către firmă  s-a înregistrat o evoluţie favorabilă a cesteia. În general au avut loc creşteri mici la fiecare articol de fabricaţi, cu mici excepţii la 2 produse, şi anume: s-a înregistrat o scădere minoră a CA la produsul „lipie” cu 19.300.000 lei sau cu 0,25% din totalul CA şi una majoră  la articolul „sticks-uri” cu aproximativ 70.000.000 lei sau o reducere de 0,5% din totalul CA realizate de firmă.

     În ceea ce priveşte structura CA rezultă că ponderea cae mai mare o deţin următoarele 3 produse: „pâine albă”, circa 35% urmat de    „chifle simple” circa 12% şi „biscuiţi” 8%  restul produselor fabricate deţînînd o pondere situată în intervalul 1,25% şi 4,5%

De asemenea pentru analiza structurii CA s-au calculat următorii indicatori:

v  Gini – Struck, din rezultatele căruia reiese distribuţia relativ uniformă între produsele şi serviciile prestate de firma analizată, valoarea acestuia fiind de aproximativ 0,35, valoare care se aparţine intervalului (0;1);

v  Herfindhall  valorile calculate ale căruia, de asemene, ne confirmă o participare agală a tuturor produselor, serviciilor şi activităţilor luate în considerare la realizarea CA totale înregistrate de firma în cauză.

Din analiza CA pe produs cu ajutorul metodei ABC din graficul trasat rezultă că curba pentru anul 1999 se află sub cea din anul 1997, dar ambele curbe se află deasupra curbei teoretice.

 

Comentariu privind analiza factorială a CA:

 

Analiza factorială a CA s-a realizat prin teri modele de analiză, în urma calculelor efctutate se pot desprinde următoarele concluzii:

Activitatea de desfacere a produselor de panificaţie a înregistrat o evoluţie favorabilă în anul 1999 faţă de 1997, evoluţie marcată de creşterea CA la nivelul întregii activităţi cu + 12.400.000 mii lei, ceea ce reprezintă o creştere de + 114% datorată influenţei coroborate şi pozitive a factorului material, a productivităţii medii a munciişi a mijloacelor de producţie, cât şi a gradului de realizare a acestuia.

Astfel se disting următoarele influenţe pozitive majore asupra CA totale:

ü  Creşterea producţiei realizate în periada de analiză faţă de cea de bază cu circa 215.500.000 mii lei determină o influenţă pozitivă a factorulri productivitatea personalului salariat asupra CA de + 10.000.000 lei şi a gradului de realizarea producţiei asupra CA de          +  23 milioane lei.

ü  De asemenea creşterea valorii mijloacelor fixe în perioada de analiză cu circa 17.000.000 mii lei şi a celor direct productive cu 15.000.000 mii  lei, şi o mai bună structurare a acestora ( +3%)  determină o influenţă pozitivă asupra CA de + 385.000.000 lei

ü  O mai bună înzestrare a personalului salariat al firmei cu mijloace de producţie în anul 1999 determină o influenţă favorabilă asupra CA de circa + 41.000.000 lei

ü  De asemenea datorită schimbărilor efectuate la nivelul structurii personalului operativ în total personal salariat al firmei  se înregistrează o altă influenţă pozitivă de + 47.000.000 lei;

ü  O ultimă influenţă favorabilă majoră asupra CA de circa + 10 mld lei se datorează creşterii productivităţii personalului direct productiv al firmei în perioada de analiză cu 24 mil lei.

De asemenea în evoluţia pozitivă a CA la nivelul întregii activităţi se înregistează 2 influenţe negative, şi anume:

q  La nivelul înzestrării firmei cu personal salariat şi operativ, astfel scăderea numărului salariaţilor firmei în perioada de analiză faţă de cea de bază cu 51 persoane sau 4% determină o influenţă negativă de 450 mil lei la nivelul CA;

q  O altă influenţă negativă se înregistreză la nivelul productivităţii fondurilor fixe direc productve care scade în 1999 faţă de 1997 cu 3.000 lei producţie realizată la 1 leu FFa  utilizat, ceea ce determină o influenţă negativă majoră asupra CA de         circa – 31.000.000.000 lei.

Comentariu privind analiza valorii adaugate (VA ):

 

VA reprezintă surplusul de resurse obţinut de către firmă peste consumurile intermediare de la terţi şi costurile de aprovizionare constituind bogăţia creată de firmă în expresia sa cea mai pură prin utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare aflate la dispoziţia firmei.

În lucrarea dată s-a folosit ca metodă de calcul a VA metoda aditivă prin calcularea unor rate de remunerare a VA şi a gradului de integrare economică al firmei.

Astfel din calculele efectuate pentru perioada de analiză rezultă că în ceea ce priveşte ratele de remunerare a VA s-a înregistrat o creştere majoră la nivelul ratei de remunerare a puterii publice cu circa 61%şi a celei de remunerare a firmei cu257%, dar a avut loc şi o scădere a ratei de remunerare a personalului salariat cu 25%, ceea ce reprezintă 40%.

Calculul ratei VA ne indică o creştere a gradului de integrare economică a firmei în perioada de analiză faţă de perioada de bază cu aproximativ 35%, ceea ce sugerează o mai bună integrare a firmei în sectorul de producere şi desfacere a produselor de panificaţie, fapt concretizat prin cîştigarea unei cate de piaţă mai mari în acest domeniu.

1

Sugestii privind activitatea analizată:

În concluzie, apreciem  activitatea desfăşurată de către firmă ca una pozitivă în ceea ce priveşte dinamica şi structura CA în perioada de calcul faţă de cea de bază prin ajustarea la limite normale a coeficienţilor calculaţi (G şi H ) şi a curbei ABC.

Ca puncte forte ale activităţii de producere şi desfacere a produselor de panificaţiese pot nominaliza următoarele:

   creşterea valorii fondurilor fixe ale firmei, ceea ce sugerează o politică de investiţie pe termen lung, fapt confirmat şi de creşterea ratei de remunerare a creditelor 2% datorată majorării cheltuielelor financiare a firmei prin contactarea unor noi credite necesare achiziţionării unor mijloace de producţie cu o productivitate mai mare;

   creşterea producţiei obţinute de către firmă genereză o serie de influenţe pozitive majore la nivelul CA prin creşterea productivităţii personalului salariat al firmei şi a celui direct productiv şi prin creşterea gradului de realizare a producţiei;

   un alt avantaj îl reprezintă creşterea înzestrării personalului salariat al firmei în perioada de analizâ cu circa 14 mil lei.

Problemele cu care se confruntă firma sunt următoarele:

   scăderea numărului personalului salariat cu 51 persoane şi a celui direct productiv cu 36 persoane în anul 1999 faţă de 1997 generează o influenţă negativă substanţială asupra CA de circa - 450 mil lei.Aceasta probemă se poate rezolva fie prin angajarea unor noi salariaţi, fie printr-o mai bună structurare a personalului firmei (practic nu s-a înregistrat nici o schimbare în structura personalului operativ în total salariaţi ai frmei în anul 1999), fie prin automatizarea locurilor de muncă prin achiziţionarea unor mijloace productive mai performante;

   o altă problemă o reprezintă scăderea drastică a productivităţii fondurilor fixe active, ceea ce generează o pierdere majoră de 30 mld lei asupra CA, problemă ce poate fi rezolvată printr-o mai bună structurare a FFa şi prin creşterea rentabilităţii acestoral (achiziţii noi).

Perioada de analiză 1999 faţă de 1998.

 

Comentariu privind analiza dinamicii şi structurii CA:

 

 

Din analiza  dinamicii CA  în perioada 1999 faţă de anul 1998 rezultă o evoluţie favorabilă a acesteia  atât la nivelul întregii activităţi,înregistrându-se o creştere de 10 mld lei,  cât şi individual pe produsele fabricate şi comercializate de către firmă. Cele mai mari creşteri ale CA individuale au înregistrat următoarele produse de panificaţie: „pâine albă” +2,5 mld lei;  „biscuiţi” +11mld lei; pâine toast” + 900 mil lei , restul produselor înregistrând o creştere mai mare sau mai mică a CA în perioada de analiză. De asemenea a avut loc şi o reducere uşoară a CA la două produse, şi anume: „lipie” – 15 mil lei ; „stiks-uri” – 56 mil lei.

În general, făcând o comparaţie între perioadele de calcul 1999/1997 şi  99/98  putem spune că in ceea ce priveşte dinamica CA evoluţia acesteia a fost asemănătoare, adică  s-a menţinut tendinţa de creştere a CA cam la aceleaşi produse, iar reducerea CA s-a constatat la aceleaşi produse de panificaţie în ambele perioade de calcul şi analiză.

 

În ceea ce priveşte evoluţia structurii CA  în perioada 1999 faţă de 1998 s-a constat o scădere mai mare a ponderii acesteia în total doar la produsul „ pâine albă” – 4%, cu toate că acest produs înregistreză valoarea cea mai mare a CA în perioada de calcul. De asemenea s-au înregistrat şi creşteri uşoare a ponderii CA cu + 2% la următoarele produse: „ pâine toast” – creştere justificată prin creşterea CA de 6 ori faţă de perioada de analiză 99/ 97 şi de aproape de 3 ori faţă de anul 1998;  „pâine graham” şi „cornuri umplute” , care de asemenea determină o creştere de 900 mil lei în anul de calcul.

 Pentru o analiză mai aprofundată a CA s-au calculat următorii  indicatori:

Ř  Gini – Struck,  cu valoarea de 0,336 în 1998 şi 0,302 în 1999, mărimi care reflectă o distribuţie uniformă între produsele şi serviciile prestate de către firma analizată, valori care se includ în intervalul (0;1);

Ř  Herfindhall, cu valorile 0,155 – 98 şi respectiv 0,134 pentru 1999, valori care încă o dată ne confirmă participarea egală atuturor produselor , serviciilor şi activităţilor luate în considerare la realizarea CA totale ale firmei în cauză.

Din analiza CA pe produs cu ajutorul metodei ABC şi din cerba ABC trasată rezultă că curba pentru anul de calcul se găseşte sub cea din anul de bază, având o uşoară tendinţă de suprapunere pentru ultimele 5 produse, dar totuşi ambele curbe se află deasupra curbei teoretice, care este considerată ideală pentru activitatea analizată.

 

 

Comentariu privind analiza factorială a  CA

 

Analiza factorială a CA s-a efectuat cu ajutorul a trei modele de calcul şi analizăa acesteia, din rezultatele obţinute se poate aprecia ca favorabilă activitatea  de fabricare şi comercializare a produselor de panificaţie , activitate care a înregistrat în anul de calcul  o creştere a CA de + 10mld lei, ceea ce reprezintă , în termeni procentuali, o creştere a CA  cu 76,3% faţă de anul de bază (1998). Aceasta evoluţie pozitivă se datorează influenţei conjugate a următorilor factori:

ü  Creşterea productivităţii medii a muncii a personalului salariat Qf / Ns în perioada de analiză cu 27.000 mii lei pe salariat determină cea mai mare influenţă pozitivă asupra CA de + 32 mld lei, de asemenea s-a înregistrat şi o creştere considerabilă a productivităţii personalului direct productiv al firmei de 34.000 mii lei pe salariat, creştere care aduce o influenţă pozitivă de + 31 mld lei asupra evoluţiei CA în anul de calcul.

Cele mai ok referate!
www.referateok.ro